Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35864
Title: Xarxes socials com a instrument analític de suport a les funcions d’intel•ligència de les organitzacions. Estudi de cas en les direccions d’infermeria
Author: González Gálvez, Pilar
Director: Rey Martín, Carina
Cavaller Reyes, Víctor
Keywords: Intel.ligència competitiva
Inteligencia competitiva
Competitive intelligence
Xarxes socials
Redes sociales
Social networks
Funcions d'intel.ligència
Funciones de inteligencia
Intelligence functions
Administració dels serveis d'infermeria
Administración de los servicios de enfermería
Nursing services administration
Issue Date: 12-Apr-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La informació és un recurs fonamental per a poder dur a terme les funcions d’intel•ligència de les organitzacions i la seva gestió i anàlisi constitueixen processos de gran importància estratègica. Davant l’evidència de que els directius massa sovint han de prendre decisions basant-se en una informació inconsistent, imprecisa i prematura, es considera oportú fer una aportació estratègica per optimitzar la captura d’informació que realitzen els directius. Si bé aquesta informació pot ser obtinguda per diverses vies, en aquesta ocasió ens hem centrat en les xarxes socials com a font d’informació útil per a la presa de decisions. I ens preguntem si els directius que ocupen una millor posició a la xarxa, disposen també d’una millor informació de cara a dur a terme les funcions d’intel•ligència pròpies del seu càrrec. L’objectiu d’aquest estudi és doncs: analitzar en quina mesura les xarxes socials constitueixen un instrument de suport a les funcions d’intel•ligència competitiva de les directores dels departaments d’infermeria dels centres que formen part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). Així mateix es presenta un model per donar suport a les funcions d’intel•ligència competitiva. Per a l’elaboració d’aquesta investigació s’ha optat per dur a terme una triangulació de les tècniques de recerca amb la voluntat de relacionar i complementar les diferents dades obtingudes i aconseguir una major riquesa i validesa dels resultats. Així doncs, per a la recerca quantitativa s’ha elaborat un qüestionari per a obtenir dades mesurables. A través d’aquesta enquesta s’han explorat els atributs que conformen el model proposat. Es tracta d’una anàlisi censal on l’enquesta es dirigeix a l’univers de l’estudi, és a dir totes les directores d’infermeria dels hospitals de la XHUP. El treball de camp es realitza durant els mesos d’abril a juliol del 2010 i la taxa de resposta efectiva és del 78,69%. Els mètodes emprats per a la recerca qualitativa són les entrevistes a experts i el grup de discussió. En aquests casos es segueix un mostreig intencional. El model proposat planteja l’elaboració d’un indicador sintètic que hem anomenat Índex de la Funció d’Intel•ligència Competitiva (IFIC). Aquest està focalitzat en la influència que la xarxa social té en els recursos informatius dels directius. L’ indicador dóna suport a les funcions d’intel•ligència en la mesura que ofereix informació al propi directiu sobre el rendiment que obté de la seva xarxa social i en conseqüència li permet identificar els seus punts de millora. Els resultats de l’estudi evidencien que les xarxes socials de les directores d’infermeria dels hospitals de la XHUP són instruments que poden aportar informació de valor per a les funcions pròpies del seu càrrec. Tal com es plantejava, les directores que ocupen posicions més centrals a les xarxes, obtenen millors nivells d’informació. Les necessitats d’informació del col•lectiu estudiat són molt plurals però les fonts utilitzades no compleixen aquestes característiques de diversitat ii això té una repercussió negativa en la informació obtinguda. Finalment es constata que el model proposat (IFIC) representa una eina de gestió aplicable doncs identifica molt clarament susceptibles de ser millorats.
[eng] “Social networks as an analytical tool to support the intelligence functions of the organizations. A case study in senior management position of nursing”. Information is a fundamental source to carry out intelligence functions of organizations. In view of the evidence that directors must make too frequently, decisions based on inconsistent, imprecise and premature information, it is considered appropriate to make a strategic contribution to optimize the process of obtaining information. Even if this information could be obtained through various channels, on this occasion we focused on social networks as useful information source for decision making. The aim of this study was thus, to analyse to what extent social networks are a tool to support the directors of competitive intelligence functions of nursing departments of the hospitals belonging to Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). For the development of this study it was decided to perform a triangulation of research techniques with the intention to relate and complement different data gathered and to achieve greater richness and validity of the results. The proposed model presents the devising of a synthetic indicator that we called Index of Competitive Intelligence Function (IFIC). This indicator gives support to intelligence functions to the extent that provides the directors themselves information about the performance that their own social network achieves and consequently it allows them to identify improvement points. The study results determined that directors occupying a more central position in the network acquire better levels of information.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35864
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PGG_TESI.pdf6.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.