Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35897
Title: Les Comunitats íctiques dels rius mediterranis: relació amb les condicions ambientals
Author: Casals i Martí, Frederic
Director: Sostoa Fernández, Adolfo de
Keywords: Ciprínids
Conca mediterrània
Ictiologia
Medi ambient
Issue Date: 15-Dec-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquesta tesi es pretén aconseguir dos dels aspectes necessaris en relació a la recerca per la conservació de la ictiofauna dels rius mediterranis: - Millorar el coneixement de la biologia de les espècies més comuns de ciprínids amb l'aportació d'aspectes sobre el creixement i la reproducció del barb comú ( Barbus graellsii), el barb cua-roig ( B. Haasi), el barb de muntanya ( B. Meridionalis), la madrilla ( Chondrostoma miegii) i la bagra ( Squalius cephalus). - Analitzar els canvis que es produeixin en el temps i en el espai de les comunitats de peixos de l'Aigua d'Ora (conca del Llobregat), el Llobregat (conca de la Muga), el Matarranya (conca de l'Ebre) i el Ripoll (conca del Besòs) en relació a la variabilitat de les condicions ambientals. Aquest estudi es va plantejar en base a campanyes estacionals (primavera, estiu, tardor i hivern), de freqüència trimestral, que es va mantenir sempre que va ser possible. Al Matarranya es van realitzar un total de 13 campanyes de camp, des de l'estiu de l'any 85 fins l'estiu de l'any 88. A l'Aigua d'Ora, al Llobregat i al Ripoll, el període mostrejat va des de l'hivern de 1987 fins a l'hivern de 1990, amb un total de 11 campanyes. En cadascuna de les campanyes es van agafar mostres per biologia i es van fer mostrejos quantitatius per a l'estudi de la comunitat. Les cinc espècies de ciprínids estudiades ( B. graellsii, B. haasi, B. meridionalis, S. Cephalus, i C. Miegii) presenten dos tipus d'estratègies biològiques: - Les poblacions de les espècies que viuen en els rius mediterranis estacionals tenen una estratègia periòdica caracteritzada per una talla elevada, amb un creixement lent, i un esforç reproductiu moderat, amb una maduració tardana, una fecunditat mitjana i ous de gran diàmetre. - Les poblacions de les espècies que es troben en els rius mediterranis permanents tenen una estratègia oportunista caracteritzada per una talla mitjana, amb un creixement ràpid, i un esforç reproductiu elevat, amb una maduració primerenca, una fecunditat baixa i ous de petit diàmetre. Les comunitats de peixos dels rius mediterranis presenten un elevat grau de persistència, en tant que la estabilitat varia des de moderadament estable en els rius mediterranis permanents fins a molt fluctuant en els rius mediterranis estacionals. En tots els casos, la persistència de les espècies al·lòctones és molt baixa i les seves poblacions són molt fluctuants. Les comunitats de peixos en els rius mediterranis estacionals són regulades per factors estocàstics o abiòtics, en tant que en els rius mediterranis permanents sembla que els factors determinístics o biòtics són els que tenen un paper més important. La producció secundària de les comunitat íctiques dels rius mediterranis és molt elevada, essent les registrades en el Matarranya les més altes de tota la literatura científica. La taxa de renovació es troba directament correlacionada amb la reducció del cabal anual respecte al cabal mitjà característic de cada riu.
[eng] Two essential aspects of Mediterranean freshwater fish conservation research are addressed in this dissertation: - First, the biology (growth and reproduction) of the more common cyprinids species, Barbus graellsii, B. haasi, B. meridionalis, Chondrostoma miegii and Squalius cephalus was studied. - Second, temporal and spatial changes in fish community structure related to variability of environmental conditions were monitored in several Catalonian river basins: Aigua d'Ora river (Llobregat basin), Llobregat river (Muga basin), Matarranya river (Ebro basin) and Ripoll river (Besòs basin). Field work was done four times a year, in the spring, summer, autumn, and winter, with a total of 13 sampling periods in the Matarranya river (from the summer of 1985 to the summer of 1988), and 11 in the Aigua d'Ora, Llobregat and Ripoll rivers (from the winter of 1987 to the summer of 1990), and it consisted of sampling for biological study and quantitative estimates of fish communities. The five studied cyprinid species (B. graellsii, B. haasi, B. meridionalis, S. cephalus, and C. miegii) fell into one of two possible life history patterns: - Fish populations inhabiting temporal Mediterranean rivers present a periodic strategy characterized by large size, slow growth, and moderate reproductive effort. - Fish populations inhabiting permanent Mediterranean rivers present an opportunistic strategy characterized by middle size, fast growth and high reproductive effort. Mediterranean fish communities are highly persistent and their stability varies from moderately stable, in permanent Mediterranean rivers, to highly fluctuant in temporal Mediterranean rivers. In all cases, persistence of introduced species is very small and the populations of these species fluctuate widely. Secondary production of Mediterranean river fish communities is very high (the one in the Matarranya river is the highest recorded in scientific literature) and P/B ratios are directly correlated with the reduced amount of the annual discharge in relation to the mean annual discharge characteristic of each river.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35897
ISBN: 8468968366
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Animal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.FCM_INTRODUCCIO.pdf229.22 kBAdobe PDFView/Open
02.FCM_METODOLOGIA.pdf95.87 kBAdobe PDFView/Open
03.FCM_ELS_RIUS.pdf320.4 kBAdobe PDFView/Open
04.FCM_ELS_PEIXOS.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
05.FCM_LES_COMUNITATS.pdf507.34 kBAdobe PDFView/Open
06.FCM_RELAC_COND_AMBIENTALS.pdf158.97 kBAdobe PDFView/Open
07_FCM_CONCLUSIONS_BIBLIOGRAFIA.pdf84.82 kBAdobe PDFView/Open
08.FCM_ANNEXES.pdf602.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.