Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35941
Title: Les poblacions d'artròpodes com a preses potencials a la dieta dels polls de gall fer (Tetrao urogallus). Influència del canvi climàtic.
Author: Olmo Vidal, Josep Maria
Director: Gosàlbez i Noguera, Joaquim
Keywords: Gall fer
Pallars Sobirà
Pirineus
Ortòpters
Issue Date: 3-Feb-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] S'estudia la dieta dels polls de gall fer (Tetrao urogallus) als massissos de l'Orri i Tornafort (Pallars Sobirà, Pirineus), durant 4 anys (2001-2004). Pel que fa referència a l’abundància i biomassa, els polls de gall fer seleccionen positivament com a preses principals les formigues, els opilions, els coleòpters i les erugues. Els ortòpters també són molt importants a la dieta dels polls en aquesta zona dels Pirineus a diferència dels països nòrdics. Tot i ser un grup no seleccionat i consumit de forma accessòria, representen el 50 % de la biomassa consumida d’artròpodes. Pel que fa a la disponibilitat d’aliment, al Massís de l’Orri és on hi trobem proporcionalment unes abundàncies més altes de formigues i en canvi al Massís de Tornafort abunden més els opilions. Existeix una forta relació entre les abundàncies de formigues i les parcel•les de bosc mixt de pi negre (Pinus uncinata) i pi roig (Pinus silvestris), amb nabiu al sotabosc. L’augment de les temperatures mitges al juliol durant els quatre anys expressen un canvi en el clima de la zona d’estudi, probablement aquest fet fa disminuir la disponibilitat de formigues i indirectament el nombre de polls de gall fer. Es proposen mesures de gestió per tal d’afavorir les àrees potencials d’alimentació dels polls de gall fer (Tetrao urogallus) en el sentit de preservar les àrees on el sotabosc estigui dominat per nabiu (Vaccinium myrtilus), els boscos de pi negre, estructurats amb clarianes que permetin la presència de formiguers i abundància d’ortòpters. Finalment, les actuacions en la gestió de l’hàbitat s’haurien de dirigir a minimitzar els efectes del canvi climàtic sobre les zones òptimes d’alimentació dels polls de gall fer, potenciant els boscos madurs de pi negre relativament oberts, amb sotabosc dominat per nabiu. Segons els resultats, no seria necessari fer cap actuació forestal de roturació o aclariment del bosc per afavorir únicament l’expansió del nabiu. En principi un sotabosc de nabiu no assegura una disponibilitat alta de les preses potencials dels polls de gall fer. Es proposa preservar i permetre la expansió natural de les zones ja formades per boscos més madurs de pi negre, relativament oberts, amb sotabosc dominat per nabiu i presència de neret (Rhododendron ferrugineum). En aquestes zones és on es troba les comunitats d’artròpodes amb abundància i biomassa més altes de formigues i ortòpters, que són els insectes més importants en la dieta dels polls de gall fer a l’àrea d’estudi.
[eng] THE ARTHROPOD POPULATION AS A POTENCIAL PREY IN THE DIET OF CAPERCAILLIE CHICKS (Tetrao urogallus). THE INFLUENCE OF THE CLIMATIC CHANGE. We studied the diet of capercaillie chicks (Tetrao urogallus) of the Orri and Tornafort Massif (Pallars Sobirà, Pyrenees), for 4 years (2001-2004). As regards to abundance and biomass, as main prey the capercaillie chicks positively selected ants, opilions, the beetles and caterpillars. The Orthoptera, although a group not selected and eaten incidentally, comprise over 50% of biomass consumed arthropods, being an important group in the diet of capercaillie chicks in this area of the Pyrenees unlike populations of the Nordic countries. Regarding food availability, the Orri Massif is where there is a proportionally higher abundances of ants. In the Tornaforf Massif the most arthropod abundant are opilions. There is a strong relationship between the abundances of ants and mixed forest of mountain pine (Pinus uncinata) and Scots pine (Pinus silvestris) with the blueberry undergrowth. The increase in average temperatures in July during the four years express a change in the climate of the study area. This probably reduces the availability of ants and indirectly the number of capercaillie chicks. Spiders, ants and opilions are the selected groups with higher values of biomass. The actions in the management of the habitat should be addressed to minimize the effects of climate change on optimal feeding areas for capercaillie chicks, promoting mature pine forests relatively open, with the underground dominated by blueberry (Vaccinium myrtilus). Accordin to the results, it would make any necessary action or clarification of forest only to encourage the expansions of the blueberry. The underground of blueberry does not ensure a high availability of potential prey on capercaille chicks. It proposed to allow for expansion and preservation of natural areas as more mature forests consist of pine, relatively open, with understory dominated by the presence of blueberry and alpenrose (Rhododendron ferrugineum). These areas are where the arthropod communities with higher abundance and biomass of ants and Orhoptera, which are the most important insects in the diet of capercaillie chicks in the study area.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35941
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Animal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMOV_TESI.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.