Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35950
Title: Revisió taxonòmica de dues subfamílies de figítids i posició filogenètica del gènere "Acanthaegilips" (Hymenoptera; Figitidae: Aspicerinae, Thrasorinae, Anacharitinae)
Author: Ros i Farré, Palmira
Director: Pujade, Juli, 1960-
Keywords: Taxonomia zoològica
Taxonomía zoológica
Zoological taxonomy
Hymenoptera
Figitidae
Anacharitinae
Aspicerinae
Thrasorinae
Issue Date: 26-Oct-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi es centra en l’estudi taxonòmic d’algunes subfamílies d’himenòpters parasitoids, aquestes pertanyen a la superfamília Cynipoidea, família Figitidae. S’ha estudiat la taxonomia de dues subfamílies (Aspicerinae i Thrasorinae), també s’ha estudiat el gènere Acanthaegilips, que pertany a una tercera subfamília de Figitidae, (Anacharitinae) ja que aquest gènere no encaixava bé en cap subfamília. Estudi del gènere Acanthaegilips: es va fer un estudi filogenètic, basat en caràcters morfològics, per tal de posicionar el gènere Acanthaegilips dins els Figitidae, ja que aquest gènere semblava que tenia una barreja de caràcters morfològics que no encaixaven en cap de les tres subfamílies. A través d’aquest estudi es varen establir els límits morfològics de tres subfamílies conflictives (Anacharitinae, Aspicerinae, Thrasorinae). L’estudi va demostrar que les similituds que hi havia entre Acanthaegilips i els gèneres de la subfamília dels Aspicerinae eren només superficials, per tant Acanthaegilips quedava perfectament posicionat dins la subfamília Anacharitinae. Posteriorment es va fer una revisió mundial d’aquest gènere en la que es va redescriure l’única espècie coneguda fins aleshores i es van descriure onze noves espècies, es va fer també una clau d’identificació per a totes les espècies del gènere. Subfamília Thrasorinae: es va estudiar la morfologia de la subfamília, molt heterogènia fins al inici d’aquest estudi. Es van trobar caràcters diagnòstics per aquesta subfamília. Els gèneres Plectocynips i Pegacynips es varen extreure d’aquesta subfamília i es va descriure una nova subfamília, Plectocynipinae, per emplaçar-los. El gènere Euceroptres també es va excloure de la subfamília Thrasorinae, es va suggerir que podia pertànyer a una nova subfamília, però aquesta no es va descriure. Es va fer una revisió mundial del gènere Myrtopsen (Thrasorinae) i es va descriure un nou gènere, Scutimica (Thrasorinae). Es va descriure una nova espècie de Plectocynips, dues espècies del nou gènere Scutimica i quatre noves espècies del gènere Myrtopsen. Subfamília Aspicerinae: es va fer una revisió mundial de cada un dels gèneres de la subfamília, amb excepció del gènere Anacharoides, i es va descriure un nou gènere, Pujadella, amb dues espècies, que es va incloure dins d’aquesta subfamília. Es varen descriure 15 espècies noves del gènere Prosaspicera, una de Callaspidia, quatre de Balna, una de Paraspicera, sis d’Omalaspis i trenta dues d’Aspicera. Es van fer claus d’identificació per separar les diferents subfamílies de Figitidae. Es van fer claus d’identificació per a separar tots els gèneres que s’inclouen a les subfamílies Aspicerinae, Thrasorinae i Plectocynipinae. Es varen elaborar claus d’identificació per a separar totes les espècies que s’inclouen dins dels gèneres: Aspicera, Balna, Callaspidia, Omalaspis, Paraspicera, Prosaspicera i Pujadella (Aspicerinae); Myrtopsen i Scutimica (Thrasorinae); Acanthaegilips (Anacharitinae) i Plectocynips (Plectocynipinae).
[eng] This thesis focuses on the taxonomic study of some subfamilies of Hymenoptera parasitoids, Cynipoidea superfamily, Figitidae family. We have studied the taxonomy of two subfamilies (Aspicerinae and Thrasorinae) also studied Acanthaegilips genus, belonging to a third Figitidae subfamily (Anacharitinae). Study of Acanthaegilips: we did a phylogenetic study, based on morphological characters, of the position of Acanthaegilips within the Figitidae, since this genre had a mixture of morphological characters that did not fit in any of the three subfamilies. Through this study were to establish the limits of three subfamilies (Anacharitinae, Aspicerinae, Thrasorinae). The study showed that similarities between Acanthaegilips and genera from Aspicerinae were only superficial, so Acanthaegilips was perfectly positioned in the subfamily Anacharitinae. Later it became a worldwide review of this genus, with description of 11 new species. Thrasorinae subfamily: we studied the morphology of the subfamily, very heterogeneous before starting this study. We found diagnostic characters for this subfamily. Plectocynips and Pegacynips were extracted from this subfamily and a new subfamily, Plectocynipinae, was described to locate them. Euceroptres was also excluded from Thrasorinae, it was suggested that could belong to a new subfamily, but this was not described. We did a review of Myrtopsen (Thrasorinae) and described a new genus, Scutimica (Thrasorinae), with two species. We also described a new species of Plectocynips, and four new species of Myrtopsen. Aspicerinae Subfamily: we revised each genus of the subfamily, with the exception of Anacharoides, and described a new genus, Pujadella, with two species, which was included in this subfamily. Were described 15 new species of the genus Prosaspicera, 1 from Callaspidia, 4 for Balna, 1 from Paraspicera, 6 from Omalaspis and 32 from Aspicera. Identification keys to separate the different subfamilies of Figitidae were done, also to identify all genera included in Aspicerinae, Thrasorinae and Plectocynipinae. We also did taxonomic keys to separate all the species included within the genera Aspicera, Balna, Callaspidia, Omalaspis, Paraspicera, Prosaspicera and Pujadella (Aspicerinae); Myrtopsen and Scutimica (Thrasorinae); Acanthaegilips (Anacharitinae): and Plectocynips (Plectocynipinae).
URI: http://hdl.handle.net/2445/35950
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Animal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRF_TESI.pdf130.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.