Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35969
Title: Cèl·lules inflamatòries en la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica
Author: Olloquequi González, Jordi
Director: Ferrer Sancho, Jaume, 1958-
Garcia Valero, Josep
Montes Castillo, Juan Francisco
Keywords: Fol·licles limfoides
Cèl·lules inflamatòries
Emfisema
Inflamació pulmonar
Tabac
Issue Date: 14-Dec-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és un procés patològic lent i progressiu caracteritzat per l'obstrucció permanent, i no totalment reversible, del flux d'aire als bronquíols i de l'increment de la compliància del pulmó com a resultat de la presència d'emfisema. L'origen de l'MPOC s'associa a una exposició crònica a gasos nocius i partícules, sobretot, al fum del tabac. Malgrat això, les causes de la patologia són multifactorials, i poden incloure tant trastorns genètics com factors ambientals. Els principals trets anatomopatològics de l'MPOC són l'engruiximent de la paret i el remodelatge tissular dels bronquíols i la destrucció emfisematosa del parènquima pulmonar. Malgrat que aquestes lesions histològiques són diferents, les cèl·lules inflamatòries implicades en ambdós processos són les mateixes. Davant d'aquest fet, el primer objectiu de la meva tesi va ser determinar si aquests dos fenotips histopatològics estan relacionats amb dos perfils limfocitaris diferents. D'altra banda, malgrat que la progressió de l'MPOC s'ha associat amb la presència de fol·licles limfoides pulmonars, no hi ha dades disponibles sobre la densitat de les cèl·lules inflamatòries que formen aquestes estructures en l'àmbit de la malaltia. A més, també es desconeixen tant el patró de vascularització com l'expressió d'adrecines dels fol·licles limfoides pulmonars en l'MPOC. En conseqüència, el segon objectiu de la tesi va ser analitzar la prevalença, l'estructura, la localització, la vascularització i la proliferació/apoptosi cel·lulars dels fol·licles limfoides pulmonars en l'MPOC. Paral·lelament, també es van estimar les densitats fol·liculars dels limfòcits B i T, així com dels macròfags, de les cèl·lules dendrítiques i de les cèl·lules CD57+ en aquestes estructures. Per tal d'assolir aquests objectius es van aplicar tècniques immunohistoquímiques i morfomètriques sobre teixit pulmonar procedent de 9 pacients no fumadors, de 18 fumadors sense l'MPOC, de 16 fumadors amb MPOC moderada i de 16 pacients amb MPOC molt greu sotmesos a un trasplantament bipulmonar. Els resultats obtinguts demostren que els individus amb MPOC molt greu tenen una densitat de limfòcits T CD3+ i de limfòcits B significativament major als bronquíols en comparació amb el parènquima pulmonar. A més, els malalts d'MPOC presenten una densitat de limfòcits T CD8+ a l'epiteli bronquiolar significativament incrementada en comparació amb els individus no fumadors. Finalment, malgrat que la densitat parenquimàtica de limfòcits T CD8+ també es troba incrementada en els malalts d'MPOC, les densitats tant de limfòcits T CD8+ com de limfòcits B són similars en comparar el parènquima periemfisematós amb aquelles zones de parènquima no afectades per l'emfisema. Pel que fa als fol·licles limfoides pulmonars, els resultats mostren una densitat fol·licular de cèl·lules CD57+ significativament major en els pacients d'MPOC quan se'ls compara amb els individus no fumadors i amb els fumadors sense l'MPOC (p < 0,05). A més, el percentatge de perfils fol·liculars que presenten apoptosi també és significativament major en els malalts d'MPOC (p = 0,03). D'altra banda, no s'observen diferències significatives entre grups quant a les densitats fol·liculars de la resta de cèl·lules inflamatòries, ni tampoc quant a la distribució de vasos sanguinis o limfàtics en aquestes estructures. Així, els resultats presentats en aquest tesi corroboren l'existència d'un patró inflamatori bronquiolar en l'MPOC, que es caracteritza per la presència d'infiltracions mononuclears i de remodelatge tissular. No obstant això, el teixit parenquimàtic mostra una infiltració de limfòcits T CD8+ més lleu, la qual, a més, no es relaciona espacialment amb les zones de destrucció emfisematosa. D'altra banda, donat que les cèl·lules CD57+ són uns efectors importants de la resposta citotòxica i de la regulació immunitària, l'increment de la densitat fol·licular d'aquestes cèl·lules dóna suport a la hipòtesi que postula l'existència d'una disfunció immunitària local en l'MPOC.
[eng] In COPD, the histological lesions at both the small airways and lung parenchyma (wall thickening and tissue remodeling and emphysematous destruction, respectively) are definitely different. However, the inflammatory cells involved in both processes are the same. Moreover, although the presence of pulmonary lymphoid follicles (LF) has been associated with the progression of the disease, there is no information about the pattern of vascularization, expression of addressins or inflammatory cell densities within these structures in COPD. Histological and immunohistochemical techniques were used to assess the distribution and cell density of CD3+, CD4+, CD8+ and B lymphocytes in small airways and parenchymal interstitium of 9 non-smokers, 18 smokers without COPD, 16 smokers with moderate COPD and 16 patients with very severe COPD. Also, the prevalence, structure, localization, vascularization and cell proliferation/apoptosis of LF, as well as the follicular density of the main inflammatory cells were assessed in our series. The results of this study showed that CD3+ and B cell densities were significantly higher in small airways than parenchyma interstitium of very severe COPD patients. Furthermore, CD8+ cells were increased in the epithelium of airways of moderate COPD patients compared to non-smokers. Although CD8+ cell density was increased in parenchyma of COPD patients, CD8+ and B cell densities were similar when comparing periemphysematous and non-emphysematous alveolar interstitium. Regarding LF, those of COPD patients showed a significantly higher density of CD57+ cells. Moreover, the percentage of LF profiles with cell apoptosis was also significantly higher in COPD patients. On the contrary, no significant differences among groups were observed in the follicular densities of other inflammatory cells, nor in the distribution of blood and lymphatic vessels within LF. These results suggest that, although the small airways' wall of COPD patients shows a clear inflammatory pattern, with a high mononuclear infiltration and tissue remodeling, the parenchymal interstitium shows a milder CD8+ infiltration which, moreover, is not spatially related to emphysematous destroyed areas. Moreover, since CD57+ cells are important effectors of cytotoxicity and immune regulation, an increase of their follicular density supports the hypothesis of a local immune dysfunction in COPD. KEYWORDS: cigarrette smoking, lung inflammation, emphysema, inflammatory cells, lymphoid follicles
URI: http://hdl.handle.net/2445/35969
ISBN: 9788469406243
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JOG_TESI.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.