Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35972
Title: Paper de "Chlamydia pneumoniae" en la generació de respostes immunes implicades en la malaltia cerebrovascular
Author: Luque Gómez, Ana
Director: Krupinski, Jerzy
Río Fernández, José Antonio del
Keywords: Arteriosclerosi
Arteriosclerosis
Malalties cerebrovasculars
Enfermedades cerebrovasculares
Cerebrovascular disease
Immunopatologia
Inmunopatología
Ictus
Issue Date: 10-Nov-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L’aterosclerosi carotídia és una de les principals causes del ictus isquèmic, el qual és una de les principals causes de mort i morbiditat als països desenvolupats. Avui dia es considera l’aterosclerosi una malaltia multifactorial en la que intervenen des d’un component genètic fins a diferents factors de risc clàssics com la hipertensió, l’edat, la diabetis, etc. Aquests factors de risc clàssics només són capaços d’explicar el 90% dels cassos, de forma que nous factors de risc, encara desconeguts, deuen estar implicats en el inici i progressió de l’arteriosclerosi. S’ha proposat que la infecció per virus o bactèries, com Cytomegalovirus o Herpes simplex virus, pot ser un d’aquests factors. Tanmateix, el microorganisme més estudiat ha estat Chlamydia pneumoniae, ja que es tracta d’una bactèria de vida intracel•lular obligada, capaç de causar estats d’infecció crònics. S’ha realitzat un estudi pilot amb l’objectiu de la determinació de marcadors d’hipòxia, inflamació i angiogènesi en plaques carotídies amb estenosi lleu o moderada (<50%). Posteriorment, s’ha analitzat la relació entre presència d’infecció per C. pneumoniae y aterosclerosi analitzant la presència d’infecció en plaques carotídies de baix a elevat grau, i en sèrum de pacients sotmesos a endarterectomia. Finalment, s’ha realitzat un estudi de genoma complet mitjançant microarrays en cèl•lules endotelials de caròtida humana per tal de determinar les vies de senyalització claus activades per la infecció d’aquestes cèl•lules amb C. pneumoniae i veure quins processos proaterogènics s’activen. S’ha comprovat l’activació de plaques carotídies arterioscleròtiques en estats inicials per la presència de marcadors d’hipòxia, inflamació, angiogènesi i respostes immunes. S’ha detectat presència d’ADN de C. pneumoniae per PCR en lesions carotídies inicials suggerint que C. pneumoniae pot jugar un paper clau en el inici i progressió de la lesió arterioscleròtica. Mitjançant un model in vitro d’infecció de cèl•lules endotelials de caròtida humana hem pogut establir vies metabòliques claus en la propagació d’inflamació, generació de respostes immunes i d’apoptosi. Per tant, suggerim la possible implicació de la infecció per C. pneumoniae en el inici i progressió de l’aterosclerosi carotídia.
[eng] ROLE OF CHLAMYDIA PNEUMONIAE IN THE GENERATION OF IMMUNE RESPONSES INVOLVED IN THE CEREBROVASCULAR DISEASE Carotid atherosclerosis is one of the main causes of ischemic brain stroke which is one of the most common causes of death and morbidity in developed countries. Nowadays atherosclerosis is considered a multi-factorial disease in which take part a genetic component and different classic risk factors such as hypertension, age, diabetes, etc. These classic risk factors are only able to explain the 90% of cases, so new risk factors, still unknown, should be involved in initial stages and development of atherosclerosis. Infectious agents, like Cytomegalovirus or Herpes simplex virus, have been related to the development of cardiovascular disease. However, Chlamydia pneumoniae is the most studied microorganism because it is bound intracellular Gram-negative bacterium able to cause chronic infection stages. A pilot study had been performed to identified hypoxia, inflammation and angiogenesis markers in atherosclerotic carotid plaques with low to moderate stenosis (<50%). We investigated the presence of C. pneumoniae infection in different vascular territories related with risk of ischemic stroke and we also identified any differences between early and advanced lesions. Furthermore, we studied the relationship between the presence of C. pneumoniae and over-expression of the HIF-1α in carotid lesions to confirm an association between hypoxic tissue environment and bacterial infection in our specimen. A whole genome microarrays study was performed in human carotid artery endothelial cells infected with C. pneumoniae in order to identified important pathways and proatherogenic processes activated by the infection. There was an activation of initial carotid atherosclerotic plaques due to the presence of hypoxia, inflammation, angiogenesis and immune responses markers. DNA of C. pneumoniae was detected by PCR in early lesions. Using an in vitro human carotid artery endothelial cells infection model we defined important metabolic pathways in inflammation progress, immune responses generation and apoptosis. Therefore, we suggest that C. pneumoniae might play an important role in activation and development of the initial stages of carotid atherosclerosis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35972
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALG_TESI.pdf8.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.