Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36005
Title: Avaluació de la utilitat com a marcadors pronòstics en càncer colorectal de P53, P21, P27 i ciclina E
Author: Vilardell Villellas, Felip
Director/Tutor: Capellá, G. (Gabriel)
Bachs Valldeneu, Oriol
Keywords: Marcadors tumorals
Càncer colorectal
Carcinogènesi
Cicle cel·lular
Immunohistoquímica
Tumor markers
Colorectal cancer
Carcinogenesis
Cell cycle
Immunohistochemistry
Issue Date: 29-Jun-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: Des de 1989, un ampli cos de literatura s'ha ocupat dels aspectes biològics i alteracions de p53, romanent encara un cert grau de controvèrsia pel que fa al valor com a factor pronòstic en càncer colorectal, de l'estudi d'aquesta proteïna. P21 i p27, inhibidors de CDKs, han estat també objecte de diverses publicacions referents al seu valor com a factors pronòstics al llarg de la passada dècada, amb conclusions igualment diverses. Ciclina E, cofactor de CDK2 durant la fase G1 del cicle, es troba expressada a uns nivells molt superiors als fisiològics en molts tumors, però la seva expressió en còlon s'ha associat més aviat a estats d'infiltració incipient que no pas a estadis avançats. El seu valor com a factor pronòstic és, novament, motiu de controvèrsia. HIPÒTESI: L'estudi d'algunes proteïnes reguladores del cicle cel.lular en càncer colorectal, ha d'aportar informació pronòstica complementària a l'estadi de Dukes. OBJECTIUS: Identificació de perfils fenotípics en l'adenocarcinoma colorectal que puguin aportar informació pronòstica suplementària a l'estudi anàtomo-patològic habitual, mitjançant l'anàlisi integrat de mutacions de p53, del polimorfisme AA 72 Arg/Pro de p53, i d'expressió de p53, p21, p27 i ciclina E. MATERIAL I MÈTODES: Sèrie consecutiva de 185 adenocarcinomes colorectals ressecats electivament. Anàlisi mutacional del exons 5-8 de p53 mitjançant PCR-SSCP i seqüenciació, i del polimorfisme Arg/Pro 72 de p53 mitjançant PCR- SSCP. Anàlisi mitjançant immunohistoquímica (IHQ) sobre seccions parafinades, de sobreexpressió de p53 i d'expressió de p21, p27 i ciclina E. Repetició de la IHQ de p21 i p27 en un array tissular.RESULTATS. Major freqüència de mutacions de p53 en els tumors GG (arg72) que en els CC (pro72) o GC. Les mutacions de p53 localitzades en L3 i LSH es van associar a pitjor supervivència global(p = 0.04; ajustada per Dukes < 0.01). La sobreexpressió IHQ de p53 va correlacionar amb l'estadi de Dukes, però no amb supervivència. Els tumors amb mutacions de p53 inhibidores de p73 van mostrar en l'anàlisi multivariant una pitjor supervivència global que els tumors amb altres mutacions (p= 0.04). En el grup de tumors GG, els carcinomes amb aquestes mutacions van tendir a una pitjor supervivència global (p= 0.08). Dins del grup de tumors GG, aquells amb mutació en L3 i LSH van mostrar al ajustar per Dukes, pitjor supervivència global que els tumors amb p53 salvatge o amb altres mutacions (p= 0.005). Aquesta correlació no es va observar dins el grup GC-CC. L'expressió IHQ de p21 es va associar a millor supervivència. També es va associar a millor supervivència lliure de malaltia en el grup de pacients que havien rebut tractament amb quimioteràpia. Els carcinomes amb mutació hot spot en L3 i LSH de p53 i pèrdua d'expressió p21 van mostrar pitjor supervivència global, fins i tot ajustant per Dukes. L'expressió de p27 va correlacionar amb millor supervivència global però de manera dependent a l'estadi de Dukes. Els carcinomes amb alt percentatge d'expressió de ciclina E van mostrar inesperadament, millor supervivència global. A més, els carcinomes amb expressió dèbil de ciclina E en més d'un 12% de nuclis van mostrar millor supervivència que aquells amb expressió nul.la o molt intensa d'aquesta proteïna. Finalment, en una sèrie de 146 adenocarcinomes curativament ressecats, l'anàlisi dels codons 245, 248, 273 i 282 de p53, i l'anàlisi IHQ de p21, es van mostrar com uns bons marcadors de supervivència global. CONCLUSIONS: En càncer colorectal, l'anàlisi dels codons 245, 248, 273 i 282 de p53, aporta informació pronòstica sobre supervivència global independent de l'estadi de Dukes.L'estudi de p21 mitjançant IHQ en carcinomes colorectals completament ressecats, és un mètode d'anàlisi senzill i econòmic, amb valor pronòstic independent de l'estadi de Dukes, i podria ser utilitzat en la pràctica assistencial.
[eng] ASSESSMENT OF THE VALUE AS PROGNOSTIC MARKERS IN COLORECTAL CANCER OF P53, P21, P27 AND CYCLIN E. ABSTRACT INTRODUCTION: The value as prognostic markers in colorectal cancer of p53, p21, p27 and cyclin E still remains controversial. HIPOTHESIS: The study of some proteins that regulate the cell cycle should give prognostic information, complementary to the Dukes' stage. AIMS: To identify phenotypical profiles in the colorectal adenocarcinoma which could give prognostic information complementary to the usual pathological study, by means of an integral analysis of p53, with assessment of mutations, protein overexpression and the AA 72 Arg/Pro polymorphism of p53, and expression analysis of p21, p27 and cyclin E. MATERIAL AND METHODS: A consecutive series of 185 colorectal cancers electively extirpated. Mutational analysis of the exons 5-8 of p53 by means of PCR-SSCP and sequencing and of the 72 Arg/Pro polymorphism by PCR-SSCP. Expression analysis by means of immunohistochemistry (IHC) on whole paraffin sections of p53, p21, p27 and cyclin E. Repetition of the IHC analysis of p21 and p27 on tissue-array sections. RESULTS: It was observed a greater frequency of p53 mutations in GG tumours (Arg 72) than in CC or GC tumours. The mutations of p53 located at the L3 loop and the LS -helix motif was associated to a clear worse overall survival (p<0.01 adjusted by Dukes). P53 overexpression assessed by means of IHC correlated with Dukes'stage but not with survival. The tumours with mutations of p53 which inhibit p73 showed, at the multivariant analysis, a worse overall survival than the tumours with other p53 mutations (p= 0.04). Among the GG tumours, those with these mutations of p53 tended to a worse overall survival (p= 0.08). Also, in the group of GG tumours, those with p53 mutations at L3 and LSH showed, adjusting by Dukes, a worse overall survival than the tumours with other p53 mutations or wild type protein.P27 expression correlated with a better overall survival but in a depending mode with the Dukes'stage. Finally, in a series of 146 curatively extirpated tumours, the analysis of the codons 245, 248, 273 and 282, and the analysis of p21 expression by means of IHC showed to be good prognostic markers for overall survival. CONCLUSIONS: In colorectal cancer, the study of the codons 245, 248, 273 and 282 of p53, and the analysis of p21 expression, give prognostic information about overall survival independently of the Dukes'stage.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36005
ISBN: 8468933910
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI_FVILARDELL.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.