Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36029
Title: Anàlisi dels mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament i progressió dels limfomes de cèl·lula B petita
Author: Fernàndez Pascual, Verònica
Director/Tutor: Campo Güerri, Elias
Keywords: Limfomes
Cèl·lules B
Oncogènesi
Lymphomas
B cells
Carcinogenesis
Issue Date: 30-Jan-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: Les neoplàsies limfoides agrupen un conjunt de malalties que, tot i compartir certes característiques comunes, presenten una gran heterogeneïtat en la seva biologia i manifestacions clíniques. En la present tesi s´han estudiat els mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament i progressió de diferents entitats que s´inclouen dins del grup dels Limfomes No-Hodgkin de cèl·lula B (NHL, de l´anglès Non-Hodgkin Lymphoma), especialment el limfoma de cèl·lules del mantell (MCL, de l´anglès Mantle Cell Lymphoma) i la leucèmia limfàtica crònica (CLL, de l´anglès Chronic Lymphocytic Leukemia), els quals són limfomes de cèl·lula B petita. MATERIAL I MÈTODES: En aquest treball s´han emprat una gran diversitat de tècniques experimentals, de les que destaquen la hibridació genòmica comparada (CGH, de l´anglès Comparative Genomic Hybridization) per estudiar les alteracions cromosòmiques dels tumors, la reacció en cadena de la polimerasa (PCR, de l´anglès Polymerase Chain Reaction) i la cromatografia líquida desnaturalitzant (DHPLC, de l´anglès Denaturing High Perfomance Liquid Chromatography) per determinar l´adquisició d´alteracions en el material genètic a nivell de DNA; així com la PCR quantitativa a temps real (qPCR) i la realització de microarrays d´oligonucleòtids d´alta densitat per analitzar l´expressió gènica a nivell de mRNA. RESULTATS I CONCLUSIONS: L´estudi de gens implicats en la proliferació de MCL ha permès la construcció d´un model predictor de la supervivència dels pacients basat en l´expressió dels cinc gens RAN, MYC, TNFRSF10B, POLE2 i SLC29A2. Aquest model es pot aplicar tant en material congelat com en teixits biològics fixats amb formol i inclosos en parafina (FFPE, de l´anglès Formalin-Fixed and Paraffin-Embedded tissue), podent ésser útil en la presa de decisions terapèutiques1. També s´ha estudiat el gen MDM2, implicat en les vies de resposta al dany del DNA. S´ha observat que, a part de les alteracions del gen p53, l´augment de l´expressió gènica de MDM2 es correlaciona directament amb una disminució de la supervivència en MCL. En alguns casos aquest augment de l´expressió pot donar-se per guany del locus genòmic del gen, mentre que la presència del SNP309 al seu promotor no es relaciona amb els canvis d´expressió (2). La desregulació dels mecanismes implicats en la mort cel·lular programada o apoptosi també juga un paper clau en els processos de tumorogènesi. S´ha observat que els receptors de mort TNFRSF10A i TNFRSF10B es troben poc mutats en neoplàsies limfoides, indicant que la seva alteració no és rellevant per explicar la resistència a l´apoptosi observada en aquests tipus de limfomes. Tot i això, la presència del polimorfisme A1322G al domini de mort de TNFRSF10A s´associa amb un augment de risc a patir MCL i CLL; mentre que la presència del polimorfisme C626G al domini d´unió a lligand de TNFRSF10A sembla jugar un paper protector en MCL; suggerint un possible paper de dits polimorfismes en la resistència a la mort mediada per TRAIL (3). Finalment, l´estudi global de les alteracions que participen en els fenòmens de progressió clínica primerenca de la CLL ha permès determinar la modulació de l´expressió d´un petit grup de gens (58) que participen en diferents vies cel·lulars. Destaca un subconjunt de gens que actuen en la inhibició de l´adhesió i motilitats cel·lulars, els quals presenten una disminució de la seva expressió. També s´ha observat que la progressió clínica de les CLL s´associa, en alguns casos, amb la inactivació de certs gens supressors de tumors. Per altra banda, l´evolució primerenca d´aquest tips de leucèmia sembla implicar poca inestabilitat cromosòmica (4). ARTICLES GENERATS PER LA PRESENT TESI: (1). Hartmann E, Fernandez V, Moreno V, Valls J, Hernandez L, Bosch F, Müller-Hermelink HK, Ott G, Rosenwald A, Campo E. A five-gene model to predict survival in mantle cell lymphoma and its application to formalin-fixed paraffin-embedded tissue. J Clin Oncol, under revision (Journal impact factor 2006: 13.598). (2). Hartmann E, Fernandez V, Stoecklein H, Hernández L, Campo E, Rosenwald A. Increased MDM2 expression is associated with inferior survival in mantle cell lymphoma, but not related to the MDM2 SNP309, Haematologica, 92:574-575 (Journal impact factor 2006: 5.032). (3). Fernandez V, Jares P, Bea S, Salaverria I, Guino E, de Sanjose S, Colomer D, Ott G, Montserrat E, Campo E. Frequent polymorphic changes but not mutations of TRAIL receptors DR4 and DR5 in mantle cell lymphoma and other B-cell lymphoid neoplasms. Haematologica. 2004 Nov;89(11):1322-31 (Journal impact factor 2006: 5.032). (4). Fernandez V, Jares P, Salaverria I, Giné E, Beà S, Aymerich M, Colomer D, Villamor N, Bosch F, Montserrat E, Campo E. Gene expression profile and genomic changes in disease progression of early-stage chronic lymphocytic leukemia. Haematologica, accepted (Journal impact factor 2006: 5.032).
[eng] "ANALYSIS OF THE MOLECULAR MECHANISMS IMPLIED IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF SMALL B CELL LYMPHOMAS" INTRODUCTION: Different molecular mechanisms implied in the development and progression of distinct subtypes of small B cell lymphomas that belong to Non-Hodgkin´s Lymphomas (NHL) have been studied in the present work, specially focusing on Mantle Cell Lymphoma (MCL) and Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). MATERIALS AND METHODS: Comparative genomic hybridization (CGH) has been aplied to study the chromosomal alterations of the tumors. Polymerase chain reaction (PCR) and denaturing high performance liquid chromatography (DHPLC) techniques have been performed to detect nucleotide alterations in certain genes; whereas real time quantitative PCR (qPCR) and high density oligonucleotide microarrays have been used to analyse gene expression. RESULTS AND DISCUSSION: The gene expression model composed of the five genes RAN, MYC, TNFRSF10B, POLE2 and SLC29A2 allows the survival prediction of MCL patients with widely disparate clinical outcome and is superior to the immunohistochemical marker Ki-67. The predictor is applicable to fresh frozen and formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tumor samples. On the other side, the study of the MDM2 gene has shown that increased gene expression correlates with inferior survival in MCL. MDM2 overexpression is associated with copy number gains of the MDM2 locus in single tumors, but not with the recently reported MDM2 promoter SNP309. The study of the death receptors TNFRSF10A and TNFRSF10B has shown that mutations in these genes are uncommon in lymphoid neoplasms, but the presence of certain TNFRSF10A polymorphisms (A1322G in the death domain and C626G in the extracellular binding domain) can contribute to the pathogenesis of these malignancies. The study of early clinical progression in CLL has allowed the identification of a significant modulation of the gene expression of 58 genes, with a particular downregulation of genes that are inhibitors of cell adhesion and motility. On the other side, our results indicate that clinical progression of early stage CLL is associated with karyotype evolution and inactivation of certain tumor suppressor genes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36029
ISBN: 9788469124987
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.VFP_PREVI.pdf179.21 kBAdobe PDFView/Open
01.VFP_INTRODUCCIO.pdf627.8 kBAdobe PDFView/Open
02.VFP_OBJECTIUS.pdf53.83 kBAdobe PDFView/Open
03.VFP_MATERIAL_I_METODES.pdf487.16 kBAdobe PDFView/Open
04.VFP_RESULTATS.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open
05.VFP_DISCUSSIO.pdf110.99 kBAdobe PDFView/Open
06.VFP_CONCLUSIONS.pdf50.21 kBAdobe PDFView/Open
07.VFP_BIBLIOGRAFIA.pdf140.74 kBAdobe PDFView/Open
08.VFP_APENDIX.pdf315.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.