Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVillanueva Garatachea, Alberto-
dc.contributor.advisorEnrich Bastús, Carles-
dc.contributor.authorAytés Meneses, Álvaro-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica-
dc.date.accessioned2013-04-24T13:55:28Z-
dc.date.available2013-04-24T13:55:28Z-
dc.date.issued2008-07-25-
dc.identifier.isbn9788469221778-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/36042-
dc.description.abstract[cat] DE LA TESI: El diagrama complet de les pertorbacions genètiques i epigenètiques que afecten el càncer colorectal (CCR) està lluny de ser totalment conegut. L'LOH és una de les alteracions més recurrents en CCR així com en d'altres neoplàsies. Acostuma a ser un bon indicador de la presència de gens rellevants per a la carcinogènesi. L'estudi de les alteracions somàtiques en gens situats en aquestes regions recurrents de desequilibri al·lèlic ha estat fonamental en el passat per la identificació d'alguns dels gens supressors tumorals més coneguts, com és el cas de p53, Smad4, p16, APC o Rb. Els desequilibris al·lèlics a 4p s'han associat amb una major agressivitat i un pitjor pronòstic en pacients de CCR, malgrat que els gens diana d'aquests alteracions resten encara per ser identificats. En aquesta tesi s'ha dut a terme un treball d'anàlisi genètica integral per a una regió crítica situada a 4p15 am la intenció de localitzar-hi els gens que més probablement estiguin contribuint a la progressió tumoral. Hem realitzat un exhaustiu treball d'al·lotipat mitjançant la utilització de marcadors microsatèl·lit, sobre un model de tumors xenoempeltats en ratolins atímics. Hem identificat una regió crítica en al que els gens candidats han estat analitzats d'acord a les seves possibles alteracions somàtiques genètiques i/o epigenètiques. També hem analitzat els patrons d'expressió dels gens candidats per tal d'identificar possibles alteracions transcripcionals. Mitjançant prediccions de regulació transcripcional bioinformàtiques hem trobat que PI4K2B i STIM2 són dos gens regulats per TCF4/B-catenina. Això ha estat confirmat mitjançant immunoprecipitació de cromatines. Hem avaluat el valor pronòstic de les alteracions en aquests dos gens i el seu valor com predictors de la resposta al tractament basat en el 5-FU de pacients de CCR. A més, hem realitzat experiments de depleció mitjançada per siRNA sobre línies cel·lulars de CCR, alhora que hem transfectat de forma estable aquests dos gens. Finalment hem realitzat assajos de formació de tumors en ratolins immunodeprimits per comprovar si la sobreexpressió dels nostres gens candidats té o no un efecte en la formació dels tumors generats a partir de línies cel·lulars. Els patrons de LOH identificats a 4p descarten que, com s'havia proposat, es doni en l'estadi metastàtic una acumulació d'aquestes alteracions. L'LOH detectat no correlaciona amb la dosi gènica, és a dir que les pèrdues d'heterozigositat no comporten una pèrdua de material genètic i probablement són la conseqüència de processos de recombinació mitòtica i/o pèrdua i duplicació associats a un escenari d'inestabilitat cromosòmica. Els gens d'aquesta regió crítica no són portadors de mutacions, microdelecions ni delecions en homozigosi, ni tampoc presenten alteracions en els patrons de metilació de les seves regions promotores. Per contra, vam trobar que PI4K2B i STIM2 estaven significativament sobreexpressats en pacients afectes de CCR i metàstasi hepàtiques (MH) independentment de la presència o no d'LOH, i que, a més, la seva transcripció estava sot control del complex TCF4/B-catenina. Els nivells elevats de PI4K2B, tant de proteïna com d'mRNA estan assocats a un millor pronòstic i una millor resposta al tractament quimioteràpic dels pacients de CCR. Finalment, els estudis de depleció amb siRNA han demostrat que el silenciament d'aquests dos gens comporta un increment significatiu de la proliferació cel·lular i que la sobreexpressió en línies cel·lulars de STIM2 resulta en una disminució del volum tumoral i per tant té un efecte de supressió de la proliferació. Conclusions: Hem identificat PI4K2B i STIM2 com a gens diana de les alteracions recurrents a 4p15 i hem demostrat que són dianes transcripcional de la via de B-catenina. La sobreexpressió d'aquests dos gens té un efecte supressor de la proliferació cel·lular, que alhora, té un impacte en el pronòstic i el tractament dels pacients de càncer colorectal.cat
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Aytés Meneses, 2008-
dc.subject.classificationCòlon-
dc.subject.classificationRecte-
dc.subject.classificationCàncer-
dc.subject.classificationGenètica molecular-
dc.subject.otherColon-
dc.subject.otherRectum-
dc.subject.otherCancer-
dc.subject.otherMolecular genetics-
dc.titleEstudi genètic integral de la regió 4p15 i identificació de PI4K2B i STIM2 com a gens alterats en càncer colorectalcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.dlB.21910-2009-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.identifier.tdxhttp://www.tdx.cat/TDX-0309109-123650-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/904-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.AAM_INDEX.pdf80.75 kBAdobe PDFView/Open
01.AAM_INTRODUCCIO.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open
02.AAM_PREMISES.pdf67.99 kBAdobe PDFView/Open
03.AAM_HIPOTESI.pdf60.2 kBAdobe PDFView/Open
04.AAM_OBJECTIUS.pdf69.87 kBAdobe PDFView/Open
05.AAM_MATERIALS_I_METODES.pdf189.43 kBAdobe PDFView/Open
06.AAM_RESULTATS.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
07.AAM_DISCUSSIO.pdf123.47 kBAdobe PDFView/Open
08.AAM_SUMARI.pdf71.53 kBAdobe PDFView/Open
09.AAM_CONCLUSIONS.pdf78.6 kBAdobe PDFView/Open
10.AAM_BIBLIOGRAFIA.pdf148.61 kBAdobe PDFView/Open
11.AAM_ANNEX.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.