Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36060
Title: Paral lelismes lèxics en aragonès xistaví i català: préstec o fenomen de contínuum?
Author: Mott, Brian Leonard
Keywords: Aragonès (Dialecte)
Català
Dialectologia
Lingüística contrastiva
Lexicografia
Aragonese dialect
Catalan language
Dialectology
Contrastive linguistics
Lexicography
Issue Date: 2011
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: A part de l"ús del pretèrit perifràstic, format amb el verb ir + infinitiu (xistaví) o anar + infinitiu (català), els paral lelismes més interessants entre el xistaví i el català són de tipus lèxic. Tanmateix, sovint no resulta gens fàcil decidir si les formes compartides són préstecs directes o si constitueixen part d"un tresor comú. Determinades paraules com ara sep i boc, amb oclusiva final, i llesca, amb [ʎ] inicial, porten l"empremta d"identitat catalana, així com borde < bord, amb vocal de suport final en aragonès i en castellà, i cotón, sense l"article àrab aglutinat (però amb [n] final en aragonès). La forma mielsa és un catalanisme tan antic que presenta diftongació de la vocal radical en aragonès. A més a més, tancar, que és específic de l"Aragó oriental, sembla ser resultat de l"expansió del català a territoris dialectals veïns. En canvi, bachoca és tan generalitzat també es troba a Múrcia i València que no pot ésser considerat com el cas anterior. En aquest article intentem d"avaluar l"impacte del lèxic català en l"aragonès de Gistaín (xistaví).
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.82
It is part of: Estudis Romànics, 2011, vol. 33, p. 279-288
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.82
URI: http://hdl.handle.net/2445/36060
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
597474.pdf332.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons