Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36088
Title: La familia "Bacidiaceae" (Lecanorales) a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els gèneres "Bacidia" i "Bacidina".
Author: Llop Vallverdú, Esteve
Director: Hladun, Néstor L.
Keywords: Botànica
Issue Date: 18-Dec-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La circumscripció de la família Bacidiaceae es troba caracteritzada per la presència de tàxons amb tal·lus crustacis, apotecis majoritàriament biatorins, presència d'un exciple desenvolupat, ascs del tipus Bacidia i ascòspores hialines, d'el·lipsoïdals a aciculars, des d'unicel·lulars a septades transversalment. Conjuntament amb la delimitació de la família es presenta la circumscripció dels diferents gèneres inclosos en ella i que es troben presents a l'àrea d'estudi, com també s'indiquen els caràcters que els diferencien. S'adjunta una clau pels gèneres ibèrics de Bacidiaceae . La segona part del treball es centra en la circumscripció dels gèneres Bacidia i Bacidina a la Península Ibèrica i les Illes Balears, així com la revisió taxonòmica de les espècies que es troben presents. La diferenciació entre els dos gèneres rauen en l'estructura de l'aparell apical de l'asc, l'anatomia de l'exciple, l'anatomia interna del tal·lus i la morfologia de les ascòspores. S'aporta una clau per a la determinació de les espècies de cada gènere. El gènere Bacidia es troba representat per 21 espècies a l'àrea d'estudi. Les diferents espècies es caracteritzen en base a la morfologia de les ascòspores. De les espècies presents, una nova espècie ha estat descrita : B. parathalassica . La presència de dues espècies, citades amb anterioritat, sembla ésser dubtosa a la Península Ibèrica: B. biatorina i B. millegrana . Tres espècies que havien estat citades han d'ésser considerades combinacions no vàlides: B. microbola , B. minutissima i B. symmictoides . Per altra banda, B. balearica ha resultat ésser un sinònim de Schismatomma picconianum . El gènere Bacidina es troba representat per 11 espècies a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els caràcters que permeten diferenciar les espècies són la coloració dels apotecis, la seva morfologia, la coloració i les cèl·lules terminals de l'exciple, les pigmentacions i reaccions dels pigments de l'epiteci i de l'hipoteci. De les espècies presents a l'àrea, B. caligans és una nova combinació. De les restants espècies citades, B. assulata és dubtosa la seva pertinença al gènere al presentar caràcters tant de Bacidina com de Bacidia . Una espècie de Bacidina és reportada per primera vegada per Europa, una espècie de Bacidia és citada vàlidament per primera vegada per la Península Ibèrica; i tres espècies (dues pertanyents a Bacidia i una a Bacidina ) ho són per Portugal. A més s'amplia l'àrea de distribució dins de la Península Ibèrica de 12 espècies de Bacidia i 5 espècies de Bacidina . L'anàlisi cladística de les espècies ibèriques de Bacidia i Bacidina , a partir de caràcters morfològics, ens permet diferenciar tres grups a Bacidia , les espècies que els integren comparteixen la morfologia de les ascòspores i les pigmentacions i reaccions dels apotecis; en canvi les espècies de Bacidina integrarien un grup natural força homogeni.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36088
ISBN: 846883002X
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Vegetal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesi.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.