Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36096
Title: Estudis sobre cinc herbaris històrics de l'Institut Botànic de Barcelona
Author: Ibañez i Cortina, Neus
Director/Tutor: Montserrat Martí, J. M. (Josep Maria)
Soriano i Tomàs, Ignasi
Keywords: Herbaris
Institut Botànic de Barcelona
Herbaria
Issue Date: 26-Oct-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquest treball s'ha establert i aplicat per primer cop a l'Institut Botànic de Barcelona una metodologia per documentar, informatitzar i revisar els herbaris històrics d'aquesta Institució. De l'aplicació d'aquesta metodologia n'ha resultat, entre altres productes, una fitxa model que ha estat la base per l'elaboració del programa Webherb, actualment en ús per informatitzar l'herbari general de l'Institut Botànic de Barcelona. L'estudi ha abastat l'herbari Salvador, Bernades, Ruiz & Pavón, Societat Botànica Barcelonesa i Institució Catalana d'Història Natural. Dels resultats obtinguts destaquem que l'Herbari Salvador consta de 4025 plecs recol·lectats per la nissaga Salvador, datats entre 1700 i 1745, amb etiquetes pre-linneanes - la majoria amb cal·ligrafia de Joan Salvador i Riera (1683-1725) - amb revisions de Pourret que escrigué l'equivalent linneà. Constituí una contribució molt notable per el coneixement de la flora d'aquell temps, tant pel que fa a la descoberta de noves espècies (Joan Salvador va proposar, com a mínim, 28 nous tàxons) com per la intensitat exploratòria del territori. Indirectament la família Salvador influencià en Lamarck, Jussieu i Petiver com en donen testimoni duplicats del tipus de plantes descrites per aquests autors en obres de referència conservats a l'herbari Salvador. L'Herbari Bernades és un herbari de petites dimensions (814 plecs) on es conserven una part de les recol·leccions de Miquel Bernades i Mainader (1708-1771) i del seu fill Miquel Bernades i Clarís (1750-1801). Està datat entre 1740 i 1770 y conté 49 descripciones pre-linneanes i 761 descripcions linneanes. L'Herbari Ruiz & Pavón és una mostra aleatòria de les recol·leccions americanes de Ruiz, Pavón i altres botànics de finals del segle XVIII. Aquesta col·lecció conté 695 plecs datats entre 1778 i 1809 i conté 342 plecs tipus de tàxons descrits en Flora Peruviana et Chilensis, Flora Huayaquilensis, Flora de Nueva España i Flora Mexicana . L'Herbari de la Societat Botànica Barcelonesa conté 1211 plecs recol·lectats entre 1838 i 1878. Conté contribucions de botànics notables com Loscos, Rodríguez Femenías, Willkomm, Vayreda, Trèmols o Costa, entre altres, i és el testimoni del primer intent d'organitzar una Societat d'intercanvi de plantes a Espanya. Finalment l'herbari de la Institució Catalana d'Història Natural consta de 1202 plecs recol·lectats entre els anys 1819 i 1916, format principalment per part de la exsiccata de "Plantes d'Espagne" de Sennen i plecs procedents de l'herbari Trèmols.
[eng] In this work we have established and applied for the first time in the Botanical Institute of Barcelona a methodology for documentation, computerization and revision of the historical herbaria of the Institution. As a result of applying this methodology we have obtained a formulary that has been used as the base for the elaboration of the Webherb program, at present used for computerization of the general herbarium of the Botanical Institute of Barcelona. The study comprises the Salvador, Bernades, Ruiz & Pavón, Societat Botànica Barcelonesa and Institució Catalana d'Història Natural herbaria. We highlight the fact that the Salvador herbarium (4025 sheets), collected by the Salvador family and dated between 1700 and 1745, contains pre-linnean labels with revisions by Pourret, who wrote the Linnaean equivalence. It constituted a notable contribution to the knowledge of the flora of that time, as much the discovery of new species (Joan Salvador (1683-1725) proposes, as a minimum, 28 new taxa) as the intensity of exploration of the territory. Indirectly, the Salvador family exerted a clear influence on Jussieu and Petiver, as the type sheets of plants described for these authors in referenced works conserved in the Salvador herbarium clearly demonstrated. The Bernades herbarium (814 sheets) conserves a part of the voucher specimens collected by Miquel Bernades i Mainader (1708-1771) and his son Miquel Bernades i Clarís (1750-1801). It is dated between 1740 and 1770 and contains pre-linnean and linnean descriptions. The Ruiz & Pavón herbarium (695 sheets) is a random sample of sheets coming from American collections of Ruiz, Pavón and other botanists at the end of the 18th century. This collection, dated between 1778 and 1809, contains 342 type sheets described in "Flora Peruviana et Chilensis", "Flora Huayaquilensis", "Flora de Nueva España" and "Flora Mexicana". The Societat Botànica Barcelonesa herbarium contains 1211 sheets collected between 1838 and 1878 with contributions from botanists such as Loscos, Rodríguez Femenías, Willkomm, Vayreda, Trèmols or Costa. Finally the Institució Catalana d'Història Natural herbarium contains 1202 sheets collected between 1819 and 1916, the most part of them coming from the exsiccate "Plantes d'Espagne" of the Sennen and Trèmols herbaria. KEY WORDS: Historical herbaria, Salvador, Institut Botànic (BC).
URI: http://hdl.handle.net/2445/36096
ISBN: 9788469042403
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Vegetal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.NIC_PREVI.pdf120.65 kBAdobe PDFView/Open
01.NIC_INTRODUCCIO.pdf145.36 kBAdobe PDFView/Open
02.NIC_METODOLOGIA.pdf155.19 kBAdobe PDFView/Open
03.NIC_HERBARI_FAMILIA_SALVADOR.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open
04.NIC_HERBARI_BERNADES.pdf724.92 kBAdobe PDFView/Open
05.NIC_HERBARI_RUIZ_PAVON.pdf419.11 kBAdobe PDFView/Open
06.NIC_HEBARI_SBB.pdf717.47 kBAdobe PDFView/Open
07.NIC_HERBARI_ICHN.pdf418.62 kBAdobe PDFView/Open
08.NIC_CONCLUSIONS_FINALS.pdf115.74 kBAdobe PDFView/Open
09.NIC_BIBLIOGRAFIA.pdf155.11 kBAdobe PDFView/Open
10.NIC_ANNEXES.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.