Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36098
Title: Efectes compensatoris entre arrels d'una mateixa planta de gira-sol sotmesa a estrès
Author: Benet i Pifarré, Josep Ignasi
Director: Casadesús i Brugués, Jaume
Tapia Fernández, Luis
Nogués Mestres, Salvador
Keywords: Gira-sol
Arrels
Estrès radical
Adaptació vegetal a l'entorn
Issue Date: 13-Nov-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'objecte d'aquesta tesi és estudiar els efectes que provoquen diferents estressos radicals (hídric, fred, dèficit nutricional) aplicats a part del sistema radical en: l'intercanvi de gasos de la capçada (Pn, E, gs), el potencial hídric del brot i l'activitat radical (absorció iònica, respiració, càrrega xilemàtica). Per a tal finalitat s'han emprat plantes de gira-sol ("Helianthus annuus" cv. Solmax) crescudes en medi hidropònic líquid, emprant la tècnica de separació d'arrel en vàries parts regulades independentment. Es tracta de donar resposta a la pregunta de com modula la planta l'activitat de cada part de l'arrel en un medi heterogeni? S'ha estudiat que fan les arrels estressades, obtenint una davallada en la seva activitat (absorció iònica i respiració) provocada pels diferents estressos. També s'ha comprovat que la part aèria no es veia afectada en cap dels tractaments perque les arrels complementàries mostraven una clara resposta compensatòria a la disminució d'activitat de les arrels estressades, augmentant les seves taxes d'absorció iònica i respiració radical.
[spa] "Efectos compensatorios entre raíces de una misma planta de girasol sometida a estrés" RESUMEN: Estudiar los efectos que provocan diferentes estreses radiculares (hídrico, frío, déficit nutricional) aplicados a parte del sistema radical en: intercambio de gases de la parte aérea (Pn, E, gs), el potencial hídrico del brote y la actividad radicular (absorción iónica, respiración, carga xilemática). Para esta finalidad se han utilizado plantas de girasol ("Helianthus annuus" cv. Solmax) crecidas en medio hidropónico líquido, utilizando la técnica de separación radicular en varias partes reguladas independientemente. Se trata de dar respuesta a la pregunta de cómo modula la planta la actividad de cada parte de la raíz en un medio heterogéneo?. Se ha estudiado que hacen las raíces estresadas, obteniendo una disminución en su actividad (absorción iónica y respiración) provocada por los diferentes estreses. También se ha comprobado que la parte aérea no se vió afectada en ninguno de los tratamientos porque las raíces complementarias mostravan una clara respuesta compensatoria a la disminución de actividad de las raíces estresadas, aumentando sus tasas de absorción iónica y respiración radicular.
[eng] "Compensatory effects between roots of a sunflower plant subject to a stress" ABSTRACT: To study the effects promoted by root stresses (hydric, cooling, nutrient deficiency) provoqued to a part of the root system in: shoot gases exchange (Pn, E, gs), hydric potential and root activity (ionic absorption, respiration and xylem uptake). In order to this we used sunflower plants (Helianthus annuus cv. Solmax) grown in hydroponical liquid in split-root system. The fact is to answer the question, how the plant module the activity of each part of the root in a heterogeneous environment?. We studied the stressed roots and we saw a decrease in its activity (ionic absorption and respiration) lead to different stresses. We saw too that shoot is not affected by root stresses because complementary roots showed an evident compensatory answer to activity decrease of stressed roots, increasing its absorption taxes and root respiration.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36098
ISBN: 9788469061862
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Vegetal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JBP_TESI_DOCTORAL.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.