Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36153
Title: Identificació de noves dianes en càncer: mecanismes de resposta a la inducció per hipòxia
Author: Eixarch Puigcerver, Helena
Director: Messeguer i Peypoch, Ramon
Keywords: Hipòxia
Desenvolupament tumoral
Resposta cel.lular
Issue Date: 28-Feb-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La hipòxia és un factor clau per al desenvolupament tumoral, i correlaciona amb l'estat del tumor, amb una menor supervivència dels pacients i amb la resistència al tractament anti-tumoral convencional com és la quimioteràpia o la radioteràpia. La majoria d'estudis es centren en l'estudi de la hipòxia a llarg termini, i en HIF-1, factor de transcripció clau per a la resposta cel.lular a aquest estrés. En aquest treball, i mitjançant una aproximació per electroforesi bidimensional de proteïnes lligada a especrometria de masses s'han estudiat els canvis proteics produits després d'una hipòxia de 30 minuts, i s'han analitzat aquestes proteïnes com a possibles dianes per a la teràpia anti-tumoral.
[eng] Hypoxia is a key factor for tumor development, and it correlates with tumor stage, diminished survival and with resistance to conventional anti-tumor treatment, as chemotherapy or radiotherapy. Most of studies focus on long-term hypoxia and HIF-1, key transcription factor for the cell response to the stress. Through a 2D-gel electrophoresis aproach, linked to mass spectrometry, we have studied protein changes after a 30 min hypoxia, and these proteins have been analyzed as putative targets for anti-tumor therapy.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36153
ISBN: 8468992186
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.HEP_PREVI.pdf163.22 kBAdobe PDFView/Open
01.HEP_INTRODUCCIO.pdf447.86 kBAdobe PDFView/Open
02.HEP_OBJECTIUS.pdf79.2 kBAdobe PDFView/Open
03.HEP_MATERIALS_I_METODES.pdf171.16 kBAdobe PDFView/Open
04.HEP_RESULTATS.pdf162.5 kBAdobe PDFView/Open
05.HEP_DISCUSSIO.pdf436.78 kBAdobe PDFView/Open
06.HEP_CONCLUSIONS.pdf84.07 kBAdobe PDFView/Open
07.HEP_BIBLIOGRAFIA.pdf259.72 kBAdobe PDFView/Open
08.HEP_APENDIX.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.