Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36186
Title: Noves funcions de Flotillin-1 en la regulació del procés de mitosi i la via de senyalització del receptor Notch1.
Author: Gómez Martínez, Valentí
Director: Paciucci Barzanti, Rosanna
Mazo Sánchez, Adela
Keywords: Aurora cimasa B
Cicle cel.lular
Senyalització (Biologia)
Lípid raft
Notch 1
Flotillin-1
Issue Date: 15-Jun-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Flotillin-1 és una proteïna associada a membrana plasmàtica implicada en processos de trànsit de vesícules, reordenació del citoesquelet i transducció de senyals. Estudis previs en el laboratori han demostrat que Flotillin-1 és capaç de translocar-se a nucli en resposta a un estímul mitogènic i afavorir la proliferació de diverses línies cel·lulars. Els mecanismes mitjançant els quals provoca aquests efectes són desconeguts i objecte del present estudi. D'una banda demostrem que Flotillin-1 és un factor regulador de la cinasa Aurora B, una proteïna que intervé en el control de la mitosi i més concretament en el anaphase checkpoint. El knock-down de Flotillin-1 provoca events mitòtics aberrants, acompanyats del descens tant en l'expressió d'Aurora B com de la seva activitat mesurada com els nivells de fosforilació de la histona H3. Flotillin-1 interacciona amb Aurora B i evita la seva degradació per la via del proteasoma. D'altra banda, Flotillin-1 interacciona amb el receptor transmembrana Notch1, implicat en nombrosos processos de regulació de proliferació, diferenciació, apoptosi, etc. Flotillin-1 regula la localització subcel·lular de Notch1 així com la seva capacitat com activador transcripcional. La depleció o mutació de Flotillin-1 dificulta l'entrada de Notch1 a nucli i l'expressió dels gens diana de les famílies Hes/Hrt. En conjunt, es presenta a Flotillin-1 com una proteïna capaç d'actuar a diferents nivells i regular processos i vies de senyalització cel·lular que li confereixen un paper com a regulador de la proliferació cel·lular.
[eng] Flotillin-1 is a protein associated to plasma membrane involved in vesicle trafficking, cyotskeleton reorganization and signal transduction. Previous findings in our laboratory has shown that Flotillin-1 is able to translocate the nucleus under mitogenic stimulus and increase proliferation rates of several cell lines. The mechanisms of action are unknown and object of the present study. First, we show that Flotillin-1 is a regulator factor of the mitotic kinase Aurora B, a protein involved in control of mitosis and, specifically, in the anaphase checkpoint. The knock-down of Flotillin-1 causes aberrant mitotic events, decrease in Aurora B levels and its activity, measured as protein levels of phosporilated histone H3. Flotillin-1 interacts with Aurora B and avoid its degradation by the proteasome pathway. In addition, Flotillin-1 interacts with the transmembrane receptor Notch1, involved in many regulatory processes of proliferation, differentiation, apoptosis, etc. Flotillin-1 regulates the subcellular localization of Notch1 and its activity as transcriptional activator. The mutation or depletion of Flotillin-1 difficult the entry of Notch1 in the nucleus and the expression of its target genes Hes/ HRT. Overall, Flotillin-1 is a protein capable of acting at different levels, processes and signaling pathways in order to be a regulator of cell proliferation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36186
ISBN: 9788469244210
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.VGM_PREVI.pdf720.26 kBAdobe PDFView/Open
01.VGM_INTRODUCCIO.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
02.VGM_OBJECTIUS.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
03.VGM_MATERIALS_I_METODES.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
04.VGM_RESULTATS.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open
05.VGM_DISCUSSIO.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
06.VGM_CONCLUSIONS.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open
07.VGM_BIBLIOGRAFIA.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.