Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36203
Title: Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació
Author: Casanovas Torrequebrada, Albert
Director: Llobera i Sande, Miquel
López Tejero, M. Dolores
Keywords: Proteòmica
Estrès agut
Metabolisme lipídic
Liporoteïna lipasa (LPL)
Issue Date: 3-Dec-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La lipoproteïna lipasa (LPL) és un enzim amb un paper central en el metabolisme lipídic que, sotmès a una regulació específica de teixit, modula la distribució dels triacilglicerols circulants entre els diferents teixits de l'organisme. En el nostre grup s'han estudiat els canvis d'activitat LPL associats a una situació d'estrès. En aquest treball descrivim inicialment que l'estrès agut per immobilització en rata provoca un ràpid descens (5 minuts) de l'activitat LPL del teixit adipós blanc retroperitoneal concomitant amb un augment de l'activitat LPL a plasma. Aquesta resposta suggereix que l'alliberament de l'enzim a la sang podria constituir un mecanisme de regulació de l'activitat LPL a teixits, no descrit anteriorment. A més a més, l'augment paral·lel dels nivells de nitrat a plasma durant la immobilització i resultats previs del nostre grup suggereixen que l'òxid nítric podria participar en aquest procés d'alliberament. En aquest context, vàrem recórrer a l'ús d'eines proteòmiques amb l'objectiu d'estudiar una possible modificació post-traduccional de l'LPL produïda per l'òxid nítric o per espècies reactives del nitrogen. L'aplicació d'aquestes eines ens ha portat a demostrar: (i) la inespecificitat de l'anticòs P66, un anticòs policlonal anti-LPL emprat en estudis anteriors, (ii) l'existència d'isoformes de punt isoelèctric (pI) de l'LPL de rata i (iii) la nitració in vivo en tres residus de tirosina de l'LPL de rata en resposta a l'administració de lipopolisacàrid, que podria constituir un nou mecanisme de regulació de l'activitat LPL tissular. El descobriment de l'existència d'isoformes de pI de l'LPL, obre les portes a estudis més exhaustius dirigits a la identificació de les diferències moleculars entre les isoformes i a explorar les seves possibles implicacions funcionals.
[eng] Lipoprotein lipase (LPL) is an enzyme that plays a key role in lipid metabolism. LPL is under tissue-specific regulation and modulates the distribution of circulating triacylglycerols between the tissues of the organism. Our research group has studied the changes in LPL activity associated with stress. The present work reports that acute stress by immobilization induces a fast (5 minutes) down-regulation of retroperitoneal white adipose tissue LPL activity and a simultaneous increase in plasma LPL activity. This response suggests that the release of this enzyme from the endothelium to the bloodstream may constitute a fast mechanism of tissue LPL activity regulation that has not previously been studied. In this context, we used proteomic tools to study a potential post-translational modification in LPL induced by nitric oxide or by reactive nitrogen species. The use of such tools has allowed us to demonstrate: (i) the non-specificity of P66 antibody, a polyclonal antibody used in previous studies; (ii) the existence of isoelectric point (pI) isoforms of rat LPL; and (iii) the in vivo nitration of three tyrosine residues in rat LPL in response to lipopolysaccharide administration, which could be a new mechanism of tissue LPL activity regulation. The discovery of LPL pI isoforms opens the door to further studies aimed at identifying the molecular differences between the isoforms and at exploring their potential functional implications.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36203
ISBN: 9788469354452
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACT_TESI.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.