Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36232
Title: Comorbilitats associades a l'obesitat mòrbida i la seva evolució amb la cirurgia bariàtrica: diabetis, dislipèmia i esteatosi hepàtica
Author: Pardina Arrese, Eva
Director: Peinado Onsurbe, Julia
Keywords: Obesitat mòrbida
Obesidad mórbida
Morbid obesity
Bypass gàstric
Bypass gástrico
Gastric bypass
Trastorns del metabolisme dels lípids
Trastornos del metabolismo de los lípidos
Lipid metabolism disorders
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Esteatohepatitis no alcohólica
Esteatosi hepàtica no alcohòlica
Issue Date: 27-Sep-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'obesitat mòrbida (índex de massa corporal superior a 40 kg/m2) és una malaltia amb una elevada prevalença a la societat occidental, que es troba associada amb nombroses comorbilitats (diabetes, dislipèmia, fetge gras, apnea obstructiva del son, malalties cardiovasculars, determinats tipus de càncer, etc). Són nombrosos els tractaments que s'han proposat per combatre l'obesitat mòrbida, des de modificacions en l'estil de vida (dieta i exercici físic), passant per tractaments farmacològics o la cirurgia bariàtrica en les seves diferents modalitats. De tots ells, només la darrera ha resultat un mètode efectiu per tractar la malaltia en aquest tipus de pacients, alhora que s'ha vist que també millora moltes de les comorbilitats que l'acompanyen. L’objectiu del treball és estudiar des d'un punt de vista antropomètric, bioquímic i sempre que sigui possible genètic, les alteracions del metabolisme lipídic i glucidic en l'obès mòrbid i la seva evolució fins un any després d'un bypass gàstric en Y-de-Roux, dut a terme a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, centrant-nos en l'anàlisi del plasma, el teixit adipós blanc subcutani i visceral i el fetge. Amb aquest estudi hem pogut concloure que: 1. El teixit adipós dels obesos es troba hipertrofiat i inflamat. El dèficit de capacitat d'emmagatzematge del teixit adipós, reflectit per la dislipèmia aterogènica que pateix aquest tipus de pacient, faria que els lípids s'acumulessin en altres teixits, promovent d'aquesta manera l'aparició de les comorbilitats metabòliques que acompanyen l'obesitat. 2. L'esteatosi hepàtica present en els obesos es podria veure afavorida per l'expressió anòmala d’LPL en aquest teixit. En l'activació d'aquesta expressió hi podria intervenir TNF-alfa. 3. El bypass gàstric en Y-de-Roux és una tècnica de cirurgia bariàtrica útil per aconseguir reduccions de pes sostingudes en el temps en aquest tipus de pacients. Aquesta reducció es deu principalment a la pèrdua de greix corporal. 4. La reducció de l'excés de pes comporta la millora de les comorbilitats que acompanyen l'obesitat mòrbida: a. La millora de la insulinoresistència s'aconsegueix molt abans d'obtenir la pèrdua de l'excés de pes desitjada. b. El perfil lipídic dels individus es normalitza en la majoria dels casos, de manera que la dislipèmia remet i el risc cardiovascular que comporta disminueix. Aquesta millora es podria deure, en part, a la normalització gairebé total de la funcionalitat del teixit adipós i el fetge.
[eng] Morbid obesity (BMI greater than 40 kg/m2) is a disease with a high prevalence in Western society, and is associated with numerous comorbidities (diabetes, hyperlipidemia, fatty liver disease, obstructive sleep apnea, cardiovascular diseases, certain cancers, etc.) Many treatment have been proposed to combat morbid obesity, from lifestyle changes (diet and physical exercise) or drug treatments to bariatric surgery. Of these, only the latter has been proved as an effective way to treat the disease in these patients. Moreover, it also improves many of the comorbidities accompaning morbid obesity. We want to study from an anthropometric, biochemical and whenever it has been possible genetic point of view the alterations in lipid and carbohydrate metabolism in the morbidly obese and their evolution at one year follow-up period after an Roux-en-Y gastric bypass conducted at the Hospital Vall d'Hebron, focusing on the analysis of plasma, subcutaneous and visceral white adipose tissue and liver. In this study we have concluded that: 1. Adipose tissue of obese is hypertrophied and inflamed. The shortage of adipose tissue storage capacity, reflected by the atherogenic dyslipidemia observed in this type of subjects, would make that lipids accumulate in other tissues, thus promoting the emergence of metabolic comorbidities that accompany the obesity. 2. The present hepatic steatosis in obese could be favored by the abnormal expression of LPL in this tissue. In the activation of this expression could mediate TNF-alpha. 3. Roux-en-Y gastric bypass is a surgery technique useful for obtain sustained weight reductions over time in morbidly obese subjects. Principally, this reduction is due to the loss of body fat. 4. Reducing excess weight leads to an improvement in comorbidities: a. The improvement in insulinoresistance is achieved much earlier than the excess weight loss desired. b. The lipid profile of individuals is normalized in most cases, so dyslipidemia and cardiovascular risk involved decrease. This improvement could be due in part to the almost complete normalization of the adipose tissue and liver functions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36232
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EPA_TESI.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.