Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36243
Title: Caracterització de la funció del gen DCC (Deleted in Colorectal Cancer) en cèl.lules epitelials, en relació amb els processos de diferenciació i adhesió cel.lular.
Author: Martín Peña, Mercè
Director: Fabre, Myriam
Real, Francisco X.
Keywords: Biologia cel.lular
Gen DCC
Càncer colorectal
Issue Date: 5-Jul-2001
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La formació de tumors és el resultat d'alteracions genètiques successives que afecten, entre d'altres, a gens implicats en el control de la proliferació cel.lular. En aquest contexte, els proto-oncogens i els gens supressors de tumor han estat definits com a molècules que estan implicades en el control i la diferenciació cel.lular. L'alteració de l'expressió d'aquests gens permet a les cèl.lules escapar als mecanismes de regulació donant lloc a un creixement anormal (revisat a Solommon et al., 1991; Weinberg, 1993). Les pèrdues al.lèliques observades en tumors humans han suggerit la presència de gens supressors de tumor en les regions cromosòmiques. Els experiments efectuats fins ara han permès l'identificació de tres gens candidats: el Smad2, el Smad4 i el DCC. Els objectius concrets de la present tesi doctoral són: a) Estudi de la implicació dels gens DCC i Smad4 en els càncers de còlon i de pàncrees. b) Caracterització de la funció del DCC en les cèl.lules de l'epiteli gastrointestinal. c) Caracterització d'altres molècules implicades en la vida de transducció de senyal del DCC.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36243
ISBN: 8447526429
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Divisió III)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOL70A.pdf943.02 kBAdobe PDFView/Open
TOL70B.pdf957.1 kBAdobe PDFView/Open
TOL70C.pdf975.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.