Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36279
Title: Nous papers d'1kBx i 14-3-3 en la regulació de les vies d'NFkB i Notch
Author: Aguilera Xiol, Cristina
Director: Espinosa Blay, Lluís
Bigas Salvans, Anna
Caelles Franch, Carme
Keywords: Genòmica
Biomedicina
Proteòmica
Issue Date: 13-Jul-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Hem identificat dos nous mecanismes de regulació transcripcional; primer, demostrem que les 14-3-3 regulen la via clàssica d'NFkB afavorint l'export citoplasmàtic dels complexes p65/IkB-alfa després de l'activació per TNF-alfa. Aquest mecanisme podria jugar un paper rellevant en l'activació d'NFkB en càncer de mama. En aquest article es demostra com les 14-3-3 regulen la via clàssica d'NFkB afavorint l'export citoplasmàtic dels complexes p65/kBalfa després de l'activació per TNF-alfa. Demostrem que p65 conté dos dominis d'unió a 14-3-3 que inclouen els aminoàcids 38-44 i 278-283, i mapem el lloc d'unió d'IkB-alfa a 14-3-3 en els aminoàcids 60-65. La mutació d'aquests dominis redistribueix p65 i IkB-alfa al nucli de les cèl.lules suggerint que 14-3-3 participa en l'export d'aquestes proteïnes del nucli. El tractament amb TNF-alfa promou el reclutament de 14-3-3 i d' IkB-alfa als promotors de gens diana d'NFkB així com la unió de p65 a les 14-3-3. A l'inhibir l'activitat NFkB amb un dominant negatiu de les 14-3-3, els complexes IkB-alfa /p65 s'acumulen al nucli de les cèl.lules. En aquestes condicions s'observa una associació constitutiva de p65 als seus gens diana que dóna lloc a una falta de resposta d'aquests gens a l'activació induïda per TNF-alfa. Així demostrem que les 14-3-3 són necessàries per la correcte regulació de la via d' NFkB ja que facilita l'export del nucli dels complexes IB/p65. En segon lloc mostrem com la proteïna IkB-alfa, descrita clàssicament com l'inhibidor de la via d' NFkB, juga un paper al nucli associant-se a la cromatina per reprimir la transcripció de gens diana de Notch com hes1 i herp2. Aquest mecanisme suposa un nou element que relaciona les vies de Notch i NFkB. En aquest article es demostra com l'inhibidor de la via d' NFkB, IkB-alfa, juga un paper nuclear associant-se a la cromatina de gens diana de Notch com hes1 i herp2, sent aquest un nou element en els mecanismes d'interrelació entre la via de Notch i la d' NFkB. Proposem que IB participa en la repressió transcripcional reclutant elements corepressors a promotors específics. En l'article es mostra com IkB-alfa interacciona amb elements repressors com corepressors nuclears i HDACs. Per immunoprecipitacions de cromatina es demostra que IkB-alfa es recluta al promotor de hes1 juntament amb HDAC1 i HDAC5. IB s'allibera temporalment del promotor de hes1 quant es tracten les cèl.lules amb TNF-alfa, aquest fet correlaciona amb un increment en l'acetilació de les histones i l'activitat transcripcional del gen. L'alliberament d'I IkB-alfa de hes1 i la seva activació transcripcional coincideix amb el reclutament d'IKK-alfa i d'IKK-beta a aquest promotor. A més a més, tant l'alliberament d' IkB-alfa de hes1 com l'increment d'acetilació de les histones induït per TNF-alfa estan afectats en els fibroblastes deficients per IKK-alfa. Al ser aquestes vies clau en la gènesi i la progressió tumoral, pensem que cal seguir estudiant els mecanismes que regulen les funcions cel.lulars normals per tal de detectar-ne els elements que es troben alterats en diferents tipus de tumor. Això ens permetrà intervenir d'una manera més eficaç al dissenyar teràpies que afecten a les vies de transducció de senyal de Nocth i d'NFkB. específiques per a cada tipus de càncer segons les alteracions identificades.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36279
ISBN: 8469021710
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAX_TESI.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.