Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36494
Title: Cirurgia dels gliomes de baix grau i la memòria de treball
Author: Teixidor Rodríguez, Pilar
Director: Acebes Martín, Juan José
Duffau, Hugues
Keywords: Neurocirurgia
Glioma
Cervell
Memòria
Estimulació elèctrica
Estimulació del cervell
Tesis
Issue Date: 29-Apr-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] OBJECTIU: L´ avaluació precisa de la cognició dels malalts intervinguts de glioma de baix grau (GBG), tot i la reduïda experiència, és essencial per la preservació de la qualitat de vida (QV). La memòria de treball, és un instrument indispensable per les funcions superiors. L´ objectiu d´aquesta tesis va ser l´avaluació de la MT dels pacients amb gliomes de baix grau localitzats en contacte o en les àrees del llenguatge, abans de la cirurgia, per avaluar l´efecte del glioma sobre la cognició. Al postoperatori, l´impacte de la cirurgia sobre la memòria de treball va estar també avaluada. MATERIA I MÈTODES: Aquest estudi inclou 23 pacients diagnosticats de glioma de baix grau en les àrees del llenguatge que van ser intervinguts en condicions d´anestèsia local amb cartografia cortico-subcortical. Tots els malalts van ser avaluats de la memòria de treball, abans i després de la resecció, a més de l´avaluació de l´índex de Karnofsky (KPS). La MT va ser avaluada també als tres mesos després de la intervenció en vuit malalts ( així com el KPS), que van rebre la rehabilitació neurocognitiva focalitzada en la memòria de treball. RESULTATS: Al preoperatori, el 91% dels pacients tenien alteracions de la MT (amb un KPS ≥ 90 en tots els pacients menys un). Després de la cirurgia, immediatament, el 96% dels pacients presentaven un agreujament de la MT (50% KPS >90). Als tres mesos de la cirurgia, els 8 pacients amb l´estimació de la MT. 5 havien recuperat el seu llindar de la MT prequirúrgica i tres havien millorat significativament (tots KPS de 90 menys un de 80). CONCLUSIONS : En els malats amb GBG una determinació de la MT és indispensable a l´escala clàssica de la QV. Una avaluació detallada de la MT preoperativa mostra que gairebé la totalitat dels pacients presenten un dèficit cognitiu. A més, la cirurgia sistemàticament indueix un agreujament transitori de la MT, la qual pot ser recuperada als tres mesos. Una reeducació específica podria ajudar a recuperar l´estat cognitiu preoperatori o fins i tot a millorar-lo.
[eng] "SURGERY LOW-GRADE GLIOMA AND WORKING MEMORY" OBJECTS: While scarcely reported, accurate assessment of higher functions in patients operated on for a low-grade glioma (LGG) is essential to evaluate then preserve the quality of life (QoL). Working memory is an instrument crucial for the cognitive functions. Our goal was to assess verbal WM (vWM) in patients with LGG in language areas, before surgery, to evaluate the effect of glioma on cognition. Postoperatively, the surgical impact on vWM was also determined. METHODS: This study includes 23 patients harboring a LGG in language areas, who underwent awake surgery. All patients had a vWM assessment, before and immediately after the resection, in addition to KPS evaluation. vWM were also evaluated 3 months after surgery in 8 patients (KPS in all cases), who performed postoperative neurocognitive rehabilitation focussed on vWM. Preoperatively, 91% of patients had vWM disorders (KPS ≥ 90 in all patients but one). Immediately after the surgery, 96% of patients had vWM worsening (50% of KPS ≥ 90). At three months, among the 8 patients with vWM assessment, 5 recovered their preoperative vWM score, and 3 significantly improved (all with KPS ≥ 90). CONCLUSIONS: In LGG, neuropsychological evaluation seems mandatory in addition to the classical scale of QoL. Indeed, a detailed preoperative vWM assessment showed that most of patients presented yet a cognitive deficit. Moreover, surgery almost systematically induced a transient vWM worsening, which nevertheless can recover within 3 months. Specific rehabilitation could help patients to return to their preoperative cognitive state, and even to improve this status. KEY WORDS: Working Memory, Cognitive functions, Brain Tumor, Surgery, Electrical stimulations.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36494
ISBN: 8468996882
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PTR_TESI.pdf965.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.