Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36556
Title: Influència del grau d'obesitat i de la comorbilitat respiratòria en els resultats perioperatoris de la cirurgia bariàtrica; efectes de la cirurgia bariàtrica en la comorbilitat respiratòria
Author: Martí Valeri, Carles
Director: Sabaté Pes, Antoni
Keywords: Comorbilitat respiratòria
SAOS
Cirurgia bariàtrica
Obesitat mòrbida
Issue Date: 26-Mar-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La obesitat es defineix com una acumulació excessiva de greix a l'organisme que normalment es tradueix amb un augment de pes; aquesta situació no és res més que la manifestació d'un desequilibri en el control del balanç entre l'energia ingerida i l'energia consumida en els processos metabòlics. No es considera obesitat l'increment de pes associat a l'augment de masa muscular que té lloc en determinades situacions com és el cas dels esportistes professionals o de les persones que realitzen un treball físic d'important intensitat. Com que la quantificaciò de la greix corporal és un procés relativament complexe, per tal de definir l'obesitat es recorre a mesures antropomètriques senzilles, com pot ser el pes corporal i la seva relació amb la talla; d'aquesta manera s'obté l'Índex de Massa Corporal (IMC) o Índex de Quetelet que és el resultat de dividir el pes del malalt expressat en kilograms per l'altura en metres al quadrat; es considera obesitat quan ens trobem amb IMC superiors a 30 kg/m2 i parlem d'obesitat mòrbida quan supera els 40 kg/m2. Aquests valors es corresponen aproximadament a sobrepesos de 150 i 225% del que es considera ideal per a un persona de una determinada edat, sexe i talla. Alguns autors consideren obesitat mòrbida quan l'IMC és superior a 35 kg/m2 i el pacient presenta comorbilitats asociades a l'obesitat. Les dades epidemiològiques de les que es disposen actualment no només indiquen que l'obesitat és l'enfermetat metabòlica més freqüent del països occidentals, sinó també que la seva incidència augmenta en la major part dels països del món amb un increment de la morbimortalitat asociada. A més, cal considerar l'obesitat com un component important del consum de recursos sanitaris: en el cas d'Espanya, vora el 7% de la despesa sanitària total es deu a l'obesitat; es calcula que l'obesitat genera en costos directes i indirectes (mortalitat prematura, baixes i incapacitat temporal) uns 1640 milions d'euros anuals. Resta doncs clar l'impacte que l'obesitat té en la societat actual i per tant qualsevol estudi sobre el particular pot ser d'un gran interès. En el nostre cas, hem volgut marcar-nos els següents objectius: 1er.- Determinar la influència del grau d'obesitat en la morbimortalitat perioperatòria dels pacients obesos mòrbids afectes de patologia respiratòria associada sotmesos a cirurgia bariàtrica de gastroplàstia vertical anellada amb derivació gastroieiunal en Y de Roux. 2on.- Determinar la influència de la comorbilitat respiratòria dels pacients afectes d'obesitat mòrbida en la morbimortalitat perioperatòria quan es sotmeten a cirurgia bariàtrica de gastroplàstia vertical anellada amb derivació gastroieiunal en Y de Roux. 3er.- Determinar els efectes a curt termini de la cirurgia bariàtrica de gastroplàstia vertical anellada amb derivació gastroieiunal en Y de Roux aplicada a pacients afectes d'obesitat mòrbida i comorbilitat respiratòria asociada, en la regressió de la seva obesitat i en la severitat de la seva comorbilitat respiratòria.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36556
ISBN: 9788469348635
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Clíniques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CMV_TESI.pdf540.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.