Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36639
Title: Noves dianes terapèutiques en el trasplantament de fetge amb empelt de mida reduïda
Author: Padrissa Altés, Susagna
Director: Roselló Catafau, Juan
Peralta Uroz, Carmen
Bartrons Bach, Ramon
Keywords: Regeneració hepàtica
Fetge
Empelts
Trasplantaments
Issue Date: 30-Apr-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els objectius de la present tesi són els següents: · Objectiu 1: Té com a objectiu avaluar si el sistema Renina-angiotensina participa en els efectes beneficiosos del PC en un model experimental de trasplantament de fetge amb empelt de mida reduïda on hi intervenen tant la lesió per I/R com la regeneració hepàtica. · Objectiu 2: Té com a objectius avaluar si les MMPs estan implicades en el efectes protectors del PC en un model experimental de trasplantament de fetge amb empelt de mida reduïda i si estan regulades per la JNK. Primer estudi: En el primer estudi es va investigar si els bloquejadors de l'acció de l'angiotensina II ( l'antagonista del receptor 1 de la Ang II, l'antagonista del receptor 2 de la Ang II i l'inhibidor de l'enzim convertidor de l'angiotensina (ACE)) podien reduir la lesió hepàtica per isquèmia-reperfusió (I/R) i incrementar la regeneració hepàtica en el trasplantament hepàtic amb empelt de mida reduïda (ROLT), i si els efectes protectors del precondicionament hepàtic (PC) en el ROLT es podien explicar a través dels canvis en el nivells de Ang II. Els nostres resultats mostren que els empelts de mida reduïda generen Ang II després de ser sotmesos a un ROLT i que aquest fet està associat amb el increment de l'expressió de l'angiotensinogen i el ACE. A més, la inhibició de la Ang II no va demostrar que aquesta proteïna no participava en els efectes del PC. Tots els bloquejadors de l'acció de la Ang II van reduir la lesió hepàtica però cap d'ells va incrementar la regeneració hepàtica. L'antagonista del receptor de la Bradicinina (BK) va incrementar la regeneració hepàtica però no va reduir la lesió hepàtica en el ROLT. Finalment, la combinació de els bloquejadors de l'acció de la Ang II i de l'antagonista del receptor de la BK van reduir la lesió hepàtica i van incrementar la regeneració. Per tant, en conclusió, ja que bloquejadors de l'acció de la Ang II poden reduir la lesió hepàtica i que l'antagonista del receptor de la BK incrementa la regeneració hepàtica però cap d'ells pot tenir els dos efectes al mateix temps, seria d'interès clínic aplicar els dos components a l'hora en tractaments per reduir la fallada primària de l'empelt després d'un ROLT. Segon estudi: En aquest segon estudi es va estudiar la contribució de les metal·loproteïnases de matriu 2 i 9 (MMP2 i MMP9) als efectes protectors del PC en el ROLT. També es va investigar el paper de la c-Jun N-terminal cinasa (JNK) en aquests efectes i si aquesta proteïna regula la MMP2 en aquestes condicions. Els nostres resultats mostren que la MMP2, però no la MMP9, està involucrada en els efectes protectors del PC en el ROLT. La MMP2 va reduir la lesió hepàtica i va incrementar la regeneració del fetge. A més, la inhibició de la MMP2 va resultar una reducció dràstica de la supervivència dels animals després del ROLT. La inhibició de la JNK en el grup on s'aplicava el PC abans del ROLT, va disminuir la lesió hepàtica i va incrementar la regeneració. També es va observar que la JNK va induir la expressió i activitat de la MMP2 en el PC. Per altra banda, també es va observar que l'òxid nítric (NO) era responsable de la inducció de la JNK en el PC. Els nostres resultats obren noves possibilitats per a tractaments encaminats a reduir la fallada primària de l'empelt després del ROLT.
[eng] "New Therapeutic Targets in Reduced-size Liver Regeneration" TEXT: In the first study, we examined whether Ang II blockers could reduce hepatic injury and improve regeneration in reduced-size orthotopic liver transplantation (ROLT) and whether the beneficial effects of ischemic preconditioning (PC) in ROLT could be explained by changes in Ang II. We show that small liver grafts generate Ang II after ROLT and that this is associated with increased angiotensinogen and ACE mRNA expression. Furthermore, inhibition of Ang II does not contribute to PC-induced protection in ROLT. All Ang II blockers reduced hepatic injury but none of them promoted liver regeneration. Bradykinin (BK) receptor antagonist improved liver regeneration but did not reduce hepatic injury in ROLT. Finally, the combination of Ang II blockers and BK receptor antagonist in ROLT reduced hepatic injury and improved liver regeneration. In conclusion, although Ang II blockers can reduce hepatic I/R injury and BK receptor antagonist can promote liver regeneration, neither confers both benefits at the same time. Consequently, it may be of clinical interest to apply both treatments simultaneously. In the second study, we studied the contribution of matrix metalloproteinase 2 (MMP2) and matrix metalloproteinase 9 (MMP9) to the beneficial effects of PC in ROLT. We also examined the role of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and whether it regulates MMP2 in these conditions. We found MMP2, but notMMP9, is involved in the beneficial effects of PC in ROLT. MMP2 reduced hepatic injury and enhanced liver regeneration. Moreover, inhibition of MMP2 in PC reduced animal survival after transplantation. JNK inhibition in the PC group decreased hepatic injury and enhanced liver regeneration. Furthermore, JNK upregulated MMP2 in PC. In addition, we showed that Tissue inhibitors of matrix metalloproteinases 2 (TIMP2) was also upregulated in PC and that JNK modulation also altered its levels in ROLT and PC. Our results open up new possibilities for therapeutic treatments to reduce I/R injury and increase liver regeneration after ROLT which are the main limitations in living-donor transplantation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36639
ISBN: 9788469402450
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques II

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPA_TESI.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.