Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36927
Title: Conductes musicals dels infants 0-3. Anàlisi i validació d'una pauta d'observació.
Author: Capdevila i Solà, Reina
Director: Subirats Bayego, Maria Àngels
Dalmau i Montalà, Mariona
Keywords: Observació (Pedagogia)
Infància
Ensenyament de la música
Issue Date: 15-Oct-2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi s'ha construït i validat una eina d'observació per permetre als educadors dels infants de 0 a 3 anys fixar-se, conèixer i valorar les reaccions i les conductes dels nens davant el fet sonor i l'experiència musical, amb la intenció que pugui esdevenir un instrument per tots els qui la vulguin utilitzar per orientar i regular millor la seva mirada en els comportaments musicals dels infants Els objectius que ens hem fixat són: - Aprofundir en les conductes musicals dels infants. - Confeccionar i validar una pauta d'observació. - Estimar els canvis produïts en l'educador a partir de l'ús de la pauta d'observació, de la seva anàlisi i la seva valoració. La nostra hipòtesi és que si el mestre té una mirada i una escolta ordenada davant les conductes musicals infantils podrà enriquir musicalment la vida dels nens. Ens interessa saber com responen els infants als diferents estímuls sonors, com descobreixen i investiguen dins el so, com relacionen i s'expressen a partir de la pròpia veu, els materials que tenen a l'abast, com escolten i reaccionen als sons de l'entorn i a la música que se'ls ofereix. Per l'altre costat volem estimular a l'adult a oferir entorns rics als infants, a interactuar amb ells, a obrir les seves oïdes, a expressar-se amb la música juntament amb els nens i nenes de les seves aules. És per això que en el Marc teòric hem dedicat un capítol a l'infant d'aquesta edat i ens hem posicionat en la perspectiva d'un infant ric i potent. Hem analitzat els principis de la conducta musical, els factors que intervenen en la imaginació i la creativitat, hem situat la proposta dins un marc socioconstructivista i hem aprofundit en el paper de l'observació en la pràctica educativa. També ens hem aproximat a la figura del mestre vist des de la vessant de la formació permanent, que és el marc on ha nascut la necessitat d'aquesta recerca, apostant per el mestre-investigador. La investigació proposa una anàlisi de les observacions fetes en diferents escoles d'educació infantil (1r cicle, infants de 0 a 3 anys); les entrevistes mantingudes i els qüestionaris avaluatius que en van fer les educadores participants. Les dades s'han tractat qualitativament i quantitativa; dels resultats obtinguts s'ha arribat a les conclusions finals que demostren la validesa de l'eina construïda i, com el canvi de mirada davant les conductes musicals dels infants enriqueix la vida tant d'ells com la dels adults. De tota la informació recollida s'han obert diferents línies d'investigació.
[eng] In this thesis, an observational tool was constructed and validated to help educators of O-3-year-old children to notice, get to know, and to assess their reactions and behaviours in front of sound and musical experience. Our objectives were as follows: - To go deeply into musical behaviours in children. - To elaborate and validate an observational pattern. - To estimate changes produced in educators after using this observational pattern, their analysis and assessment. Our hypothesis was that, if educators are provided with an orderly look and listen when facing children's musical behaviours, they will be able to enrich the children's life musically. In the theoretical framework, a chapter was devoted to children at these ages, and our perspective was that of a rich and powerful child. We analyzed the principles of musical behaviour, and factors that intervene in imagination and creativity; our proposal is within a social-constructivist framework; and we also studied the role of observation in educational practice in detail. We also approached the teacher figure from the perspective of continuous training, which is the framework where this research need was born, with a clear option for the teacher-researcher. Our research proposes an analysis of observations carried out in different early childhood education schools (1st cycle, 0-to-3-year-old children); interviews and evolutionary questionnaires carried out by participating educators. Data were quantitatively and qualitatively processed; from our results, we reached the conclusions that showed the validity of the constructed instrument and how a change of vision in front of children's musical behaviours can enrich both their lives and those of adults. Different research lines have started from all the collected information.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36927
ISBN: 9788469223116
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MRCS_TESI.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open
02.MRCS_ANNEXOS.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.