Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36928
Title: Els jocs i esports tradicionals d'arreu del món a través de la filatèlia
Author: Ortí Ferreres, Joan
Director: Bantulà, Jaume
Robert i Ferrer, Miquel
Keywords: Esport
Joc
Cultura popular / tradicional
Iconografia
Filatèlia
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les manifestacions lúdiques, tant aquelles que són de caràcter tradicional com aquelles que no ho són, han estat estudiades a partir de diferents elements com els gravats, la pintura, l'escultura, els catàlegs de jocs, etc., però són escassos els estudis que s'han realitzat a partir de les mostres iconogràfiques filatèliques. Els segells de correus esdevenen un element utilitari perquè van nàixer com una forma de pagament dels enviaments postals però han anat evolucionant i han acabat sent unes mostres que proporcionen gran quantitat d'informació sobre els diferents països o emissors postals que els desenvolupen. En aquesta tesi s'analitzen les manifestacions lúdiques, representades per les formes lúdiques, els jocs i els esports tradicionals, que apareixen en les mostres iconogràfiques de caràcter filatèlic de tot el món des del començament de la filatèlia, a mitjans del segle XIX, fins l'any 2004, amb l'objectiu de conèixer, interpretar i valorar la informació que ens ofereixen tant en relació amb la lògica interna, regles i funcionament intern de les situacions lúdiques, com de la lògica externa, aspectes socioculturals que envolten les manifestacions. L'anàlisi de la informació dels segells de correus ens permet conèixer millor els fonaments lúdics de les societats, comprendre millor les relacions socials que s'estableixen dins d'aquestes, reconèixer la importància de les manifestacions lúdiques de caràcter tradicional representatives de cadascun dels pobles o països i, finalment, valorar les mostres iconogràfiques filatèliques com un element d'estudi i coneixement de les diferents cultures. L'estudi de les mostres també ens ha permès conèixer les manifestacions lúdiques, tant de caràcter intracultural com aquelles de caràcter multicultural i, a partir d'aquestes establir diferents relacions ludomotrius de les diferents cultures. La tesi doctoral es distribueix en set capítols, a més a més d'un apartat introductori, la bibliografia i l'annex. En l'apartat introductori fem una aproximació a la tesi de forma que definim i justifiquem el tema d'estudi, concretem els objectius, establim el supòsits previs i l'estat de la qüestió, introduïm la metodologia que orienta tota la recerca i, finalment, estructurem la tesi d'una forma global. El capítol primer està dedicat per complet al món filatèlic. Així, estudiem i analitzem l'origen i l'evolució de la filatèlia, el col·leccionisme filatèlic, els diferents catàlegs filatèlics que existeixen en l'actualitat i que són referents dintre del món del col·leccionisme, les temàtiques filatèliques vinculades a l'educació física i l'esport, les institucions filatèliques més importants d'arreu del món i, finalment, els estudis i recerques existents sobre la filatèlia. En el segon capítol, estudiem amb profunditat el món del joc. L'etimologia del concepte, les característiques, les diferents teories que aborden el concepte i que justifiquen el per què i per a què juga l'ésser humà, les tipologies i classificacions dels jocs i la diferenciació dels conceptes play, game i sport. El joc i l'esport popular/tradicional també conformen un capítol de forma específica ja que constitueixen l'element fonamental de la recerca. Així, després de fer una aproximació conceptual, ens acostem a les taxonomies dels jocs tradicionals i a la consideració del joc tradicional com un element que conforma la cultura del territori. El capítol quart ens aproxima i aprofundeix en la praxiologia motriu. Aquesta és entesa com la ciència de l'acció motriu i ha estat fonamental el seu estudi perquè des d'aquesta interpretació de l'acció motriu s'han desenvolupat molts estudis i recerques relacionats amb el joc i esport tradicional. L'estudi dels conceptes relacionats amb la praxiologia motriu ens han ajudat, entre d'altres, a poder entendre aquests i fonamentar el nostre estudi. El disseny de la recerca i l'estudi empíric configura el capítol cinquè on tractem la mostra, els criteris d'inclusió i exclusió, el disseny de les eines de recollida de la informació, etc. El capítol sisè està dedicat als resultats de l'estudi i la seva anàlisi. Així, hem distribuït les mostres en funció de criteris estructurals, de la lògica interna, de la lògica externa i combinant les variables de la lògica interna i externa. També fem una síntesi conclusiva de tots els resultats. El capítol setè el dediquem a les conclusions on també reflectim les principals limitacions de la tesi i els diferents camps de recerca que s'obren a partir d'aquesta. Els últims apartats de la tesi estan dedicats a la bibliografia i a l'annex.
[eng] The playful demonstrations of traditional character as those that they are not, they have been studied taking into account different elements like the engravings, the painting, the sculpture, the catalogues of games and so on., but the studies that have been carried out from the philatelic iconographic samples are scarce. The philatelic iconographic samples are a useful element because they were born as a form of payment of the postal sending but they have been evolving and they finish being some samples which provide a big quantity of information about the different countries o postal transmitters that develop them. In this thesis we have analyzed the playful demonstrations which are represented by the playful forms, the play and the traditional sport, that appear in the iconographic samples from around the world since the start of the philately, in the middle of the s. XIX, to the year 2004, with the objective to know, to interpret and to value the information that offer us so much in relation to the internal logic, rules and internal operation of the playful situations, as of the external logic, sociocultural aspects that surround the demonstrations. The analysis of the information of the postage stamps allow us to know better the playful bases of the society, to understand better the social relations that are established inside these, to recognize the importance of the playful demonstrations of representative traditional character of each ones of the towns or countries and, finally to value the philatelic iconographic samples as an element of study and knowledge of the different cultures. Finally, the study of the samples has also allow us to know the playful demonstrations of character intracultural as those of multicultural character and, taking into account this fact, to establish different ludomotrices relations among the different cultures.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36928
ISBN: 9788469379226
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JOF_TESI.pdf7.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.