Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36935
Title: Adequació del camp vocal dels mestres de música
Author: Elgström Misol, Edmon
Director: Cantero Serena, Francisco José, 1964-
Keywords: Fisiologia humana
Fisiologia del llenguatge
Musicologia
Preparació del professorat
Ensenyament de la música
Issue Date: 21-Jun-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi, dividida en tres parts, té com a objectiu principal a ampliar el camp vocal dels estudiants de la Diplomatura de Mestre en Educació Musical, que estudien a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’establir una correspondència entre el camp vocal d’aquests estudiants i les tesituras vocals dels nens i nenes d’Educació Primària. A la primera part (Marc teòric) presentem alguns dels aspectes més rellevants, com a resultat de la recerca bibliogràfica i documental que s’ha realitzat en els camps mèdic i pedagògic. En primer lloc s’exposen els aspectes relacionats amb la veu, el seu funcionament i les seves caracaterístiques principals. En segon lloc es descriuen quins seran els continguts bàsics de la tesi en matèria de formación vocal, adreçats als mestres de música, i per a acabar aquesta secció es recullen un seguit de consideracions didàctiques, tant pel que fa a l’exemple de veu cantada dels mestres a l’aula, com a les ocasiones més adients per a presentar les cançons al seu alumnat. A la segona part es fa una proposta d’intervenció en formación vocal adreçada als estudiants de la Diplomatura, els futurs mestres de música. La part pràctica està formada per quatre blocs de continguts: exercicis posturals, exercicis respiratoris (inspiratoris i espiratoris), exercicis tècnics vocals i vocalitzacions, i per acabar un repertori progressiu de cançons escolars. A la tercera part (Fase Experimentals) s’aplica la proposta de formació vocal entre una mostra de vora d’un centenar d’estudiants de la diplomatura.
[spa] El objetivo principal de la tesis, dividir en tres partes, consiste en ampliar el campo vocal de los estudiantes de la Diplomatura de Maestro en Educación Musical, que cursan sus estudios en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona, con la finalidad de establecer una correspondencia entre, por un lado, el campo vocal de dichos estudiantes, y por otro, las tesituras vocales de los niños y niñas que cursan los estudios de Educación Primaria. En la primera parte, el marco teórico, se presentan algunos de los aspectos más relevantes, como resultado de la investigación bibliográfica y documental realizada entre los campos médico y pedagógico. En primer lugar se exponen los aspectos relativos a la voz, a su funcionamiento y a sus principales características. En segundo lugar se realiza una descripción de los principales contenidos básicos, en materia de formación vocal, dirigidos a los maestros de música y, por último, se recogen diversas consideraciones de carácter didáctico referidas tanto al ejemplo de voz cantada de los maestros en el aula, como a las tesituras más indicadas para presentar las canciones a su alumnado. En la segunda parte se presenta una propuesta de intervención en formación vocal dirigida a los estudiantes en cuestión, los futuros maestros de música, cuya parte práctica está integrada por cuatro bloques de contenidos: ejercicios posturales, ejercicios de respiración (inspiratorios y espiratorios), ejercicios técnicos vocales y vocalizaciones y, finalmente, por un repertorio progresivo de canciones escolares. En la tercera parte, la fase experimental, se implementa la propuesta en formación vocal entre una muestra de cerca de un centenar de estudiantes de la diplomatura de Maestro en Educación Musical, alumnos todos ellos de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36935
ISBN: 978-84-684-3970-8
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.EEM_1de5.pdf9.62 MBAdobe PDFView/Open
02.EEM_2de5.pdf7.77 MBAdobe PDFView/Open
03.EEM_3de5.pdf9.82 MBAdobe PDFView/Open
04.EEM_4de5.pdf9.86 MBAdobe PDFView/Open
05.EEM_5de5.pdf9.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.