Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41366
Title: "Roots and Routes". Young people from diverse ethno-cultural backgrounds constructing their identities using digital media
Author: Willem, Cilia
Director/Tutor: Bartolomé, Antonio R. (Antonio Ramón), 1952-
Keywords: Minories etno-culturals
Diversitat en els mitjans
Identitat
Vídeo digital
Issue Date: 16-Jun-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [eng] This thesis seeks to investigate young immigrants and ethnic minorities' (IEM) perceptions of media portrayals of their cultural groups, with a focus on IEM's understandings regarding the construction of cultural identity in their context in Barcelona. Further, it intends to examine the ways in which young IEM, both as consumers and as producers of media texts, use digital media and media literacy to contest stereotyped portrayals of cultural groups and to construct cultural identities in their own terms. The relationship between media, representation and identity is explored through an examination of the theoretical body of work on identity politics, and of previous empirical studies focusing specifically on the portrayal of IEM in the media, at both the transnational and Spanish levels. Additionally, special attention is given to media discourses regarding multiculturalism and the multicultural society, with the aim of examining participants' positions towards cultural and identity politics. Approaches to audience studies, in terms of to what audiences do with media rather than what media do to audiences, are examined and evaluated with regards to their relevance to this study. A discussion of critical methodologies involving ethnographic and visual methods within social research, introduces the research activities carried out as part of this study. A paradigm based on the assumption of a universal capacity for language and communication informs this study's methodological choices and eliminates the hierarchy between 'researcher' and 'researched', as both are seen as participants in a mutual learning process. A total of sixteen young people (18-33 years old) from diverse ethnic and cultural backgrounds, living in Barcelona between 2006 and 2008, participated in this study. They were part of a natural group of media-makers in an ongoing artistic and intercultural project called 'Roots and Routes', which was the inspiration for this thesis title. Seven audio-visual texts produced by the participants were analysed, together with accompanying reflective commentaries, interviews and life narratives. The analysis reveals that young IEM are fully aware of the negative portrayals in the media of cultural groups, and articulately identify consequences for their daily lives. The study highlights the double hazard for IEM of mainstream media constructions of cultural identity, as participants cannot escape the identities imposed on them, and at the same time they are forced to constantly prove themselves to the locals. However, deeper analysis shows how IEM construct their own cultural and gendered identities in coming to terms with their 'routes' in an urban and intercultural context, rather than falling back on their 'roots', despite attempts by media discourses to focus attention on cultural differences in terms of origin, ethnicity, nationality or religion. Additionally, the study illustrates how IEM are able to break the 'circle of representation' by creating alternative imagery and distributing it by means of online social networks, the pitfalls of the so-called 'social web' notwithstanding.
[cat] ARRELS I CAMINS'. JOVES DE PROCEDÈNCIES ETNO-CULTURALS DIVERSES CONSTRUEIXEN LA SEVA IDENTITAT MITJANÇANT EL VÍDEO DIGITAL</I>.TEXT:Aquest estudi parteix del fet que els mitjans construeixen la imatge de l'altre mitjançant discursos exclusors basats en les diferències culturals. Les imatges de 'nosaltres' i 'ells' dominen la representació mediàtica dels grups culturals, freqüentment estudiada des del punt de vista de l'anàlisi del discurs. Aquest estudi busca investigar, però, la percepció que tenen els immigrants i les minories ètniques (IME) de les seves representacions mediàtiques, amb un enfoc específic en les seves creences i opinions sobre la construcció de la identitat cultural. La tesi vol mostrar com els joves IME fan servir el mitjà digital, tant com a consumidors com com a productors de textos mediàtics, per tal de contestar representacions estereotipades dels grups culturals, i com construeixen una identitat cultural des de la seva pròpia realitat. La relació entre mitjans, representació i identitat s'explora a través del cos teòric sobre polítiques d'identitats, relacions de poder i representació de grups culturals, i a través dels estudis empírics enfocats específicament en les representacions mediàtiques dels IME a nivell trans-nacional i local. Adicionalment, l'estudi donarà una especial atenció a com es posicionen els participants en els discursos mediàtics sobre la societat multicultural. En total, setze adults emergents d'entre 18 i 33 anys, de procedències ètniques i culturals diverses, van participar en aquest estudi. Tots vivien a Barcelona entre els anys 2006 i 2008, i formaven part d'un grup natural de joves interessats en el vídeo dins del projecte Roots and Routes ('arrels i camins'), el qual va donar nom a aquesta tesi. Es van analitzar set textos audiovisuals produïts pels participants, amb els seus respectius comentaris auto-reflexius i addicionalment es van analitzar narratives de vida i entrevistes amb els setze participants. L'anàlisi de les dades mostra que els joves IME són plenament conscients de la imatge negativa dels grups culturals als mitjans, i que identifiquen amb precisió les conseqüències dels estereotips negatius per a la seva vida diària: l' estigmatització, la discriminació i la exclusió principalment. L'estudi assenyala el doble parany per a IME que suposen les construccions mediàtiques de la identitat cultural, donat que els participants no podien 'escapar' de les identitats imposades sobre ells, a la vegada que havien de demostrar continuadament a la població que ells 'no són així'. Una anàlisi més profunda, però, mostra com els IME construeixen les seves identitats culturals i de gènere mirant cap endavant (els seus 'camins') més que mirant cap enrere (les seves 'arrels'), malgrat els intents dels discursos mediàtics d'enfocar l'atenció sobre les diferències culturals relacionades amb nocions d'etnicitat, d'origen, de nacionalitat o de religió. Finalment, l'estudi mostra com els IME són capaços de trencar el 'cercle de la representació' exclusor i crear imatges alternatives i distribuir-les mitjançant xarxes socials online, malgrat els paranys de la invisibilitat en el web 2.0 o el web social.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41366
ISBN: 9788469411988
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CW_THESIS.pdf6.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons