Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41391
Title: La Paraula, la imatge i el so: un estudi sobre l'Educació en Comunicació en l'àrea de Llengua de l'Educació Secundària Obligatòria a Catalunya (1992-2002) aplicat a tres Centres educatius de la comarca del Vallès (Barcelona)
Author: Ambròs, Alba
Director: Romea Castro, Celia
Keywords: Mitjans de Comunicació de Masses
Teoria de la comunicació
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
LOGSE
Educació en Comunicació
Issue Date: 13-Dec-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Viure a ple inici del segle XXI pot fer-nos sentir privilegiats, si bé aquest privilegi comporta ser capaços de dominar una sèrie d'habilitats que, a l'home de principis del segle passat, li podien semblar impensables, sobretot si pensem en la revolució que ha sofert la tan emblemàtica comunicació humana.Una reflexió sobre la comunicació verbal, visual i audiovisual ha estat el punt de partida d'aquesta investigació, ja que el moment actual ens incita a analitzar els usos comunicatius d'aquest sistema tan canviant. Precisament, amb la gran quantitat d'informació que rebem cada dia de les empreses de comunicació audiovisual, a través de la paraula, la imatge i el so, quedem sovint com hipnotitzats, bocabadats, potser sense tenir temps ni per dedicar uns moments a pensar en allò que ens arriba pels nostres sentits, i sovint no sabem distingir si allò que percebem és real o no, perquè ens produeix una il·lusió de quelcom verídic. Ens trobem davant d'un excés considerable d'informació que ens obliga a crear mecanismes de discriminació ràpids per no restar en aquest estat d'embadaliment, que podria conduir-nos a un cert aïllament. La paraula, per ella mateixa sembla, que per als adolescents funciona, de vegades, tan sols com una reminiscència de les imatges que els han quedat gravades en la memòria, després del continu bombardeig que pateixen per part de tots els Mitjans de Comunicació i les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Conseqüentment, des de l'àmbit de l'ensenyament de llengües i literatura, els docents no podem deixar de qüestionar-nos el tractament que hem de donar als diferents sistemes de comunicació emergits de l'evolució tecnològica i intel·lectual del propi home. Amb la implantació de la Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), l'Administració del nostre país demostra que està atenta a l'evolució natural que fa tota societat, i d'acord amb això ha elaborat una Reforma educativa per cobrir la formació en aquests àmbits. Per aquest motiu, des del currículum de Secundària de l'àrea de Llengua de la LOGSE, hem realitzat un estudi del tractament que es dóna als llenguatges verbal, visual i audiovisual en els enunciats del propi document que tracten dels Mitjans de Comunicació de Masses i de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. L'àrea de Visual i Plàstica, juntament amb la de Ciències Socials, la de Tecnologia i la de Música, també han estat objecte d'estudi, en un segon terme. Perquè és clar que els alumnes no només aprenen a comunicar-se en l'àrea de Llengua, i, conseqüentment, tant els continguts, com l'expressió i comprensió dels llenguatges verbal, visual i audiovisual també s'han de treballar des d'altres matèries.A partir d'aquest marc conceptual, l'estudi realitzat ha aterrat en la pràctica docent quotidiana de tres Centres educatius de la comarca del Vallès. De manera que el resultat final de l'estudi d'aquests dos contextos suara explicats ha donat com a fruit els sis capítols en què s'ha estructurat la investigació, i que resumim breument.Al llarg de l'extens primer capítol s'han anat explicant i sintetitzant les bases teòriques de tota la recerca, que tracten temes que van des de la comunicació fins al currículum de l'àrea de Llengua de l'ESO, passant per l'aclariment del concepte d'Educació en Comunicació present en el títol de la investigació.El segon capítol, a més de contenir les set preguntes d'investigació de l'estudi, també exposa les inquietuds que ens han mogut a iniciar-lo, els objectius que s'espera assolir i el context en el qual s'insereix.El tercer capítol l'ocupa la descripció detallada de la selecció feta per recollir una part de les dades de la investigació, representada per tres Centres educatius de Secundària del Vallès. Les dades que s'han recollit en aquests Centres són: 1r Els documents oficials del PEC i del PCC; 2n Les entrevistes amb tots els representants dels òrgans unipersonals de direcció i coordinació, a més d'una part de la resta de l'equip docent i dels professors que imparteixen l'àrea de Llengua a l'ESO i 3r Els qüestionaris passats a tots els alumnes que finalitzaven l'ESO els cursos 1999-2000 i 2000-01.El mètode d'investigació qualitativa, juntament amb les diferents opcions escollides segons les dades comentades en el paràgraf anterior, i les obtingudes del currículum de l'AL de l'ESO de Catalunya (1992-2002), es desenvolupen en el quart capítol.El capítol cinquè mostra els resultats obtinguts després d'aplicar les tècniques qualitatives i quantitatives al conjunt de les dades de la investigació. En definitiva, el discurs dels capítols anteriors arriba a la fi del seu trajecte capítol sisè amb les conclusions obtingudes en respondre les preguntes de la recerca, i amb les consideracions que s'apunten entorn del tema de l'Educació en Comunicació en l'àrea de Llengua de l'Educació Secundària Obligatòria a Catalunya.Després de les obligades pàgines dedicades a les referències bibliogràfiques consultades al llarg de tot l'estudi, ens hem vist obligats a incloure un apèndix per poder completar algunes explicacions que tan sols havíem apuntat.Indagar per poder oferir una nova reflexió sobre aquest tema, no deixa de ser la tasca que sentim com a nostra, aquells als que ens apassiona nave- gar per les vies de la investigació en educació.ENGLISH
[eng] Word, image and sound: a study on how the area of language approaches the teaching of Education in Communication in Secondary School in Catalonia (1992-2002) taken place in three schools in the county of Vallès (Barcelona).This research paper reflects upon the pervasive verbal, non-verbal and audiovisual communication surrounding us, from an educational perspective.We are living in the society of information, where multiplicities of languages interact in everyday conversations. This constant confrontation with excessive amounts of information forces us to develop discriminatory skills and devices that enable us to retain the essence of every quick message we receive.The academic community, and in particular those in the education of languages and literature, are not alien to this phenomenon and should, consequently, question how to board the teaching of the different systems of communication sprung from the technological evolution of society. Considering this, our focus of study is the way in which the curriculum of the area of Catalan language in Secondary School in Catalonia approaches the teaching of verbal, visual and audio-visual language. To do so, firstly, a detailed analysis of the statements in the official curriculum referring to Mass Communication Medias and the Information and Communication Technologies has taken place. Secondly, the treatment of communication in other areas of the curriculum, such as Visual and Crafts, History, Technology and finally Music, has also been object of our study.Once established the conceptual frame, our main concern has been to analyse the everyday practice in three secondary schools in Catalonia. Establishing direct contact and collaboration with teachers and students alike has certainly contributed to raise other opinions related with the objective of this paper.This thesis has been organised in six chapters - notwithstanding an appendix and the bibliography. The first one describes the Theoretical Framework; the second one introduces Objectives and poses Research Questions. After that, comes a description of the Context of the research: the three Catalan secondary schools. Methodology is widely treated in chapter four, which is completed in chapter five with the Study of Data. Finally, the Conclusions of the research and the stage of the question in relation to the object of study are dealt with in chapter six.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41391
ISBN: 8468881074
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COSTESI.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.