Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41393
Title: La Correcció dels errors al batxillerat: una interacció escrita
Author: Busquets Gasulla, Joan
Director: Perera i Parramon, Joan
Keywords: Interacció professor-alumne
Revisió i reescriptura reflexives de l'alumne
Correcció del professor
Issue Date: 13-Oct-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Per als alumnes, la recuperació de coneixements i l'elaboració d'estratègies que serveixin de referent per a la revisió sol ser una operació especialment costosa. Amb la intenció d'ajudar els alumnes a vèncer aquesta dificultat, el procés de producció de textos escrits, en una situació natural d'aula, sol culminar en la lectura i avaluació del textos dels alumnes per part del professor, que els els torna amb anotacions (marques i comentaris). Les anotacions del professor són un conjunt d'estimacions i instruccions que l'alumne ha d'interpretar i que remeten als sabers conceptuals i procedimentals. Si la correcció se situa en l'òptica de l'aprenentatge, l'escrit corregit pel professor pot esdevenir una lectura cooperativa: les anotacions del professor faciliten la relectura reflexiva de l'alumne, necessària per dur a terme la reparació i reescriptura del text.Pel fet que concebem el text com el resultat d'un treball dinàmic, que evoluciona al llarg de l'escriptura, concebem la correcció i la reescriptura com una part d'aquesta evolució. Per aquesta raó, centrem la recerca en la descripció i l'anàlisi de les anotacions del professor i les accions que aquestes anotacions activen en els alumnes, per mitjà del pla de recerca següent:1. L'explicitació dels referents teòrics que han orientat la configuració de la recerca.2. L'explicitació dels principis metodològics generals de la recerca. La recerca pren com a element organitzador les hipòtesis generades a partir de les situacions reals d'ensenyament i d'aprenentatge, problematitzades per l'investigador, tot situant l'aula com el lloc propici per a l'estudi de la interacció entre professor i alumnes.3. L'explicitació dels principis teòrics que han orientat el procés d'obtenció dels patrons: a) els corresponents als alumnes: els lingüístics i culturals, els relacionats amb l'escriptura de textos i els de representació de la norma; i b) els corresponents als professors: les creences amb relació a la correcció, revisió i reescriptura de textos.4. L'explicitació dels principis teòrics que han orientat el procés d'obtenció dels patrons relacionats amb la correcció, reparació i reescriptura de textos.5. La descripció del mètode d'obtenció de dades en tres grups d'alumnes de primer de batxillerat.6. La descripció i l'anàlisi dels resultats obtinguts i l'establiment dels patrons: a) els corresponents als alumnes: els lingüístics i culturals, els relacionats amb l'escriptura de textos i els de representació de la norma; i b) els corresponents als professors: les creences amb relació a la correcció, reparació i reescriptura de textos. 7. La descripció i l'anàlisi dels resultats obtinguts i l'establiment dels patrons corresponents a la correcció, reparació i reescriptura de textos. Hem estudiat el valor cooperatiu del procés, amb la intenció de generar algunes hipòtesis: en primer lloc, sobre la capacitat de motivar en l'alumne activitats reparadores (reemplaçar, afegir, suprimir i desplaçar); en segon lloc, sobre la capacitat d'orientar-lo a fer la tria apropiada; en tercer lloc, sobre la capacitat d'actualitzar en l'alumne els sabers conceptuals i procedimentals necessaris per solucionar els problemes; i, finalment, sobre la capacitat de motivar en l'alumne la reescriptura del text inicial i fer emergir, per mitjà de variacions no lligades a la correcció lingüística, la seva creativitat i la generació de nou pensament.8. La consideració de la reescriptura com un saber a aprendre és l'eix sobre el qual s'articula la conclusió.Al final, hem inclòs un annex, amb els protocols dels alumnes, les entrevistes als professors i els quadres de dades corresponents a cada un dels tres grups.
[eng] For the students, the recovery of knowledge and the elaboration of strategies that serve as a reference for the revision is usually a specially costly operation. With the intention of helping students to overcome this difficulty, the process of producing written texts in a natural situation inside a classroom, usually culminates in the reading and evaluation of the student's texts by the professor, who give them back with notes (marks and comments). The notes of the professor are a combination of evaluations and instructions which the student has to interpret and which go back to conceptual and proceedual knowledge.We have studied the cooperative value of the process with the intention of generating some hypothesis: in the first place, about the capacity to motivate the student to do repairing corrections (to substitute, add, eliminate and move); in the second place, about the capacity to direct him to make the appropriate choice; in the third place, about the capacity to bring up to date in the student the conceptual and proceedual knowledge necessary to solve problems and, finally, about the capacity to motivate the student to re-write the initial text and allow to emerge by variations not connected to linguistic corrections, their creativity and the generation of new thoughts. The consideration of the re-writing as a way to learn is the fundamental idea on which the conclusion is articulated.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41393
ISBN: 8468954761
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI_JBUSQUETS_GASULLA.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.