Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41398
Title: La Comunicació no verbal en la narrativa de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "El Guepard"
Author: Gaya Catasús, Jaume
Director: Llobera, Miquel
Keywords: Literatura italiana contemporània
Psicoanàlisi
Intel.ligència Emocional
Model Semiòtic de Transcripció en Literatura
Expressió Facil
Comunicació No Verbal
Perspectiva sistèmica
Estudis literaris
Anàlisi del discurs
Issue Date: 20-Jan-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Des del marc de l'anàlisi del discurs i dels estudis literaris, i des d'una perspectiva sistèmica, hem desenrotllat aquesta tesi per estudiar la comunicació no verbal en un text literari narratiu. L'objectiu principal es basa en la classificació morfològico-descriptiva i funcional dels sistemes no verbals més propers al cos humà -la kinèsica i la Proxèmica- en una obra literària, concretament en "El Guepard". Amb aquesta finalitat, he desenrotllat el meu Model Semiòtic de Transcripció de la Comunicació No Verbal en Literatura. Per demostrar la seva viabilitat, i tenint en compte l'amplitud del terme "no verbal", he decidit acotar el meu camp d'investigació cenyint-me en la Classificació Categorial i Funcional de l'Expressió Facial en la novel.la suara esmentada. Tot això té per finalitat intentar millorar la comprensió lectora, afegint un nou enfocament a l'anàlisi de l'obra literària. Des d'una perspectiva interdisciplinar, hem profunditzat en la interpretació del significat de tots els casos comptabilitzats d'expressió facial en "El Guepard", relacionant les aportacions de la Comunicació No Verbal, la Psicoanàlisi i els postulats de la Intel.ligència Emocional. La finalitat última del meu treball és sensibilitzar el lector en la percepció no verbal, ajudar-lo a desenrotllar la capacitat de valorar la lectura i de reconèixer-la com una font de plaer, d'enriquiment cultural i creixement personal.He estructurat la tesi en tres nivells d'anàlisi: a) en el Primer Nivell d'Anàlisi exposo la base metodològica i presento els recursos per expresar la comunicació no verbal en "El Guepard", així com un estudi de l'expressió facial; b) en un Segon Nivell d'Anàlisi mostro de forma gràfica els valors numèrics i percentatges d'aquells aspectos relacionats amb l'expressió facial; y c) en un Tercer Nivell d'Anàlisi realitzo la Classificació Categorial i la Interpretació de tots els casos de cada una de les vint-i-vuit expressions facials registrades en la novel.la. Acabo el meu treball d'investigació amb les conclusions que he obtingut a partir dels objectius de la meva tesi, tant generals com específics, donant resposta a les preguntes d'investigació que m'he formulat en el procés de desenvolupament d'aquesta tesi. Per últim, estableixo una sèrie de conclusions generals que es repeteixen de forma sistemàtica en les vint-i-vuit expressions facials registrades en "El Guepard". En conjunt, aquestes conclusions m'han portat a determinar la importància que, efectivament, té la comunicació no verbal en un text literari i la seva implicació en la Intel.ligència Emocional.
[spa] Desde el marco del análisis del discurso y de los estudios literarios, y desde una perspectiva sistémica, hemos desarrollado esta tesis para estudiar la Comunicación No Verbal en un texto literario narrativo. El objetivo principal se basa en la clasificación morfológico-descriptiva y functional de los sistemas no verbales más cercanos al cuerpo humano -la kinésica y la proxémica- en una obra literaria, concretamente en "El Gatopardo". Con esta finalidad, hemos desarrollado un Modelo Semiótico de Transcripción de la Comunicación No Verbal en Literatura. Para demostrar su viabilidad, y dada la amplitud del tema, hemos decidido acotar nuestro campo de investigación, ciñéndonos a la Clasificación Categorial y Funcional de la Expresión Facial en la novela anteriormente citada. Todo esto tiene por finalidad intentar mejorar la comprensión lectora, añadiendo un nuevo enfoque al análisis de la obra literaria. Desde una perspectiva interdisciplinar, hemos profundizado en la interpretación de todos los casos contabilizados de expresión facial en un texto literario, relacionando las aportaciones de la Comunicación No Verbal, el Psicoanálisis y los postulados de la Inteligencia Emocional. El fin último de nuestro trabajo es ayudar al lector a desarrollar la capacidad de valorar la lectura y de reconocerla como una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal.Hemos estructurado la tesis en tres niveles de análisis: a) en el Primer Nivel de Análisis exponemos la base metodológica de nuestra tesis y presentamos los recursos para expresar la Comunicación No Verbal en El Gatopardo, así como un estudio de la Expresión Facial; b) en un Segundo Nivel de Análisis mostramos de forma gráfica los valores numéricos y porcentajes de aquellos aspectos relacionados con la Expresión Facial; y c) en un Tercer Nivel de Análisis realizamos la Clasificación Categorial y la Interpretación de todos los casos de cada una de las veintiocho Expresiones Faciales registradas en la novela. Terminamos nuestro trabajo con las Conclusiones que hemos obtenido a partir de los objetivos de nuestra tesis, tanto generales como específicos, dando respuesta a las preguntas de investigación que nos hemos formulado en el proceso de desarrollo de esta tesis. Por último, establecemos una serie de conclusiones generales que se repiten de forma sistemática en las veintiocho Expresiones Faciales registradas en El Gatopardo. En conjunto estas conclusiones nos han llevado a determinar la importancia que, efectivamente, tiene la Comunicación No Verbal en un texto literario.PALABRAS CLAVE: Análisis del discurso, estudios literarios, perspectiva sistémica, Comunicación No Verbal, Expresión Facial, Modelo Semiótico de Transcripción en Literatura, El Gatopardo, Inteligencia Emocional, Psicoanálisis.
[eng] From the Discourse Analysis and the Literary Studies fields, and from a Systemic perspective, we have developed this thesis in order to study the non-verbal communication in a literary text. The main target is based on the morphological-descriptive and functional classification of those non-verbal systems closer to the human body - kinesics and proxemics- in a novel, particularly in The Leopard. To fulfil this objective, we have developed a Semiotic Model of Non-Verbal Communication Transcription in literature. Due to the extension of the theme and in order to show its feasibility, we have decided to set limits in our investigation field. Therefore, we will base our analysis on the Categorical and Functional Classification of Face Expression in the novel above. The main goal of this analysis is to improve reading comprehension and, at the same time, give a new approach to the analysis of the novel. From an interdisciplinary point of view, we have studied in depth the interpretation of every single face expression in a novel, relating them to the contribution of Non-verbal Communication, Psychoanalysis and the Emotional Intelligence postulates. The main goal of our project is to help the reader to develop his/her capacity of giving value to the reading act and recognising it as a source of cultural enrichment and personal pleasure.We have structured the thesis in three levels of analysis: a) in the first level of Analysis, we unfold the morphological basis of our thesis and we display the resources to express the Non-Verbal Communication in The Leopard, as well as, an analysis of Face Expression; b) in a second level of analysis, in a graphic way, we show the numerical values and the percentages of those traits in relation to the Face Expression; c) and in a third level of analysis, we carry out the Categorical Classification and the interpretation of every single twenty-eight face expressions present in the novel. We finish our research with the conclusions we have obtained from, either general and specific, objectives of our thesis by answering all the searching questions we have asked throughout the development of this thesis. We unfold some general conclusions which can be applied, in a systematic way, to the twenty-eight face expressions present in ElGatopardo. On the whole, these conclusions have led us to establish the importance the non-verbal communications plays in a literary text.KEY WORDS: Discourse analysis, literary studies, systemic perspective, non-verbal communication, face expression, semiotic transcription model in literature, "The Leopard", emotional intelligence, psychoanalysis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41398
ISBN: 9788469037706
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la LiteraturaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.