Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41402
Title: Creences i actuacions dels professors de Primària en la correcció del text escrit en català
Author: Rovira Llobet, Marta
Director: Perera i Parramon, Joan
Keywords: Ensenyament de la composició escrita
Aprenentatge
Correcció del text escrit
Ensenyament primari
Ensenyament de català
Currículum educatiu
Issue Date: 29-Sep-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi doctoral estudia les creences dels mestres sobre la correcció del text escrit i com actuen en la correcció del text escrit en les seves classes de llengua catalana.El tema d'estudi sorgeix de la curiositat de la investigadora pel tema de la correcció del text escrit en l'aula, en constantar el treball que suposa pels mestres i la poca informació que existeix sobre aquesta temàtica, malgrat l'esforç de renovació tant per part de l'administració com dels docents en l'àrea de llengua.Les prospeccions bibliogràfiques realitzades giren al voltant de tres eixos que es consideren bàsics per a aquest estudi: L'aprenentatge i l'ensenyament de la composició escrita (models del procés de composició escrita, enfocaments didàctics per a l'ensenyament de la composició escrita, la composició escrita i la correcció), el currículum oficial i la norma.L'estudi es realitza a partir d'una metodologia qualitativa que permet una aproximació més humana de la investigació universitària cap al món de les aules i que alhora es mostra coherent amb els objectius de la tesi. Aquest tipus d'investigació permet diferents mètodes de recollida de dades; s'han recollit dades a través de dues vies principals: l'entrevista personal amb els docents i l'observació de classes. S'estableixen dues entrevistes, una primera sobre aspectes generals de la llengua i una segona enfocada cap a temes de correcció. Les dues pretenen descobrir les creences en la correcció dels mestres estudiats. Les observacions de classe mostren el dia a dia del mestre i les possibles contradiccions que es poden generar amb un pensament més teòric fruit de la seva formació i de la seva experiència docent. De la mateixa manera es tenen en compte els comentaris dels mestres sobre les observacions i les notes de camp de la investigadora per perfilar les dades aportades en les observacions.Les informants són tres mestres que pertanyen a escoles públiques de Primària dels voltants de Barcelona. Totes elles presenten un perfil similar pel que fa l'edat i a l'experiència docent.L'anàlisi que s'aplica a les entrevistes permet acostar-nos de forma qualitativa a l'expressió de l'individu: anàlisi temàtica, anàlisi de la pràctica del discurs i anàlisi de la pràctica textuali és en l'obtenció d'aquestes dades on es troben rastres de les creences dels docents pel que fa a la correcció de l'escrit. L'anàlisi de les dades obtingudes en les observacions de classe parteix dels elements que informen sobre com es realitza la correcció en l'aula. Un cop obtingudes les dades s'estudien fins arribar a la classificació i la relació entre elles per obtenir el perfil de cada mestra pel que fa a les creences i a les actuacions en la correcció del text escrit.Al llarg del treball s'ha arribat a la conclusió general que, tot i que hi ha un formació inicial i continuada a la qual hi tenen accés els professors, el tema de la correcció crea un vuit que sol generar malestar perquè els mestres no creuen que ho estiguin fent bé. Les seves pràctiques no s'adequen a la filosofia del currículum i a més hi dediquen molts esforços dels quals no n'obtenen grans resultats. Seria necessària una formació especialitzada i la creació d'espais on els mestres poguessin reflexionar sobre les seves pràctiques i d'aquesta manera millorar la correcció en l'aula.
[eng] "Primary teachers' beliefs and perfomances when correcting written texts in Catalan."TEXT:The doctoral thesis studies teachers' beliefs and performaces when correcting written texts in their Catalan language classes.The researcher states correcting written texts in the classrooms still entails an enormous amount of work on teachers, which in turn is to be performed with little guiding principles, despite ongoing conjoined efforts in innovation from both government and language teachers alike. Bibliografical references revolve around three main topics which are considered basic for this study: teaching and learning text composition (models of written text composition processes, pedagogic principles to teach writing, writing texts and error correction), the official curriculum and current regulations.The study is carried out following qualitative methodology for it allows different ways of data collection. Data have been gathered both through teacher interviews and classroom observation. The informants are three teachers who belong to state Primary schools in the sorroundings of Barcelona. They all have similar ages and teaching experiences. Interviews have been carried out following qualitative methodology in order study topic analysis, discourse analysis and analysis of text practice. It is when obtaining these data that traces of teacher's beliefs, as far as written text correction is concerned, are found.The study concludes that, despite the initial and ongoing training teachers have access to, there's a gap to be filled in the area of text correction. This creates uneasiness amongst teachers who believe they are not doing their best. Teaching practices do not always follow curriculum proposals and no evident gains seem to develop from their efforts. Specialised training as well as time for teachers to reflect on their daily practices are needed in order to improve classroom writing correction.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41402
ISBN: 9788469127780
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRL_TESI.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.