Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41409
Title: Anàlisi dels processos d'interacció mediatizats per una WebQuest de C.Naturals en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera a l'etapa secundària
Author: Delgado Sánchez, Lauro
Director: Palou, Juli, 1954-
Keywords: Etapa secundària
Llengües estrangeres
CALL
CASLA
WebQuest
SLA
TIC
Interacció
Categories d'anàlisi funcional
Issue Date: 9-Mar-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Per tal de millorar la qualitat del treball col·laboratiu dels alumnes amb l'ordinador cal parar atenció a la natura de les seves interaccions durant els processos de lectura i escriptura. En aquesta investigació presentem i il·lustrem un mètode d'anàlisi relativament nou basat en l'anàlisi funcional de la llengua. A més de l'anàlisi interpersonal també és interessant investigar com les transcripcions reflecteixen la manera com es construeix la situació d'ensenyament i aprenentatge així com les normes i negociacions dels estudiants per donar forma a la interacció a cada moment.La tesi s'ha estructurat en set parts diferents. La primera, dividida en cinc capítols, dóna una visió de les investigacions actuals sobre la interacció a l'aula i l'aprenentatge de llengües en contextos CALL. Aquest marc teòric es descriu a partir d'un enfocament sociocultural de l'aprenentatge així com des de la lingüística aplicada.A la segona part de la tesi es presenta el seu objectiu principal així com les preguntes d'investigació. Malgrat que les nostres dades sorgeixen de dues situacions diferents -estudi de cas i entrevistes a professors- hem de dir que la informació més rellevant per a la tesi surt de la primera d'elles.La tercera part té a veure amb la metodologia. En aquesta part s'intenta explicar com vam explorar diferents corrents per poder establir un sistema de categories adequat per a l'anàlisi de les dades emergents a l'estudi de cas: anàlisi del discurs, anàlisi de la conversa, tipus de conversa a partir del projecte SLANT (Spoken Language and New Technologies) i en especial el sistema d'anàlisi funcional basat en els estudis de Halliday i Hassan. A la quarta part de la tesi es descriu l'estudi de cas per investigar el tipus d'interacció d'una parella d'alumnes de 2nd d'ESO durant el procés de treball col·laboratiu basat en una tasca amb una aplicació informàtica concreta: una WebQuest de Ciències Naturals en Anglès. L'estudi para una especial atenció a les dinàmiques socials i cognitives dels alumnes relacionades amb els processos de lectura i escriptura. També es té en compte el rol del professor com a dissenyador de la situació d'aprenentatge basada en l'ús de l'ordinador i com a observador participatiu en les activitats centrades en els aprenents. Per a l'obtenció de dades es van enregistrar les interaccions verbals i no verbals dels alumnes i del professor amb vídeo així com els seus moviments a la pantalla de l'ordinador. Posteriorment es va transcriure tota aquesta informació i se li va aplicar el sistema funcional d'anàlisi de la llengua adaptat al nostre estudi.A la cinquena part la investigació es centra en tres entrevistes a professors de llengua anglesa per conèixer les seves creences i opinions sobre el treball col·laboratiu dels alumnes i l'ús de les TIC. Personalment crec que és justament aquesta projecció pragmàtica la que dóna sentit a qualsevol investigació dins l'àmbit educatiu. Com a autor d'aquesta tesi el meu desig és que aquesta publicació ofereixi al lector noves perspectives dins la investigació de la interacció dels alumnes treballant amb una llengua estrangera a través d'una aplicació informàtica interdisciplinària. L'estudi de cas i les entrevistes a professors amb les seves qüestions i mètodes específics, intenten proporcionar més informació sobre els processos i condicions per poder dissenyar i crear aplicacions informàtiques que promoguin ambients d'aprenentatge autònom i col·laboratiu.
[eng] This thesis has been structured into seven distinct parts. The first part, divided into five chapters, provides an overview of current research on classroom interaction and foreign language learning in CALL contexts. This theoretical framework is described and located in socio-culturally based ideas of learning.In the second part of the thesis a description of the main goal and research questions are provided. Although I collect data from two different situations -case study and teachers' interviews- I must say that the most relevant findings for my main research question come from the former one.The third part deals with methodology. In this part I try to explain how different approaches to establish a suitable set of categories to analyse the case study data were explored. It specially introduces and describes the emergence of a new analytic framework: the functional analysis system.In the fourth part I describe the case study investigating the nature of a pair of students' interaction -2nd of ESO- during four sessions in the process of a collaborative task-based work assisted by a computer application: a Science WebQuest in English. The study pays special attention to the social and cognitive dynamics in the students' collaborative reading and writing processes. Another focus is also to consider the role of the teacher as a designer of the computer-based learning situation as well as participant in student centred learning activities. In the fifth part some interviews to know about teachers' beliefs and opinions on collaborative work and the use of ICT are presented. Personally, I think pragmatism is what really makes sense to this research. As the author of this thesis, I hope this publication offers the reader new insights into research on students' interaction and foreign language teaching and learning throughout an interdisciplinary computer application. The case study and the teachers' interviews with their specific research questions and methods, are aimed at providing more information about the processes and conditions for designing and creating computer applications that foster collaborative and autonomous learning environments.Per tal de millorar la qualitat del treball col·laboratiu dels alumnes amb l'ordinador cal parar atenció a la natura de les seves interaccions durant els processos de lectura i escriptura. En aquesta investigació presentem i il·lustrem un mètode d'anàlisi relativament nou basat en l'anàlisi funcional de la llengua. A més de l'anàlisi interpersonal també és interessant investigar com les transcripcions reflecteixen la manera com es construeix la situació d'ensenyament i aprenentatge així com les normes i negociacions dels estudiants per donar forma a la interacció a cada moment.La tesi s'ha estructurat en set parts diferents. La primera, dividida en cinc capítols, dóna una visió de les investigacions actuals sobre la interacció a l'aula i l'aprenentatge de llengües en contextos CALL. Aquest marc teòric es descriu a partir d'un enfocament sociocultural de l'aprenentatge així com des de la lingüística aplicada.A la segona part de la tesi es presenta el seu objectiu principal així com les preguntes d'investigació. Malgrat que les nostres dades sorgeixen de dues situacions diferents -estudi de cas i entrevistes a professors- hem de dir que la informació més rellevant per a la tesi surt de la primera d'elles.La tercera part té a veure amb la metodologia. En aquesta part s'intenta explicar com vam explorar diferents corrents per poder establir un sistema de categories adequat per a l'anàlisi de les dades emergents a l'estudi de cas: anàlisi del discurs, anàlisi de la conversa, tipus de conversa a partir del projecte SLANT (Spoken Language and New Technologies) i en especial el sistema d'anàlisi funcional basat en els estudis de Halliday i Hassan. A la quarta part de la tesi es descriu l'estudi de cas per investigar el tipus d'interacció d'una parella d'alumnes de 2nd d'ESO durant el procés de treball col·laboratiu basat en una tasca amb una aplicació informàtica concreta: una WebQuest de Ciències Naturals en Anglès. L'estudi para una especial atenció a les dinàmiques socials i cognitives dels alumnes relacionades amb els processos de lectura i escriptura. També es té en compte el rol del professor com a dissenyador de la situació d'aprenentatge basada en l'ús de l'ordinador i com a observador participatiu en les activitats centrades en els aprenents. Per a l'obtenció de dades es van enregistrar les interaccions verbals i no verbals dels alumnes i del professor amb vídeo així com els seus moviments a la pantalla de l'ordinador. Posteriorment es va transcriure tota aquesta informació i se li va aplicar el sistema funcional d'anàlisi de la llengua adaptat al nostre estudi.A la cinquena part la investigació es centra en tres entrevistes a professors de llengua anglesa per conèixer les seves creences i opinions sobre el treball col·laboratiu dels alumnes i l'ús de les TIC. Personalment crec que és justament aquesta projecció pragmàtica la que dóna sentit a qualsevol investigació dins l'àmbit educatiu. Com a autor d'aquesta tesi el meu desig és que aquesta publicació ofereixi al lector noves perspectives dins la investigació de la interacció dels alumnes treballant amb una llengua estrangera a través d'una aplicació informàtica interdisciplinària. L'estudi de cas i les entrevistes a professors amb les seves qüestions i mètodes específics, intenten proporcionar més informació sobre els processos i condicions per poder dissenyar i crear aplicacions informàtiques que promoguin ambients d'aprenentatge autònom i col·laboratiu.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41409
ISBN: 9788469234891
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la LiteraturaItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.