Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41410
Title: El Gènere poètic en el marc de l'ensenyament obligatori de la llengua i la literatura catalana
Author: Doménech Pujol, Carme
Director: Bordons, Glòria
Keywords: Planificació docent
Materials didàctics
Poesia
Ensenyament de la literatura
Issue Date: 20-Feb-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Després de 25 anys de docència al País Valencià, de treball en grup amb altres docents i d'un període de dedicació a la formació continuada de professionals de l'ensenyament es porta a terme una investigació des de l'acció per conéixer els principals entrebancs existents per al coneixement de la poesia en l'ensenyament secundari, principalment entre l'alumnat adolescent, un col·lectiu que presenta actituds molt diverses front el gènere poètic i per a qui no es compta amb un material didàctic adequat.El projecte docent té l'interés en propiciar i mantenir el gust per la lectura de la poesia en totes les seues formes, pel que es centra en la manera d'accedir-ne des de l'assignatura de Llengua i literatura catalana en els dos últims cursos de l'ESO, etapa final de l'ensenyament obligatori i per molts l'últim contacte acadèmic amb la poesia.S'han analitzat tres camps que s'entrellacen: currículum oficial i materials didàctics; pensament i praxis del professorat; i pensament i praxi de l'alumnat.S'aplica una metodologia que permet l'anàlisi qualitativa d'allò que passa a la comunitat educativa i es posa en relació amb una interpretació que és el resultat de la valoració sobre la manera de tractar el gènere poètic a les aules. L'objectiu és el de saber si es produeix, o no, algun canvi entre l'alumnat, bé en les actituds respecte la poesia, bé en les valoracions que manifesten sobre aquest gènere.S'analitzen els àmbits que integren l'educació poètica a un institut de secundària: la planificació prèvia de les tasques i l'observació d'allò que passa quan es porten a la realitat. Els instruments d'anàlisi són els propis de la metodologia recerca-acció: enregistraments en vídeo, enquestes a alumnes, entrevistes a professorat i experts (recitadors i poetes). L'estudi de la realitat educativa se centra en l'alumnat de 3r i 4t d'ESO de l'IES El Saler (València) amb les quatre fases pròpies de la metodologia, el que ha permés d'introduir-ne canvis posteriors i confirmar les hipòtesis de treball.Per portar a terme la recerca-acció s'ha partit de la pròpia praxi: 1) Planificació bianual, 2) Des del currículum obligatori i els materials escollits, 3) Després de la negociació amb el Departament, 4) Tenint en compte les opinions d'experts (recitador, poeta) que van a l'aula en repetides ocasions, 5) Planificació de les sessions i algunes tasques puntuals deslligades de les sessions (commemoracions, visites, sortides, etc.), 6) Reflexió sobre els problemes rellevants que plantegen la pròpia pràctica i que han permés d'introduir canvis a la planificació prevista inicialment.En la planificació de 3r i 4t d'ESO s'han marcat els objectius d'assolir competències necessàries per al gaudi estètic i el d'estimular la creació, pel que dins les sessions inscrites en la dinàmica general del curs s'han programat els coneixements actitudinals, conceptuals i procedimentals relacionats amb el fet poètic d'una gran diversitat formal (escrita, visual i sonora) i en suports distints al llibre de text. El treball en grup i individual es mostra fora de l'aula i es completa amb la visita de recitadors i poetes a l'aula una vegada finalitzada l'experiència. Les activitats es realitzen dins i fora, tant de l'aula com de l'horari escolar.En síntesi es poden seguir nou sessions per a cadascun dels dos cursos amb els continguts pormenoritzats, les activitats explicades i els materials necessaris.S'han avaluat tant la metodologia com la praxi i en l'anàlisi global del problema s'han trobat els resultats previstos en les hipòtesis de treball. Finalment, s'acompanya una proposta alternativa (una prescripció per a l'acció) que ajude a millorar la pràctica educativa: la qualitat de l'ensenyament en la matèria de l'educació literària.
[eng] "The Poetry genre in the context of compulsory teaching of the Catalan language and literature".TEXT:The teaching project's target is to increase and maintain the pleasure of poetry reading in all its forms. Therefore, the last two courses in ESO focus upon reaching this target in the subject of Catalan language and literature. ESO is the last stage of compulsory teaching and, for many of the students, the last academic contact with poetry.Three related fields are analysed: official curriculum and didactic materials; thought and practice from the teachers; and thought and practice from the students in High School. A research-action methodology is applied to examine whether some change, related to poetry, is produced in students.Therefore, attitudes concerning poetry and what they think about this genre are observed. The analysis tools in the practice itself are the same as those used in research-action methodology: video recordings, student surveys, interviewing teachers and experts (poets and poetry readers).In the 3rd and 4th ESO planning we have included some targets like acquiring the necessary means for students to find an interest in poetry and to stimulate their imagination. In order to reach these aforementioned targets, approaches and conceptual and procedural awareness have been programmed in to some of the sessions in the general make up of the course. All awareness raising aspects of the program are related to the poetry in many ways (written, visual and audio) and are presented in other sources in addition to the text book. The individual and group work is taken out of the classroom and obtained by visits from poetry readers and poets once the program has been finished. Nine sessions can be applied to each of the two groups. The contents must be detailed, the activities must be explained and the materials are necessary.In the analysis of the problem, the foreseen results have been discovered by a working hypothesis. In the end, an alternative proposal (a recommendation for necessary action) that will help the educational practice: the quality in the pedagogic delivery of literature subjects. </i>
URI: http://hdl.handle.net/2445/41410
ISBN: 9788469234914
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.CDP_CAP_1.pdf397.15 kBAdobe PDFView/Open
02.CDP_CAP_2.pdf315.9 kBAdobe PDFView/Open
03.CDP_CAP_3.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open
04.CDP_CAP_4_CONCLUSIONS.pdf143.38 kBAdobe PDFView/Open
05.CDP_CAP_5_BIBLIOGRAFIA.pdf149.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.