Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41414
Title: L'avaluació de la comunicació oral en anglès LE mitjançant l'ús del portafolis en un context d'educació superior
Author: Iglesias Xamaní, Montserrat
Director/Tutor: Cantero Serena, Francisco José, 1964-
Keywords: Anglès
Ensenyament de llengües
Comunicació oral
Portafolis en educació
English language
Language teaching
Oral communication
Portfolios in education
Issue Date: 7-Apr-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La comunitat universitària del nostre país s'ha estat preparant en el decurs dels darrers anys per a la introducció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que hauria de comportar uns nous enfocaments metodològics d'ensenyament-aprenentatge basats en el constructivisme. Aquesta concepció metodològica implicaria la descentralització de l'aula com a context educatiu, la preparació de l'alumnat per un aprenentatge autònom i continuat, i la incorporació de competències en els dissenys curriculars per tal de potenciar la transferència de coneixement en un entorn professional, i hauria d'estar vinculada a una concepció avaluadora coherent (Colén, Giné & Imbernón, 2006).Com a professora titular dels crèdits d'Anglès com a llengua estrangera a l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB (EUHT CETT-UB) i en tant que coordinadora del Departament d'Idiomes d'aquest centre adscrit a la Universitat de Barcelona, s'havia generat la necessitat imperiosa d'endegar un projecte d'investigació-acció per tal d'afrontar aquest repte a partir del model de Strickland (1988).En iniciar-se el curs acadèmic 2006-2007 ni el professorat ni l'alumnat de l'EUHT CETT-UB estaven familiaritzats amb la carpeta d'aprenentatge o portafolis, de manera que es va creure oportú establir una primera presa de contacte amb aquesta eina. Per tant, es va realitzar una acció pilot en un grup de 18 alumnes de la Diplomatura en Turisme, i havent recollit i processat les dades qualitatives que es van obtenir, els resultats es van analitzar i en conseqüència es va revisar la planificació inicial.Així es va originar un segon cicle de recerca al curs acadèmic 2007-2008. Es va planificar una nova acció investigadora i es va posar en pràctica durant el primer semestre, aquest cop comptant amb la participació de dos grups de 18 alumnes. L'objectiu general consistia en analitzar l'ús del portafolis com a eina integral d'ensenyament-aprenentatge-avaluació per tal de desenvolupar les competències orals dels alumnes de Turisme.Els participants van haver d'elaborar un portafolis que havia d'incloure diferents tipus d'evidències aprenentatge relacionades amb tasques diagnòstiques, projectes, mostres d'expressió escrita -que es van descartar com a material de recerca-, presentacions orals, activitats de pronunciació i altres tasques de producció oral. Els principals objectius didàctics es centraven en articular un enfocament d'ensenyament-aprenentatge-avaluació per competències, dissenyar i endegar una àmplia gama de tasques orals i dur a terme diferents processos d'avaluació de les habilitats orals de forma complementària.Es van utilitzar tres instruments de recollida de dades: el diari de recerca de la investigadora, qüestionaris on els aprenents expressaven les seves opinions i enregistraments de mostres dels seus discursos orals. La informació qualitativa que es va obtenir es va processar mitjançant l'estadística descriptiva, entre altres tècniques, i després es va triangular. De l'anàlisi dels resultats se'n van derivar unes conclusions finals que tindrien implicacions pedagògiques en els plans docents dels crèdits d'Anglès com a llengua estrangera en el marc del nou títol de Grau en Turisme el curs acadèmic 2009-2010.
[eng] The Spanish higher education community has been preparing in the last few years for the introduction of the European Higher Education Area, which is supposed to involve new methodological approaches to teaching and learning based on constructivism linked to a coherent assessment conception.As a professor of English as a foreign language (EFL) at EUHT CETT-UB and the coordinator of the Foreign Languages Department, the need to conduct an action-research project to face up to this challenging situation was imperative. The model provided by Strickland (1988) was used as a basis.In the academic year 2006-2007 teachers and students at EUHT CETT-UB were not familiar with the learning portfolio, so a first contact with that tool was perceived as necessary. Portfolio implementation was planned as a pilot action to be carried out among one group of 18 students of the Diploma in Tourism, and after collecting and processing qualitative data, the results were analysed and led to reviewing the initial plan. This gave birth to a second research cycle in the academic year 2007-2008. A new action was planned and put into practice with the participation of two groups of 18 students of EFL for one term. The general purpose consisted in analysing the use of the portfolio as a teaching-learning-assessment tool in order to develop the learners' oral competences. The participants were required to elaborate a portfolio including different types of evidence related to diagnostic tasks, projects, oral presentations, pronunciation activities and other oral production tasks. The main pedagogic objectives consisted in setting out a competence-oriented teaching-learning-assessment approach, designing and undertaking a wide variety of oral tasks and carrying out complementary oral assessment procedures.Data were collected through three different sources: a research diary, opinion questionnaires filled in by the students and recordings of their oral speeches. The information they provided was processed by means of descriptive statistics and other techniques and then triangulated. The analysis of the results led to the final conclusions, which would have implications on the curriculum design of EFL credits within the new Degree in Tourism and Hospitality Management in the academic year 2009-2010.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41414
ISBN: 9788469410134
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIGLESIAS_TESI_SENCERA.pdf15.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.