Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41464
Title: Metodologies d'ensenyament i aprenentatge i factors de percepció de l'art en l'educació primària.
Author: Feliu, Maria, 1980-
Director: Santacana, Joan, 1948-
Keywords: Factors de percepció
Didàctica de l'art
Mètodes d'aprenentatge
Issue Date: 3-Dec-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present recerca està centrada en l'art i la seva història dins l'educació primària ja que es considera aquesta matèria com a clau per a desvetllar la mirada dels infants vers el món que els envolta per tal que aprenguin a descodificar-lo. Des dels inicis, s'ha intuït que encara no en tenim cap teoria del coneixement que ens expliqui per què els mateixos infants poden aprendre entusiasmats una cosa i bandejar-ne una altra. La recerca volia trobar i aïllar alguns dels factors que contribueixen a l'aprenentatge tot centrant-se en les diferències en el mètode d'ensenyament com a factor clau. La recerca també pretén descobrir quin pes tenen els factors externs a l'aula en la construcció del coneixement per part de l'alumnat i en la percepció que aquests tenen de l'art: es poden adquirir coneixements estètics a través d'allò que veuen al carrer i en els mass media? La recerca s'estructura en les següents parts: una part introductòria que vol ser una primer plantejament sobre el mode com històricament ha anat evolucionant l'art i el seu ensenyament, recollit en el capítol II dedicat a l'art i les seves funcions. No es tracta d'una història de l'ensenyament de l'art ni de la seva didàctica sinó una aproximació a la filosofia d'aquesta història. Dins d'aquests capítols introductoris hi ha el que planteja els objectius de la recerca tot lligant-los amb els principis generals de la didàctica. (Capítol III, els objectius de la recerca). Aquests dos apartats constitueixen el bloc número 1 de la tesi. El bloc número 2, ocupa la primera fase de la recerca i es divideix en les següents parts, la primera part defineix el problema inicial fins a la formulació de la primera hipòtesi (capítol IV). A aquest capítol el segueix el necessari capítol metodològic que defineix els diversos passos de la recerca: el capítol V. Els capítols VI, VII i VIII conclouen aquest segon bloc amb l'anàlisi de resultats i la seva avaluació crítica. La tercera part planteja la segona hipòtesi com a conseqüència del desenvolupament de la primera, capítol IX. Seguidament trobem el capítol sobre la metodologia d'anàlisi d'aquesta part de la recerca, capítol X. Finalment, el capítol XI planteja els resultats del treball de camp i l'anàlisi crítica. Constitueix una part fonamental de la recerca ja que són les bases per validar o no la segona hipòtesi. Finalment hi ha un quart bloc que consta de dos capítols, el primer anomenat "L'escola i l'art" (capítol XII), que a la vista dels resultats i de les consideracions sobre l'àmbit de la recerca, fonamenta les idees centrals a què hem arribat, que són extractades en el capítol següent dedicat a les conclusions (capítol XIII), tot relacionant-los amb els objectius de la recerca i les hipòtesis plantejades. La tesi conté diversos annexos que es consideren necessaris per poder calibrar la recerca. S'ha optat per la impressió dels annexos 1, 2 i 3 per tal de facilitar-ne la lectura. El seu contingut és: Annex 1, el dietari del treball de camp, annex 2, el dietari del segon treball de camp i l'annex 3, índex de figures i taules. La resta d'annexos, s'inclouen en un CD per tal de poder-ne fer les consultes pertinents. Estan organitzats seguint l'ordre següent: annex 4, primeres entrevistes orientatives, annex 5, descripcions de l'aula, annex 6, gràfiques de descripció dels grups classe, annex 7, els quaderns de les unitats didàctiques experimentades, annex 8, materials didàctics emprats, annex 9, presentació de power point de la unitat didàctica 1, annex 10, joc de les imatges, annex 11, proves d'avaluació, annex 12, entrevistes als alumnes, annex 13, el dossier d'imatges.
[eng] This research is focused on art and history in primary education because this is considered as a key to unlock the eyes of children towards the world around them to learn to decode it. From the beginning, we sensed that we have not had any theory of knowledge yet which explains why the same excited children can learn something and remove another one.The research wanted to find and isolate some of the factors that contribute to learning centering on differences in the method of teaching as a key factor. The research also aims to explore the weight of external factors in class during the construction of knowledge for students and the perception they have of art: can aesthetic knowledge be acquired through what they see in street and in the mass media?The research is divided into the following parts: an introductory section contained in chapter II devoted to art and its functions. Chapter III showing the objectives of the research. Section 2 covers the first phase of research and is divided into the following parts: the first, which defines the problem from the initial formulation to the first hypothesis (Chapter IV). The following chapter is a methodological chapter: Chapter V. Chapters VI, VII and VIII concludes this second part with an analysis of results and their critical evaluation. The third part presents the second hypothesis as a result of development of the first, Chapter IX. Then there is the chapter on the analysis methodology, Chapter X. Finally, Chapter XI presents the results of field work and a critical analysis. Finally there is a fourth section consisting of two chapters: the first called "art school" (Chapter XII), which explains the central ideas we have reached, which are excerpted in the next chapter devoted to conclusions (Chapter XIII), relating them with the research objectives and hypotheses. The thesis contains several anexes.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41464
ISBN: 9788469408346
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Socials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MFT_TESI_1.pdf6.35 MBAdobe PDFView/Open
02.MFT_TESI_2.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open
03.MFT_ANNEX_4.pdf263.2 kBAdobe PDFView/Open
04.MFT_ANNEX_5.pdf177.23 kBAdobe PDFView/Open
05.MFT_ANNEX_6.pdf5.48 MBAdobe PDFView/Open
06.MFT_ANNEX_7.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open
07.MFT_ANNEX_8A.pdf5.25 MBAdobe PDFView/Open
08.MFT_ANNEX_8B.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
09.MFT_ANNEX_8C.pdf114.16 kBAdobe PDFView/Open
10.MFT_ANNEX_8D.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
11.MFT_ANNEX_9.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open
12.MFT_ANNEX_10.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
13.MFT_ANNEX_11.pdf627.78 kBAdobe PDFView/Open
14.MFT_ANNEX_12.pdf528.45 kBAdobe PDFView/Open
15.MFT_ANNEX_13.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.