Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41521
Title: Llegat i vigència de les aportacions de l'exposició "The Family of Man" en la representació fotogràfica de la identitat
Author: Redondo i Arolas, Mar
Director: Tapias Gil, M. Dolors
Keywords: Fotografia documental
Fotografía documental
Documentary photography
Història de la fotografia
Historia de la fotografía
History of Photography
Humanisme
Humanismo
Humanism
Identidad (Psicología)
Identitat (Psicologia)
Identity (Psychology)
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La recerca que es presenta aborda la capacitat discursiva de la fotografia, delimitant uns usos concrets del mitjà fotogràfic i analitzant algunes exposicions que es qüestionen la fotografia que parla de l’home en relació amb el seu context social. És per aquest motiu que la investigació pren com a centre d’interès "The Family of Man", exposició fotogràfica de gran rellevància quant a la idea de projecte, quant al procés de gestió de les imatges, i quant a la recepció pública. Comissariada per Edward Steichen, es va inaugurar al Museu d'Art Modern de Nova York l’any 1955. Del seu estudi se’n conclou que es tracta d’un cas paradigmàtic de model expositiu fotogràfic que aglutinava molts dels aspectes que s’han debatut i es debaten encara al voltant de la fotografia, de l’art, i de llurs implicacions socials. En la recerca es circumscriuen els temes de reflexió més rellevants i s’observa com es presenten aquests en algunes exposicions o actituds artístiques de finals del segle XX, principis del XXI, les actituds reflexives i crítiques dels autors de les quals semblen revelar directament o indirecta, l’herència dels propòsits del fotògraf E. Steichen, artífex representatiu d’un corrent en la producció fotogràfica que procura conciliar l’art i la vida comuna. La revisió i l’anàlisi d’exhibicions perfilen el què ha canviat en la fotografia pel que fa a la percepció i representació de l’home i les seves relacions socials, i com aquests canvis s’han emmirallat en les diverses manifestacions artístiques contemporànies sobre l’home. Així mateix, el recorregut per les obres i el temps deixen paleses algunes de les modificacions que des dels anys cinquanta han esdevingut respecte a la concepció i comprensió de la imatge fotogràfica en el context de l’art.
[eng] This research address the discursive capacity of photography, delimiting specific uses of the photographic medium and analyzing some exhibitions that question the photography that speaks about mankind in relation to its social context. It is for this reason that research takes as its focus of interest The Family of Man photographic exhibition of great relevance attending to the idea of the project, the management of the pictures, and in terms of public reception. Curated by Edward Steichen, was opened at the Museum of Modern Art in New York in 1955. Its study concludes that it is a paradigmatic case of model photography exhibition that brings together many of the issues being and discussed even now around the photography, art, and their social implications. The research reflects the highlights that are shown in some exhibitions and in several artistic attitudes of the late twentieth and twenty-first centuries, and also the critical and reflective attitudes of the authors which seem to reveal directly or indirectly, the inheritance of the purposes of the photographer E. Steichen, the most representative artifex of a photographic movement that tries to reconcile art and common daily life. The review and the analysis of exhibitions outline what has changed in the photography attending to the perception and representation of men and their social relationships, and how these changes have been mirrored in several contemporary art demonstrations about mankind. Likewise studying the works through the time reveals some of the changes that have occurred since the fifties about the conception and understanding of the photographic image in the context of art.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41521
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Disseny i Imatge

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.MRA_1de7.pdf136.33 kBAdobe PDFView/Open
02.MRA_2de7.pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open
03.MRA_3de7.pdf7.96 MBAdobe PDFView/Open
04.MRA_4de7.pdf260.29 kBAdobe PDFView/Open
05.MRA_5de7.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open
06.MRA_6de7.pdf116.18 kBAdobe PDFView/Open
07.MRA_7de7.pdf406.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.