Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41568
Title: Els Litigis en l'àmbit del dret de família quan intervenen elements d'estrangeria: El cas dels magribins
Author: Vidal Cardona, Anna Ma.
Director/Tutor: Forner i Delaygua, Joaquim-Joan
Keywords: Dret de família
Dret de família (Dret islàmic)
Dret de família (Dret internacional)
Magribins
Procediment civil
Espanya
Domestic relations
Domestic relations (Islamic law)
Domestic relations (International law)
North Africans
Civil procedure
Spain
Issue Date: 20-May-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi doctoral es centra en l'encaix de les legislacions de dret de família dels països de Magrib als litigis de família que se segueixen els tribunals espanyols.Malgrat referir-se als magribins el present treball es circumscriu només a Algèria Marroc i Tunísia. Es delimita a aquests països per una qüestió de presència a Espanya, essent els marroquins el grup amb més població que hi ha i també perquè aquests tres països permeten veure la diferent evolució de les normes de dret de família, des de les postures més tancades fins a les més obertes com la tunisiana, passant per les diferents reformes que ha experimentat el Marroc en aquests darrers anys i que culminen amb la reforma de la Mudawana de l'any 2004.En destaca l'anàlisi que se'n fa a partir de la pràctica judicial durant 10 anys en procediments de família amb magribins en el partit judicial de Mataró, que ha seguit l'autora com a advocadessa en exercici i que ha estat el material de camp del treball i per tant el fil inspirador del mateix.Igualment incorpora una visió més àmplia que l'estrictament jurídica i per això utilitza anàlisis des d'altres ciències socials, com la sociologia o la antropologia per comprendre millor la societat i la idiosincràsia de la població que s'amaga darrera d'institucions jurídiques foranes. També intenta utilitzar una part de les tècniques i mètodes de recerca d'aquestes altres disciplines en l'anàlisi de la pràctica sobre el terreny.Per això aquesta tesi compte amb un treball de camp 36 casos reals, documentats i analitzats detalladament, amb contacte directe amb els justiciables i les seves explicacions i raonaments, que serveixen per il·lustrar els diferents elements analitzats al llarg de tota la tesi. També per això compte amb primer bloc sobre l'anàlisi social de la població magribina del partit judicial de Mataró on s'analitzen de manera detallada les dades de població i les dades sobre la justícia i els ciutadans estrangers. La resta del treball mantenint aquest enfocament pràctic i voluntat multidisciplinar aborda pròpiament les diferents qüestions jurídiques:A.- La determinació dels tribunals competents on pren importància l'encaix dels Reglaments comunitaris en la matèria i el desplaçament de les normes de la LOPJ, per acabar analitzar les poques normes de competència judicial recollides en els convenis bilaterals i les dificultats pràctiques que planteja tot el sistema.B.- La problemàtica de la llei aplicable, a partir de la jurisprudència del partit judicial de Mataró i en bona mesura l'espanyola, les respostes legislatives amb la reforma de l'article 107 del Cc i l'anàlisi del concepte de dret islàmic i de les legislacions en matèria de família dels països del Magrib amb especial referència a la Mudawana marroquí de 2004 i la seva aplicació real, per plantejar-nos si aquestes normatives es poden reconèixer i/o aplicar sense vulnerar l'ordre públic intern. C.- LA prova del dret estranger que ha estat i continua sent en bona part el problema més important en la resolució dels litigis de família entre magribins, apostant sobre tot per nous mitjans de prova aprofitant les noves tecnologies i incidint en les solucions possibles en cas de prova defectuosa.D.- L'execució de les sentències en matèria de família a banda i banda de la Mediterrània a la llum dels diferents instruments legislatius d'abast general i els convenis bilaterals amb els tres països : Marroc de 30-05-1997, Tunísia de 24-09-2001, Algèria de 24-02-2005.Per últim es dedica un apartat a la especial problemàtica de l'eficàcia a Espanya de figures pròpies del dret de família dels països magribins, referides sobretot al reconeixement dels efectes de la poligàmia i el repudi.
[eng] "Family litigations with some foreign elements: the case of maghrebians"TEXT:This doctoral thesis is based on the main conflicts that appear in the Spanish courts of Justice over family litigations between Maghreb citizens. The analysis is focused only in Morocco, Tunisia and Algeria for different reasons. Moroccan citizens are the most numerous Maghrebian population in Spain and the two other countries show the evolution of different family laws in an Islamic country.The analysis is made from the practical experience of the author during 10 years working as a lawyer in the Court of justice of Mataró. For that reason the thesis contains 36 real cases in the study.This is a thesis about international law and includes some approaches from others disciplines such as sociology and anthropology in order to have a better understanding about the original Maghrebian societies in the study. This provides the necessary information in order to reach the best solutions of legal problems that appear in family proceedings.First the thesis introduces an analysis of data of a foreign population in Mataró and in Spain in order to have a social basis of the population concerned for this international family law.After that introduction, the following legal items are treated:I.- Which Courts have jurisdiction in these family proceedings between Maghrebian citizens, according to the EU Regulation and its relationship with Spanish rules.II.- What law must be applied, analyzing the national family laws of Morocco, Tunisia and Algeria with special reference to Moroccan Mudawana from 2004 and with a little reference to Islamic law.III.- The evidence we need to present in a Court to prove a foreign law, which is the most important problem in these kinds of proceedings and the possible solutions using new technologies.IV.- Enforcement of judgments on both sides of the Mediterranean according to EU regulations or bilateral agreements with the following countries: Morocco from 30-05-1997, Tunisia from 24-09-2001 and Algeria from 24-02-2005.Finally, this paper will talk about the problem of recognizing the effects of polygamy and repudiation in Spain.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41568
ISBN: 9788469220382
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret i Economia Internacionals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.AMVC_TESI.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open
02.AMVC_ANNEX_GRAFICS.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
03.AMVC_ANNEX_2_CASOS_PRACTICS.pdf140.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.