Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41609
Title: La Variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient
Author: Freixa Aymerich, Judit
Director: Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947-
Keywords: Terminologia
Variació denominativa
Issue Date: 11-Oct-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La tesi parteix d'un conjunt d'idees sobre la terminologia, sobre els termes i sobre la variació terminològica. Des d'un acostament lingüístic a la terminologia, considero que la variació existeix en terminologia igual com existeix en el llenguatge i que es pot abordar semblantment. Defenso que cal analitzar l'ús real de la variació en el discurs, amb treballs empírics i vàlids. Sostinc que cal estudiar els fenòmens que afecten els termes en context; i des d'aquesta perspectiva cal posar en dubte alguna de les característiques que se'ls ha atribuït: per exemple, el concepte entès com un ens estàtic, aïllat i no subjecte a variació no es correspon a la realitat dels textos, on no es troben diferències determinants entre concepte i significat i on es constata que efectivament presenten variació. Sostinc també que els termes són unitats lèxiques i que, com a tals, es caracteritzen i funcionen: si bé se'ls pot reconèixer aspectes de referencialitat específica, destaco que els termes, igual que les paraules, denominen (apunten a un concepte especialitzat, i em refereixo al seu contingut denotatiu) però també signifiquen (en el sentit que participen de les mateixes característiques del significat). La tesi es proposa de demostrar la validesa de la hipòtesi genèrica següent: "el grau d'especialització dels textos condiciona quantitativament i qualitativament la variació denominativa", i de les quatre hipòtesis específiques que n'he derivat: 1. La variació denominativa és un fenomen més freqüent en els textos menys especialitzats que en els textos més especialitzats, en el sentit que en els textos més especialitzats hi ha menys nocions representades per més d'una denominació (nocions polidenominatives) que en els textos menys especialitzats; 2. La variació denominativa és un fenomen més freqüent en els textos menys especialitzats que en els textos més especialitzats, en el sentit que en els textos més especialitzats les nocions polidenominatives presenten un nombre inferior de denominacions diferents que les nocions polidenominatives dels textos menys especialitzats; 3. Els tipus de variació denominativa predominants difereixen segons el grau d'especialització dels textos; 4. La variació denominativa presenta un grau d'equivalència conceptual diferent segons el grau d'especialització dels textos; en els textos més especialitzats és superior que en els textos menys especialitzats. La tesi està estructurada en dues parts: els tres primers capítols constitueixen el marc teòric i els quatre últims el treball empíric. En el primer capítol del marc teòric, Terminologia i variació, presento succintament el tractament que ha rebut la variació des de la lingüística i el comparo amb el tractament que ha rebut des de les diferents orientacions terminològiques. Dedico un segon capítol, Noció de sinonímia, a la relació semàntica que mantenen les unitats denominatives que es troben en variació. M'hi acosto primer des de la semàntica i després des de la terminologia, i em centro en la manera com ha estat definida i en els paràmetres que s'han tingut en compte des de les diferents escoles terminològiques. En el tercer capítol oriento la revisió bibliogràfica cap a dos aspectes fonamentals de l'estudi de la variació: les causes i els tipus. He dedicat el quart capítol, el primer de la segona part (treball empíric), a la presentació de la metodologia, i els capítols 5è, 6è i 7è a l'extracció i l'anàlisi de resultats. Concretament, en el cinquè capítol (Exploració quantitativa de les dades), m'he proposat de donar resposta a les dues primeres hipòtesis i d'explorar si la variació denominativa manté alguna relació amb altres paràmetres que s'han aïllat per a les denominacions recollides en els corpus textuals. M'he proposat de confirmar o falsar la tercera hipòtesi en el sisè capítol (Classificació formal i grau d'especialització), i la quarta en el setè capítol (Classificació semàntica i grau d'especialització).
URI: http://hdl.handle.net/2445/41609
ISBN: 8468819182
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TesiJF.pdf4.25 MBAdobe PDFView/Open
TOL169ANNEX.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.