Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41697
Title: Teoria iusfilosòfica de Jürgen Habermas. Complementació amb l'obra de Bruce Ackerman
Author: Abad i Ninet, Antoni
Director: Monserrat i Molas, Josep, 1967-
Keywords: Teoria de l'Acció Comunicativa
Legitimació de les normes jurídiques
Jürgen Habermas
Bruce Ackerman
Filosofia del dret
Max Weber
Issue Date: 24-Oct-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi doctoral no pretén ser una comparació entre la teoria de Habermas i la teoria d'Ackerman per tal de triar quina d'ambdues propostes ens sembla més adient, sinó que partint de l'anàlisi filosòfica de la teoria habermasiana en el seu conjunt, hi apliquem aspectes que considerem compatibles de la teoria d'Ackerman als elements que considerem necessaris millorar. Entenem que els aspectes que destacarem de la teoria d'Ackerman suposen una millora en el conjunt del projecte filosòfic normatiu de Habermas. El primer capítol del treball està dedicat als antecedents del concepte de dret a Jürgen Habermas. En aquest primer capítol pretenem treballar amb la influència de Max Weber sobre Habermas i, en especial, sobre la seua concepció del dret i sobre les formes de legitimació de les normes jurídiques. Un cop definida la racionalització i com aquest procés afecta al dret i a la llibertat, analitzem el concepte de dret a l'obra de Max Weber i com Habermas l'analitza a la seua obra la Teoria de L'Acció Comunicativa. Aprofitant les similituds entre ambdós autors, també introduïm una primera definició del concepte de dret legítim a l'obra de Habermas Teoria de L'Acció Comunicativa. Un altre punt del primer capítol l'hem dedicat a esmentar l'enorme transcendència que ha tingut la teoria de la racionalització weberiana en altres autors, i les similituds amb teories com la normalització a Foucault, la cosificació a Lukács, la juridificació a Kolhberg o la decomodificació de Polanyi. A aquest mateix capítol introduïm l'eterna discussió entre els autors relativistes i els universalistes, entre el positivisme i el iusnaturalisme. El segon capítol de la tesi doctoral l'hem dedicat a les influències sobre el primer concepte de dret de Habermas de les diferents teories de control social dels autors de la primera generació de l'escola de Frankfurt, de György Lukács i de Kohlberg. En aquest apartat de la tesi doctoral, hem volgut desenvolupar les influències més importants que les teories dels autors de l'escola de Frankfurt varen produir al projecte de filosofia normativa de Habermas. El tercer capítol d'aquesta tesi tracta del primer concepte de dret legítim a la primera obra de Habermas. Afirmem que és el primer concepte de dret perquè entenem que Habermas canvia la seua teoria ètica i la forma de legitimar el dret amb l'aparició de l'obra Faktizität und Geltung. El present treball analitza el concepte de dret i la seua forma de legitimació fins a l'any de publicació d'aquesta obra 1992. Aquest capítol es basa fonamentalment en tres obres de Habermas, exposades de manera cronològica, la Teoria de l'Acció Comunicativa, Teoria i Praxis, i Die nachholdende Revolution. Els dos següents capítols de la tesi doctoral els dediquem al concepte de dret legítim i les formes de legitimació del dret que apareix a l'obra Faktizität und Geltung. El conjunt d'ambdós capítols pretenen exposar de manera completa el concepte de dret legítim, els elements, principis i característiques que formen la teoria jurídica democràtica a Habermas al Faktizität und Geltung. Amb aquesta exposició, a més destaquem les diferents variacions que el concepte ha sofert al llarg de l'obra de Habermas. Un cop hem analitzat el concepte de dret legítim a l'obra de Habermas, els mitjans de legitimació del dret i les diferents variacions que ha sofert al llarg de la seua obra, dediquem el darrer capítol del cos del treball doctoral a fer una complementació entre la teoria de Bruce Ackerman i l'obra de Habermas.
[eng] "The Jus-philosophical theory of Jürgen Habermas. Complementation with the work of Bruce Ackerman" TEXT: The present doctoral thesis does not intend to be a comparison among the Habermas's theory and the theory of Ackerman in order to choose which of both proposals it seems us more suitable, but following the philosophical analysis of the Habermas's theory, I apply aspects which I consider compatibles of the Ackerman's work that I understand that should to be improved. I understand that the aspects that I highlight of the theory of Ackerman suppose an improvement of the normative philosophical project of Habermas. The first chapter of the work is dedicated to the antecedents of the concept of law in the Jürgen Habermas's work. In this first chapter we intend to work with the influence of Max Weber to Habermas and, especially, about his law's conception and legitimation forms of the juridical rules. Once the rationalization is defined and how this process affects to the law and freedom, I analyze Max Weber's concept of law and how Habermas analyzes this concept at his Theory of The Communicative Action. Using the similarities among both authors, we also introduce a first definition of the concept of legitimate law at the Habermas's work.. the Weberian theory of rationalization in other authors, and the similarities with theories like the normalization in Foucault, the reification in Lukács, the juridification in Kolhberg or the decomodification of Polanyi. I also introduce in the first chapter the eternal discussion between the relativist and the universalists authors, between the positivism and the jus- naturalism. The second chapter of the doctoral thesis is dedicated to the influences of the authors of the first generation of the school of Frankfurt , György Lukács and Kohlberg to the first Habermas's concept of law. In this section of the doctoral thesis, I wanted to develop the most important influences that the theories of the authors of the Frankfurt School produced to the Habermas's project of normative philosophy The third chapter of this thesis is related to the first concept of legitimate law at the first Habermas's. work I state that it is the first concept of law because I understand that Habermas with the appearance of the Faktizität und Geltung changes his ethical theory and the procedure of law legitimating. The present work analyzes the concept of law and his legitimation form until 1992 the year of the Faktizität und Geltung publication. This chapter is ground fundamentally on three works of Habermas, exposed in a chronological way, the Theory of the Communicative Action, Theory and Praxis, and Die nachholdende Revolution The two following chapters of the doctoral thesis are dedicate to the concept of legitimate law and the legitimation procedure that appears in the work the Faktizität und Geltung. The set of both chapters intend to expose the concept of legitimate law in a complete way; the elements; Principles and characteristics that form the democratic juridical theory in Habermas in the Faktizität und Geltung. With this exposure, we highlight the different variations that the concept has suffered along the Habermas's work. Once we have analyzed the concept of legitimate law at the Habermas's work, the legitimation procedures and the different variations that it has suffered along his work, we dedicate the last chapter of the doctoral work making a complementation among the theory of Bruce Ackerman and the work of Habermas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41697
ISBN: 9788469112533
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filosofia Teorètica i Pràctica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AAN_TESI.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.