Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41699
Title: Presència de la filosofia aristotèlica en l'obra de C.S. Lewis
Author: Badrines Passani, Francesc
Director: Prevosti Monclús, A. (Antoni), 1951-
Keywords: Relativisme epistemològic
Moral objectiva
Acte (Filosofia)
Aristotelisme
Aristòtil
Clive Staples Lewis (1898-1963)
Issue Date: 2-Oct-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] C.S. Lewis és un autor generalment interpretat dins un corrent platònic o neoplatònic tant pel que fa als seus textos narratius com als assagístics. El que planteja aquesta tesi és una altra presentació. És a dir, se li dóna la volta perquè aparegui en tant que aristotèlic. Hi ha molts elements per sostenir aquesta posició, i aquí s'analitzen amb una remissió contínua a textos d'Aristòtil i a la seva filosofia. Tanmateix, abans d'entrar en matèria hi ha una biografia esquemàtica de Lewis per posar en context el lector. Així, els quatre punts fonamentals de l'aristotelisme de Lewis són: 1. L'assumpció de la doctrina de l'acte d'Aristòtil. Aquí la divisió és triple: l'acte com a moviment, l'acte com a forma i l'acte com a operació. 2. La interpretació de l'acte com a acció política. Aquesta part té una divisió doble: el bé com a acte polític i la perversió de la ciència en un cientisme que desemboca en totalitarisme polític. 3. L'acceptació del finalisme natural aristotèlic enfront de les doctrines materialistes. Es tracten les nocions de teleologisme, atzar, selecció natural i evolucionisme, entre d'altres. 4. L'enfrontament amb el relativisme contemporani mitjançant l'aristotelisme. Aquí trobem tres punts: la moral objectiva enfront del relativisme moral, el relativisme epistemològic i la filosofia futura, i la recuperació de l'humanisme clàssic. Tot i així, no convé oblidar que hi ha elements platònics innegables en les obres de Lewis, i s'analitzen en un apèndix de quatre punts: 1. Els elements estrictament narratius. 2. La dimensió espiritual o quarta dimensió. 3. La memòria i la reminiscència. 4. Les quatre virtuts cardinals d'arrel platònica. Finalment, s'analitza la repercussió de Lewis al món actual, gairebé mig segle després de la seva mort, sota tres punts: 1. Repercussió teològica. És la més estesa per motius religiosos. 2. Repercussió literària. No és massa profunda, malauradament. 3. Repercussió filosòfica i política. No ha estat gens analitzada, i d'aquí que s'hagi redactat un treball com aquest.
[eng] OF THE DOCTORAL THESIS "Presence of Aristotelian Philosophy in the Works of C.S. Lewis": C.S. Lewis is an author generally interpreted in the Platonic or Neo-Platonic trends, both through his narrative texts and through his essays. What this thesis defends is another presentation, which is focusing on his Aristotelian points of view. There are many elements to sustain this position, and in this thesis they are analyzed with continuous reference to the texts of Aristotle and his philosophy. In case the reader is not aware about C.S. Lewis' life, there is a small biography at the beginning of the work. Later on, the four main divisions have been developed as follows: 1. The Aristotelian doctrine of the act in the texts of C.S. Lewis. This chapter is divided in three parts: the act as movement; the act as shape; and the act as an operation. 2. The interpretation of the act as political action. Here the division is double: the good as a political act, and the perversion of science in scientism which leads to totalitarianism. 3. The acceptance of Aristotelian teleologism in front of materialistic views of natural systems. 4. The clash of C.S. Lewis, with the help of Aristotelian philosophy, against the contemporary relativism. Furthermore, we can't forget that Lewis had a profound Platonic basis, which is briefly analyzed in four points: 1. The elements which are strictly narrative. 2. The spiritual dimension or fourth dimension. 3. Memory and reminiscence. 4. The cardinal virtues of Platonic origin. Finally, the conclusions are divided in three points: 1. Theological repercussion of Lewis. 2. Literary repercussion. 3. Philosophical and political repercussion.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41699
ISBN: 9788469275276
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filosofia Teorètica i Pràctica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FBP_TESI.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.