Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41901
Title: Poliposi adenomatosa familiar i càncer colorectal. Estudi genòmic i anàlisi d'alteracions de la via Wnt.
Author: Obrador Hevia, Antònia
Director/Tutor: Capellá, G. (Gabriel)
Pascual Berniola, Marta
Keywords: Genètica molecular
Oncologia
Pòlips (Patologia)
Càncer colorectal
Molecular genetics
Oncology
Polyps (Pathology)
Colorectal cancer
Issue Date: 21-Sep-2007
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les mutacions germinals en el gen APC són les responsables de la majoria de casos de poliposi adenomatosa familiar. APC participa en diferents processos cel·lulars que inclouen la regulació del cicle cel·lular, l'apoptosi, l'adhesió cel·lular, la migració cel·lular, la transducció de senyals, l'acoblament de microtúbuls i la segregació dels cromosomes. Encara que tots aquests processos estan potencialment lligats amb el càncer, sembla que la funció supressora tumoral del gen resideix en la seva capacitat per regular de manera acurada els nivells intracel·lulars de la β-catenina, component central de la via de Wnt. Aquesta via és important en el desenvolupament embrionari per determinar llinatges cel·lulars específics i en l'homeòstasi cel·lular de determinats teixits com la mucosa intestinal. A part del seu paper clau en la via de Wnt, APC participa en la inestabilitat cromosòmica del càncer colorectal, encara que els mecanismes concrets a través dels quals actua són encara desconeguts en bona part. Els resultats descrits en els tres capítols d'aquesta tesi donen lloc al concepte global que és en les lesions benignes del còlon, els adenomes, ja siguin de pacients de FAP com de càncer colorectal esporàdic, on s'acumulen gran nombre d'alteracions genètiques que afecten a mecanismes molt diversos del funcionament cel·lular, essent especialment importants aquelles alteracions que afecten a la via de Wnt. Totes les alteracions detectades permeten la progressió tumoral ja que afecten a la proliferació, mitosi i moltes altres funcions importants per la cèl·lula. El coneixement de les alteracions moleculars que afecten als adenomes és important per proporcionar més evidències dels mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en els primers estadis de la progressió tumoral i donar lloc a noves estratègies de diagnòstic precoç i teràpies preventives, tan importants en la lluita contra el càncer.
[eng] Classical Familial Adenomatous Polyposis (FAP) syndrome is caused by APC germline mutations. APC plays important roles in different cellular processes such as cell cycle regulation, apoptosis, cellular adhesion, cellular migration, signal transduction, microtubule binding and chromosome segregation. Although all these processes are potentially related to cancer, it seems that the main tumoral suppressor activity is mediated by its capacity to accurately regulate the β-catenin intracellular levels, which is a central member of the Wnt signalling pathway. This pathway is important in the embryonic development and in cellular homeostasis in certain tissues such as intestinal mucosa. In colorectal cancer, APC is not only believed to be playing a key role in Wnt signalling, but also it is important in chromosomal instability (CIN), although the mechanisms in which APC is participating are still largely unknown. The results presented in this thesis and divided in 3 chapters give us the general idea that in the benign lesions of the colon, called adenomas, in FAP and in sporadic colorectal cancer patients, is where a great number of genetic alterations are accumulated affecting different functional mechanisms in the cell. Those aberrations that alter the Wnt signalling pathway are especially important in the process of tumorigenesis. All the reported alterations enable the tumoral progression because they target proliferation, mitosis and other important functions of the cell. A better understanding of the molecular defects in adenomas is crucial to discover all the molecular and cellular mechanisms operating in the early stages of colorectal cancer and give clues for early diagnosis and prevention.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41901
ISBN: 9788469109526
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Genètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.AOH_PREVI.pdf200.94 kBAdobe PDFView/Open
01.AOH_INTRODUCCIO.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open
02.AOH_OBJECTIUS.pdf191.64 kBAdobe PDFView/Open
03.AOH_MATERIALS_I_METODES.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open
04.AOH_RESULTATS.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open
05.AOH_DISCUSSIO.pdf246.26 kBAdobe PDFView/Open
06.AOH_SUMARI.pdf203.16 kBAdobe PDFView/Open
07.AOH_CONCLUSIONS.pdf192.85 kBAdobe PDFView/Open
08.AOH_BIBLIOGRAFIA.pdf234.82 kBAdobe PDFView/Open
09.AOH_ANNEXES.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.