Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41974
Title: Les Muntanyes de L'Ordal. Estudi de paisatge
Author: Serrano Giné, David
Director: Gómez Ortiz, Antonio
Keywords: Muntanyes de L'Ordal
Geografia de Catalunya
Sistemes d'informació geogràfica
Gestió ambiental
Paisatge
Issue Date: 9-Jun-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La investigació se centra a identificar, caracteritzar i catalogar el paisatge de Muntanyes d'Ordal (Barcelona). A tal efecte s'adopta una metodologia de tipus sistèmic basada, en primer lloc, en l'anàlisi d'elements estructurants i, posteriorment, en llur síntesi segons la contribució real en el paisatge. Després d'una primera etapa de caràcter descriptiu, dedicada a l'estudi dels elements estructurants (el relleu, la vegetació i l'ocupació passada i actual del sòl), la investigació cedeix pas a un bloc de caràcter interpretatiu. En aquest apartat es realitza la delimitació d'unitats de paisatge atenent a criteris d'homogeneïtat, dinàmica i funcionalitat, i se n'efectua la caracterització en funció al predomini d'elements i energies. En aquest sentit, la caracterització s'ha formalitzat atenent a components de domini o, si esqueia, predomini abiòtic, biòtic, antròpic o mixt. La investigació presenta la singularitat d'organitzar les delimitacions de paisatge en tres rangs taxonòmics, amb validesa a escala 1:10 000, 1:20 000 i 1:25 000, respectivament. El tractament de cadascun d'aquests rangs ha estat diferenciat, de tal manera que en el rang taxonòmic I s'ha fixat interès a la caracterització segons predomini d'elements i energies, en el rang taxonòmic II s'ha centrat l'atenció en el predomini d'elements i energies i en aspectes locacionals, i en el rang taxonòmic III en trets d'índole geogràfica i territorial, adoptant sempre un plantejament sistèmic i integral. Finalment, després dels apartats de tipus descriptiu i interpretatiu, s'inclou una valoració de paisatge, centrada en una agregació ponderada sense valors negatius, que es planteja com exercici de caràcter normatiu, particularment, per la informació que se'n deriva. La investigació es tanca amb unes conclusions que reprenen i reflexionen sobre els resultats obtinguts, i que inclouen una doble valoració de resultats, la primera segons el mètode GTP, i la segona segons el número i grau d'interrelacions proposats des de la Teoria General de Sistemes.
[eng] The main purpose of the research is to identify, characterize and catalogue the landscape of Muntanyes d'Ordal (Barcelona). For that a system approach is adopted. The main methodological aspect refers to a structuring elements analysis followed by a landscape synthesis. After descriptive chapters, dedicated to the structuring elements (that is, relief, vegetation and the past and present land cover), the investigation yields passage to an interpretative chapters. In this section, delimitation of landscape units is made taking care of homogeneity, dynamics and functionality, and characterization is done by the predominance of elements and energies. Characterization refers to the predominance of physical, biotic, anthropic and mixt components. The investigation offers the singularity to organize the landscape units in three taxonomic ranks, valuables at 1:10 000, 1:20 000 and 1:25 000, respectively. The treatment of each one of these ranks has been differentiated. Rank I refers to a characterization by the predominance of elements and energies; rank II to the predominance of elements and energies and to location aspects; and rank III to geographical and territorial aspects, always from a system approach point of view. Finally, after the descriptive and interpretative chapters, a landscape evaluation is included, adopting an aggregation weighed without negative values. The research finishes with some conclusions that consider the obtained results, and include a double valuation of results, firstly according to GTP method, and secondly according to the number and degree of interrelations, proposed from system approach.
URI: http://hdl.handle.net/2445/41974
ISBN: 9788469242872
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.DSG_PREVI.pdf131.57 kBAdobe PDFView/Open
01.DSG_CAP_1.pdf81.81 kBAdobe PDFView/Open
02.DSG_CAP_2.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open
03.DSG_CAP_3.pdf535.7 kBAdobe PDFView/Open
04.DSG_CAP_4.pdf355.9 kBAdobe PDFView/Open
05.DSG_CAP_5.pdf12.37 MBAdobe PDFView/Open
06.DSG_CAP_6.pdf6.3 MBAdobe PDFView/Open
07.DSG_CAP_7.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open
08.DSG_CAP_8.pdf12.94 MBAdobe PDFView/Open
09.DSG_CAP_9.pdf11.21 MBAdobe PDFView/Open
10.DSG_CAP_10.pdf796.29 kBAdobe PDFView/Open
11.DSG_CAP_11.pdf14.33 MBAdobe PDFView/Open
12.DSG_CAP_12.pdf243.62 kBAdobe PDFView/Open
13.DSG_CAP_13_CONCLUSIONS.pdf476.9 kBAdobe PDFView/Open
14.DSG_CAP_14_BIBLIOGRAFIA.pdf138.36 kBAdobe PDFView/Open
15.DSG_ANNEXES.pdf611.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.