Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42051
Title: Sonoritat en els grups consonàntics polonesos. La coordinació entre les articulacions glotal isupraglotal en els grups simples iniciats per consonats fricatives, La
Author: Szmidt, Dorota
Director: Castellví Vives, Joan
Keywords: Sonoritat lingüística
Articulacions glotals i supraglotals
Llengua polonesa
Grups consonàntics complexos
Fricatives
Fonètica
Issue Date: 7-Apr-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En la tesi "La sonoritat en els grups consonàntics polonesos. La coordinació entre les articulacions glotal i supraglotal en els grups simples iniciats per consonants fricatives" s'ha realitzat una anàlisi acústica, seguida d'un tractament estadístic de les dades, de la coordinació entre les articulacions glotal i supraglotal de les consonants fricatives poloneses davant d'una vocal i en grups consonàntics simples on la fricativa va seguida d'una sonant o d'una obstruent. Els anàlisi han mostrat diferències significatives entre les fricatives de diferents punts d'articulació pel que fa al comportament glotal i pel que fa a les seves durades. S'ha observat també una diferència en duracions entre diferents patrons de realització glotal en les fricatives intervocàliques. Aquesta diferència pot indicar la importància de la durada com a pista fonètica de la percepció de la sonoritat en les fricatives que han perdut les vibracions glotals en una gran proporció. En els grups consonàntics s'ha observat l'aparició de fenòmens intermedis a la frontera entre les dues consonants. La naturalesa i les característiques d'aquests fenòmens depenen del tipus del context consonàntic posterior a la fricativa. L'existència dels fenòmens intermedis crea la necesitat de plantejar-se un estudi del paper que juguen en la reparació del Principi de Sonicitat quan aquest es trenca en els grups consonàntics complexos. Els resultats del treball no tan sols contribueixen a la descripció fonètica exhaustiva de la llengua polonesa. També són una aportació a la investigació general en matèria de la teoria fonètica i, alhora, serveixen de base fonètica d'una investigació detallada en el camp de la fonologia pel que fa a les assimilacions de sonoritat en grups consonàntics complexos.
In the dissertation "The voicing in polish consonantal clusters", an acoustical análisis of the glottal and supraglottal articulation coordination in the polish fricative+sonorant and fricative+obstruent clusters was performed, followed by the corresponding statistical treatment. The analysis showed significant differences between two couples of fricatives with a different place of articulation from the point of wiev of the glottal behaviour and the fricative duration. It was also observed a difference in duration among different glottal patterns in the intervocalic fricatives. The difference can prove the importance of duration as a phonetic cue for the perception of voicing in those fricatives that loose largely their glottal vibrations. In the consonantal clusters, intermediate phenomena al the border between consonants are observed. The nature and caracteristics of these phenomena depend of the fricative later context type. The presence of those phenomena renders necessary to study the role they play in the Sonicity Principle when broken in complex consonantal clusters. The results of this study contribute to the exhaustive phonetic description of polish language. They are also a contribution to the general phonetic theory and constitute a phonetic basis for a detailed investigation in the field of phonology concerning voicing assimitation in complex consonantal clusters.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42051
ISBN: 8468997447
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Lingüística General

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.DTSS_Presentacio_Index.pdf189.06 kBAdobe PDFView/Open
01.DTSS_Capitol_I.pdf269.65 kBAdobe PDFView/Open
02.DTSS_Capitol_II.pdf334.4 kBAdobe PDFView/Open
03.DTSS_Capitol_III.pdf296.15 kBAdobe PDFView/Open
04.DTSS_Capitol_IV.pdf973.42 kBAdobe PDFView/Open
05.DTSS_Capitol_V.pdf270.54 kBAdobe PDFView/Open
06.DTSS_Bibliografia.pdf252.82 kBAdobe PDFView/Open
07.DTSS_Annex.pdf167.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.