Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42055
Title: Llengua i perspectives temporals. Interpretació i funció del temps en els anys de la revolució musical del segle XX
Author: Puig Giralt, Enric
Director: Laborda, Xavier
Keywords: Cultura popular del segle XX
Psicologia de la percepció
Lingüística cognitiva
Interdisciplinarietat
Issue Date: 28-Jul-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La interacció entre llengua i cognició ha portat a considerar uns models transversals i holístics que permeten obtenir una perspectiva més dilatada i del tot desitjable, defugint estructures compartimentades o fraccionades com a conseqüència de les constriccions imposades per una taxonomia excessivament rígida. Es així que en tractar un àmbit complex com és la interrelació de temps i cultura, ha estat absolutament necessari recorrer a models interdisciplinaris, en tant que el propi decurs de la recerca demostrà la impossibilitat de fer-ho d´altra forma. Un primer àmbit de recerca es centra en el camp de la lingüística cognitiva i la comunicació, mentre que paral·lelament s´incideix en el de la psicologia de la percepció a objecte d´aplicar aquest marc teòric a un corpus documental pel que fa a aspectes de temporalitat. Aquest corpus consisteix en una col·lecció de textos del que s´anomena standards del rock´n´roll, entesos com a document viu d´una cultura emergida en el decurs de les dècades dels cinquanta, seixanta i primers setanta. Per tant, la present recerca té a més un caràcter de reivindicació d´un gènere musical que cal entendre com una forma d´expressió artística i comunicativa mediàtica avui dia perfectament interpretable com una memoria col·lectiva del segle XX. L´interés del present estudi no és solament establir les connexions directes i naturals entre lingüística i aspectes de cognició sinó procedir també a l´inrevés, en tant que dins l´àmbit de la psicologia la producció de referents cognitius traduïts a llenguatge té absoluta necessitat de la lingüística. Com a fenòmen globalitzador de tots els àmbits el temps és tractat i comprès de formes molt diferents per cada cultura i a cada moment històric. L´objectiu general d´aquesta recerca és, per tant, abordar el tema de la interpretació del temps en un marc teòric el suficient ampli com per permetre copsar des l´exterior el concepte de temporalitat a fi de trobar correspondències amb el temps vivencial o interior. Éssent difusa la dicotomía epistemològica entre temps físic i temps cultural, tot considerant aquesta diferenciació conceptual es tracta d´entendre si quan parlem de temps des de perspectives diferents estem fent referència a la mateixa cosa. La línia conductora del present estudi es desdobla bàsicament en dos corrents paral·lels, un centrat en la teoria del coneixement a través de la lingüística cognitiva i d´un tractament semiòtic, mentre que l´altra es sitúa en el marc de l´antropologia cultural, orientant-se vers una perspectiva psico-sociològica del fenòmen de la temporalitat. Aquest tema, s´implica, per tant, en la qüestió recursiva de l´interaccio entre llengua i pensament aportada per la hipòtesi de Sapir-Whorf, la qual és emprada com a instrument d´avaluació i contrast d´estructures temporals. Un segon bloc es focalitza en la funció i interpretació del temps dins l´àmbit temàtic concret dels esmentats standards del rock´n´roll, en el qual hem procedit a una anàlisi del discurs acotant-lo a partir de diferents criteris. Considerant aquests aspectes es fa així una teorització sobre la funció del temps dins el que es comença a anomenar "revolució musical del segle XX", entès com a fenòmen sociocultural i comunicatiu que incideix en la conseqüent creació d´imaginaris col·lectius. Conscients de que les conductes humanes referides a la temporalitat són complexes i sovint imprevisibles i, fins i tot, de que la percepció del temps queda lluny de ser verídica, com apunta Hannes Eisler, val a dir que sí ho és la noció de temps, malgrat el seu caràcter abstracte i la seva ambigüitat conceptual.
[eng] "Language and temporal perspectives. Interpertation and function of time in the years of the 20th century musical revolution". Dealing with the interaction between language and cognition, a transversal and holistic approach is highly desirable to provide with a wider perspective than any other constricted classical model defined by a rigid taxonomy. Therefore, linguistics and communication, as well as some concomitant subjects referring to the psychology of perception are our main areas of research. Such a theoretical work on time perspectives is applied to a specific documentary corpus that consists of a collection of lyrics of the standards of rock´n´roll, being considered as a living document related to the mass media culture emerged during the fifties, sixties and early seventies, just a way of expression seen nowadays as a memory of the 20th century. According to that, the main scope of the present work is to cope with the problem of the interpretation of time in a theoretical framework, wider enough to deal with the concept of outside temporality and its correspondences with the living time. That dichotomy between physical and cultural time is obviously diffuse and marks the starting point to consider many dissociative aspects to discern if we are actually talking about the same thing when the concept of time is considered from different perspectives. The guide line of this work splits basically in two parallel trends: cognitive linguistics by means of a semiotic approach, and the interpretation of perceived and constructed time, in the field of cultural anthropology. As a result of that the recursive question of the interaction between language and mind according to the Sapir-Whorf hypotesis is used as a contrast instrument. Thus, the function and interpretation of time in the standards of rock´n´roll is a topic close analyzed in the second part of the present work and this is the reason why the so called musical revolution of the 20th century can be considered a highly interesting sociocultural phaenomenon, full of methaphoric projections and collective symbolic images.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42055
ISBN: 9788469076972
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Lingüística General

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EPG_TESI.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.