Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42062
Title: Anàlisi comunicativa i pragmàtica dels registres d’infermeria
Author: Tarruella i Farré, Mireia
Director: Laborda, Xavier
Keywords: Pragmàtica
Registres d'infermeria
Llenguatges infermers estandaritzats
Escriptura
Issue Date: 21-Mar-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball presenta una anàlisi de les pràctiques discursives que els professionals d’infermeria empren en la documentació clínica. La recerca aplica conceptes de pragmàtica en aspectes de la dixi i d’enunciats de caire referencial, entre altres elements discursius. L’elaboració del corpus documental ACOPRI, nom que deriva de l’acrònim de Anàlisi COmunicativa i Pragmàtica de Registres d’Infermeria ha estat el pas previ indispensable per poder dur a terme l’anàlisi. El corpus ACOPRI consta de 1320 enunciats procedents de fulls d’observacions d’infermeria recopilats a nou centres sanitaris. En aquesta memòria es recullen finalment propostes pel que fa als usos expressius, pel que fa a la llegibilitat, a l’eficàcia informativa i a la seguretat jurídica. Els requeriments legals i professionals dels registres professionals sanitaris és el que situa el context d’aplicació de l’anàlisi. El discurs professional elaborat lliurement evidencia elements i expressions que poden ser analitzades a partir de conceptes de la perspectiva pragmàtica i de la teoria de la comunicació. Aquest marc teòric proporciona la fonamentació científica de l’anàlisi i permet argumentar propostes de millora de l’escriptura professional que repercuteixen en la visió de la professió, del professional i de les persones ateses. Aquests escrits, entesos com a actes comunicatius, informen de la visió que el professional té d’un mateix i de l’entorn. L’emissor, el destinatari, el referent, el context, elements díctics i la informació pragmàtica i la interpretació són elements teòrics de l’estudi. L’aplicació d’aquests als escrits professionals i la informació que això proporciona permet valorar la relació entre el professional i l’usuari i entre el professional i l’entorn, la concepció del temps i l’espai de l’emissor i l’acompliment d’aspectes legals. La seguretat tant del pacient com de l’usuari, a través de l’anàlisi dels registres és, també, un dels objectius de l’estudi. Identificar algunes locucions i unitats lèxiques molt emprades però que la seva interpretació no està consensuada és el pas previ per a poder elaborar propostes d’estandardització de les mateixes. Algunes d’aquestes unitats lèxiques responen a abreviatures i sigles. Aquest és un treball interdisciplinar, en el qual la infermeria i la pragmàtica es nodreixen mútuament. La perspectiva pragmàtica aporta el fonament teòric per a l’anàlisi d’uns textos que els professionals d’infermeria tenen l’obligació legal i professional d’escriure. L’anàlisi de la comunicació escrita infermera des de la pragmàtica fonamenta científicament els resultats. La consideració d’elements pragmàtics com la intenció comunicativa o les possibilitats d’interpretació en el moment de l’escriptura mostra les possibilitats d’interrelació entre ambdues disciplines. Aquesta tesi doctoral, mitjançant una nova perspectiva d’anàlisi, intenta aportar propostes per a la millora de la comunicació escrita de la professió infermera i proposa una reflexió per part dels professionals sobre la visualització de la professió a través dels escrits.
[eng] This thesis presents an analysis of discursive practices that nursing professionals use in clinical documentation. Research applies pragmatic concepts to aspects of deixis and statements of referential nature, among other discursive elements. This study is based on 1320 statements proceeding from nursing observation sheets compiled at nine health centres that comprise the linguistic corpus ACOPRI. The legal and professional requirements of the professional health records are what set the application context of the analysis. The professional discourse developed freely evidences elements and expressions that can be analyzed from concepts of the pragmatic perspective and the theory of communication. This theoretical framework provides the scientific foundation of the analysis and it allows to reason improvement proposals of professional writing that have an impact in the vision of the profession, the professional and the people attended. These writings, understood as communicative acts, inform about the vision that the professional has of himself and the environment. The issuer, the recipient, the referent, the context, deictic elements, pragmatic information and interpretation are theoretical elements of the study. The application of these to professional writings and the information that this provides allows evaluating the relationship between the professional and the user and between the professional and the environment, the conception of time and space of the issuer and the accomplishment of legal aspects. The safety of both patient and user, through the analysis of the records is, also, one of the objectives of the study and standardization proposals are developed of some commonly used expressions and abbreviations and acronyms. This is an interdisciplinary work, in which nursing and pragmatism nourish each other. The pragmatic perspective provides the theoretical foundation for the analysis of texts that professional nurses have the legal and professional obligation to write. The analysis of written nursing communication from pragmatism bases scientifically the results. This PhD thesis, by means of a new analytical perspective, attempts to provide proposals for the improvement of written communication of the nursing profession and it proposes a reflection on behalf of the professionals on the visualization of the profession through its writings.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42062
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Lingüística General

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.MTF_2de2.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
01.MTF_1de2.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.