Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42176
Title: Validesa de l'automesura de la pressió arterial domiciliària en el diagnòstic de la hipertensió clínica aïllada a l'Atenció Primària
Author: Bayó i Llibre, Joan
Director: Martín Baranera, Ma. Montserrat
Botey Puig, Albert
Keywords: Monitorització ambulatòria de la pressió arterial
Centres d'Atenció Primària
Hipertensió clínica aïllada (HCA)
Automesura
Pressió arterial
Issue Date: 1-Mar-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] OBJECTIU: Determinar el rendiment diagnòstic de l'automesura de la pressió arterial domiciliària (AMPAd) en el diagnòstic de la hipertensió clínica aïllada (HCA) utilitzant un programa de tres dies de lectures.MATERIAL I MÈTODES: Es va incloure a cent noranta pacients diagnosticats recentment d'hipertensió lleugera-moderada no tractats, seleccionats consecutivament a 4 centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona. Cada pacient va realitzar lectures de AMPAd per triplicat pel matí i per la nit durant 3 dies consecutius, seguidament se'ls practicà una monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA) de 24 hores. El punt de tall de normalitat per a l'AMPAd i la MAPA diurna era de 135/85 mmHg.RESULTATS: Seixanta-tres pacients van ser diagnosticats d'HCA amb AMPAd (34.8 %; IC95%: 27.9-42.2) i 74 amb MAPA (41.6%; IC95%: 33.7-48.4). No es varen observar diferències estadísticament significatives entre els valors d'AMPAd i els de la MAPA diurna (137.4 [14.3]/82.1[8.3] mmHg vs 134.8 [11.3]/81.3[9.5] mmHg). Els paràmetres de rendiment diagnòstic de l'AMPAd van ser: S 50.0% (IC95%: 38.3-61.7), E 75.7% (IC95%: 66.3-83.2), VPP i VPN 58.7%(IC95%: 45.6-70.8) i 68.6% (IC95%: 59.4-76.7), respectivament, i CPP i CPN 2.05 i 0.66 respectivament.L'anàlisi mitjançant una corba ROC (receiver operating characteristic) dels diferents punts de tall de normalitat no va suposar l'obtenció de millores significatives en el rendiment diagnòstic de l'AMPAd.CONCLUSIONS: Un programa de 3 dies de lectures d'AMPAd en el diagnòstic de l'HCA ha obtingut una escasa precisió diagnòstica. La MAPA continúa sent la prova d'elecció en aquesta indicació.
[eng] OBJECTIVE: To determine the diagnostic performance of home blood pressure self-monitoring (hBPSM) in white-coat hypertension (WCH) using a 3-day reading program.MATERIAL and METHODS: One hundred and ninety non-treated patients recently diagnosed of mild-moderate hypertension, selected consecutively at 4 primary health-care centers in the city of Barcelona, were included. Each patient underwent morning and night hBPSM with readings in triplicate for 3 consecutive days, followed by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). The normality cut-off point value for hBPSM and daytime ABPM was 135/85 mmHg.RESULTS: Sixty-three patients were diagnosed of WCH with hBPSM (34.8 %; CI95%: 27.9-42.2) and 74 with ABPM (41.6%; CI95%: 33.7-48.4). No statistically-significant differences were observed between hBPSM values and those of diurnal ABPM (137.4 [14.3]/82.1[8.3] mmHg vs 134.8 [11.3]/81.3[9.5] mmHg). hBPSM diagnostic performance parameters were: sensitivity 50.0% (CI95%: 38.3-61.7), specificity 75.7% (CI95%: 66.3-83.2), positive and negative predictive values 58.7%(CI95%: 45.6-70.8) and 68.6% (CI95%: 59.4-76.7), respectively, and positive and negative probability coefficients 2.05 and 0.66 respectively. Analysis of different normality cut-off points using a ROC curve (receiver operating characteristic) failed to produce significant improvement in the diagnostic performance of hBPSM.CONCLUSIONS: The diagnostic accuracy of a 3-day hBPSM reading program in WCH was poor. ABPM continues to be the test of choice for this indication.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42176
ISBN: 8469002864
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JBLL_TESI.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.