Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42193
Title: La Tripanosomosi humana africana al focus històric de Quiçama (Angola)
Author: Ruiz Postigo, José Antonio
Director/Tutor: Mas Capo, Jordi
Pérez Simarro, Pere
Gatell, José M.
Keywords: Malalties parasitàries
Medicina tropical
Angola
Parasitic diseases
Tropical medicine
Issue Date: 31-Oct-2005
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] OBJECTIUS: Descriure la situació epidemiològica de la tripanosomosi humana africana (THA), també coneguda com malaltia de la son, en el focus de Quiçama, província del Bengo, Angola, i establir un programa de control per la THA.METODOLOGIA: El 1997, 8.796 persones (la població de 31 poblats) van ser examinades serològicament pel <i>Trypanosoma brucei gambiense</i>, l'agent causal de la THA. El 1998 i 1999, les enquestes es van dur a terme en els poblats on s'havien identificat casos de THA el 1997. Els individus van ser examinats amb el test d'aglutinació sobre cartolina per la tripanosomosi (CATT) i posteriorment examinats per determinar la presencia del paràsit. Els individus CATT-positiu en els quals la presencia del paràsit no fou confirmada van ser examinats posteriorment utilitzant el CATT en sèrum diluït, i els qui presentaven un títol d'anticossos superior o igual a ¼ se'ls va realitzar un seguiment seroparasitològic. 16 individus amb un títol d'anticossos inferior a ¼ van ser considerats com no infectats d'acord amb els resultats obtinguts en un estudi previ en el qual es va determinar el títol d'anticossos en un grup de casos confirmats parasitològicament. 86 individus amb un títol final superior o igual a ¼ van ser considerats sospitosos de tripanosomosi i van ser seguits des de juliol 1997 fins juliol 1998 amb controls cada tres mesos.Els malalts amb 10 o menys leucòcits/microlitre i sense tripanosomes en el líquid cefaloraquidi (LCR) van ser classificats com primer estadi de la malaltia. El control vectorial no va ser considerat necessari o possible.RESULTATS: Les principals àrees de transmissió eren a les vores del riu Kwanza amb 5,042 habitants. El 1997 la prevalença de la THA era de 1,97% però va disminuir fins 0,55% el 1998 i 0,33% el 1999. La taxa de recaigudes fou de 3% en els pacients tractats amb pentamidina i 3,5% en els pacients tractats amb melarsoprol. En els pacients tractats amb pentamidina, no va haver-hi diferència en la taxa de recaigues dels pacients amb un LCR inicial de 0-5 leucòcits/microlitre o 6-10 leucòcits/microlitre. La taxa global de mortalitat va ser de 0,6% i la taxa d'encefalopaties arsenicals reactives entre els pacients tractats amb melarsoprol fou de 1,7%. Desprès d'un any de seguiment de casos CATT-positiu sense confirmació parasitològica, 32 individus en els quals el títol d'anticossos va disminuir per sota de ¼ van ser considerats com no infectats, 22 van ser confirmats mitjançant l'observació del paràsit, 17 van continuar en seguiment perquè el seu títol d'anticossos continuava igual o superior a 1/8 però el paràsit no fou observat. 15 individus no es van presentar durant el seguiment. Tenint en compte el criteri habitual només els casos confirmats parasitològicament foren tractats. No obstant això, si s'hagués decidit tractar els individus en els quals no es va poder demostrar la presència del paràsit però que tenien un títol final d'anticossos superior a 1/8, 22 individus inicialment no confirmats però realment infectats s'haurien tractat precoçment, mentre que 5 individus no infectats s'haurien tractat innecessàriament.CONCLUSIÓ: La descripció de la situació epidemiològica de la malaltia va ser actualitzada i les àrees de transmissió van ser definides. Els mètodes de control utilitzats van permetre una reducció de la prevalença de la malaltia. La titulació d'anticossos utilitzant el CATT en sèrum o plasma és útil per prendre decisions a nivell terapèutic.
[eng] OBJECTIVE: To update the epidemiological status of human African trypanosomiasis (HAT), also known as sleeping sickness, in the Quicama focus, province of Bengo, Angola, and to establish a HAT control programme.METHODS: In 1997, 8796 people (the population of 31 villages) were serologically screened for "Trypanosoma brucei gambiense". In 1998 and 1999, surveys were carried out in villages where HAT cases had been identified in 1997. Individuals were screened using the card agglutination trypanosomiasis test (CATT), and then examined for the presence of the parasite. CATT-positive individuals in whom the presence of the parasite could not be confirmed were further tested with the CATT using serum dilutions, and those with a positive antibody end titre of 1-in-4 or above were followed-up. Patients with ≤10 white cells/microl and no trypanosomes in their cerebrospinal fluid (CSF) were classified as being in the first stage of the disease. Vector control was not considered necessary or feasible. FINDINGS: The main transmission areas were on the Kwanza riverbanks, where 5042 inhabitants live. In 1997, the HAT prevalence was 1.97%, but this decreased to 0.55% in 1998 and to 0.33% in 1999. The relapse rate was 3% in patients treated with pentamidine and 3.5% in patients treated with melarsoprol. In patients treated with pentamidine, there was no difference in the relapse rate for patients with initial CSF white cell counts of 0-5 cells/ microl or 6-10 cells/microl. The overall mortality rate was 0.6% and the rate of reactive arsenical encephalopathy among the melarsoprol-treated patients was 1.7%. 86 individuals with end titres ≥ 1/4 were followed-up with controls every three months. After one year, 32 individuals whose antibody titres dropped < 1/4 were considered non infected, 22 were confirmed by demonstration of parasites, 17 were further followed-up because antibody titres remained ≥ 1/8 but parasites could not be found. Fifteen individuals did not show up for testing.CONCLUSION: The epidemiological status of the disease was updated and the transmission areas were defined. The control methods implemented allowed the disease prevalence to be reduced. CATT titration on diluted serum or plasma is useful for making therapeutical decisions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42193
ISBN: 978846903660
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JRP_TESI.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.