Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42203
Title: Incidència i característiques del càncer colorectal hereditari no poliposi a Espanya: avaluació d´estratègies per a la seva identificació
Author: Piñol Sánchez, Virgínia
Director: Castells Garangou, Antoni
Piqué, J. M. (Piqué Badía)
Keywords: Síndrome de Lynch
Crtieris de Bethesda
Criteris d'Amsterdam II
CCHNP
Càncer colorectal (CCR)
Issue Date: 29-Mar-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El càncer colorectal és una de les neoplàsies més prevalents als països occidentals. Des d'un punt de vista epidemiològic es pot classificar el CCR en 5 grups: esporàdic, familiar, hereditari no associat a poliposi (CCHNP), associat a poliposi adenomatosa familiar (PAF) i associat a la malaltia inflamatòria intestinal. Actualment no es coneix la incidència d´aquests 5 grups de CCR a Espanya ja que la majoria d'estudis han estat realitzats als Estats Units o en països del nord d'Europa. El CCHNP és el tipus més freqüent de CCR hereditari, oscil·lant entre l'1 i el 5% dels total de casos de CCR i les mutacions germinals en els gens reparadors dels errors de replicació de l'ADN, principalment MSH2 i MLH1, constitueixen la seva base genètica. La instauració dels criteris d'Amsterdam va ser cabdals per a definir el CCHNP i identificar la seva base molecular. Posteriorment aquests criteris varen ser modificats per considerar-se massa restrictius (criteris d´Amsterdam II). Després, l'any 1996, el National Cancer Institute va proposar els criteris de Bethesda, els quals tenien com objectiu identificar aquells pacients amb una major probabilitat de CCHNP i que haurien de ser avaluats mitjançant estudi d'inestabilitat de microsatèl·lits i/o anàlisi genètic. Aquests criteris han estat recentment revisats, però fins a l'actualitat no s'ha avaluat el seu rendiment. En relació a la base molecular de la síndrome de Lynch o CCHNP se sap que més del 90% de casos presenta inestabilitat de microsatèl·lits, pel que determinar si un tumor presenta aquesta alteració pot ser una estratègia adequada per a seleccionar els individus tributaris d'ulterior estudi genètic. Per altra banda, la majoria de mutacions en els gens MSH2 i MLH1 comporten l'anul·lació de l'expressió de les proteïnes codificades per aquests. D´aquesta manera, l´absència d'expressió de les proteïnes reparadores de l'ADN determinada mitjançant tècniques immunohistoquímiques podria traduir la presència d'inestabilitat de microsatèl·lits. Fins el moment actual no hi ha una estratègia definida per a identificar aquests individus ni indicar quins serien tributaris d´anàlisi genètic.Un altre aspecte a tenir present és que els pacients amb antecedent de neoplàsia colorectal tenen un major risc de presentar una neoplàsia sincrònica o metacrònica, situació coneguda com a multicentricitat tumoral. En el primer estudi es demostra que un 2,5% dels casos de CCR diagnosticats de novo a Espanya acompleixen els criteris clínics de CCHNP (criteris d'Àmsterdam II), una xifra semblant a la d'estudis realitzats a altres països occidentals. Per altra banda, , prop d'un 20% del total de CCR acompleixen els criteris de Bethesda i, conseqüentment, haurien de ser sotmesos a un estudi molecular.En el segon estudi remarca la importància d'identificar pacients amb CCR i tendència a desenvolupar una segona neoplàsia colorectal. Els resultats mostren que l'antecedent personal d'adenoma colorectal i les característiques del tumor primari (la localització proximal, l´estadi TNM II i la presència de component mucós) es correlacionen amb la mutlicentricitat tumoral, en quant a l'existència d'adenomes o carcinomes colorectals sincrònics en els pacients amb CCR.El tercer estudi posa de manifest que la freqüència de CCHNP associat a MSH2 / MLH1 a Espanya és del 0,9%. A més els resultats de l´estudi suggereixen que l´estudi de la IMS i la IHQ de proteïnes reparadores són estratègies equivalents en termes d'eficàcia i cost-eficàcia, i que quan qualsevol d'aquests mètodes es realitza en pacients prèviament seleccionats d'acord als criteris revisats de Bethesda el seu rendiment encara és més alt. per a la identificació dels pacients amb CCHNP associat a MSH2/MLH1. Considerant aquesta equivalència, i donada la major facilitat per a realitzar IHQ que estudis d´IMS en la pràctica clínica diaria, l'aplicació dels criteris de Bethesda seguit de la IHQ per a MSH2 / MLH1 pot ésser una alternativa vàlida per al cribratge del CCHNP..
URI: http://hdl.handle.net/2445/42203
ISBN: 9788469071540
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPS_TESI.pdf524.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.