Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42235
Title: Caracterització de la sinovitis mitjançant mètodes artroscòpics i immunohistoquímics. Valor diagnòstic i pronòstic
Author: Salvador Alarcón, Georgina
Director: Cañete Crespillo, Juan D.
Muñoz Gómez, José
Keywords: Fisiopatogènia
Membrana sinovial
Artropaties
Malalties inflamatòries
Sinovitis
Artritis
Issue Date: 14-Nov-2006
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La membrana sinovial, és el lloc on s'inicia i es perpetua el procés inflamatori que caracteritza a les diferents artropaties inflamatòries. A diferència d'altres òrgans no té una estructura definida, motiu pel qual el context on es produeix la investigació és un teixit poc diferenciat que dificulta trobar diferències rellevants.Els treballs presentats en aquesta tesi, intenten aportar algunes claus per aprofundir en la patògenia i el pronòstic dels diferents tipus d'artritis.L'objectiu de la tesi seria demostrar si existeixen diferències macroscòpiques vasculars (patrons vasculars valorats per artroscòpia) així com d'expressió cel·lular i de certes mol.lècules entre els diferents tipus d'artritis i la seva correlació amb els mecanismes fisiopatogènics subjacents i amb el pronòstic.La hipòtesi de treball seria que aquestes diferències ens poden orientar sobre el tipus de sinovitis i ens ajuden a trobar marcadors sinovials d'utilitat diagnòstica i pronòstica.L'artroscòpia ha demostrat ser el millor mètode per l'estudi directe de la membrana sinovial i l'obtenció de mostres dirigides. La introducció d'aquesta tècnica en algunes unitats d'artritis ha permès un estudi sistemàtic dels patrons vasculars i la seva correlació amb la clínica. Per altra banda, la anàlisi immunohistoquímica de l'expressió de diferents tipus cel·lulars i mol.leculars, ha estat àmpliament validada en l'estudi microscòpic del teixit sinovial.Els patrons sinovials són útils per diferenciar entre entitats clíniques i entre subtipus d'una mateixa malaltia. Existeixen diferències d'expressió cel·lular i de la proteïna p53 entre els pacients amb artritis reumatoide (AR) i artritis psoriàsica (APso), i aquestes diferències tant a nivell macroscòpic com microscòpic es corresponen amb una realitat clínica i pronòstica dels pacients.Les aportacions d'aquesta tesi apunten a utilitzar aquestes troballes com a ajuda en el coneixement fisiopatògenic d'aquestes malalties i com a via per establir factors pronòstics i de resposta al tractament.
[eng] "CLASSIFICATION OF SYNOVITIS BY ARTHROSCOPIC AND IMMUNOHISTOQUIMIC METHODS. DIAGNÒSTIC AND PROGNOSTIC VALUE"TEXT:Inflammation of synovial tissue (synovitis) is a common final pathway in different inflammatory arthritides. Synovium, has not a well defined structure compared with other organs, so investigation in this field makes difficult to find relevant differences. The studies conforming this Doctoral Thesis, try to clarify some of the aspects of pathogenesis and prognostic of different types of arthritis. Our objective would be to assess if there are macroscopic vascular differences (vascular patterns by arthroscopy) either different molecular and cellular expression among different types of arthritis. We also try to correlate these features, with subjacent pathogenic mechanisms and prognosis.Our hypothesis would be that these differences may give us information about the type of synovitis and aid us to find synovial markers with diagnostic and prognostic utility.Arthroscopy has been proved as the best method to provide a direct study of synovial membrane and to obtain specific samples. Introduction of this technique in arthritis units has provide insight into the systematic study of vascular patterns and their correlation with clinical. Furthermore, immunohistochemical analysis of different cellular and molecular expression has been widely validated in the microscopic study of synovial tissue. Synovial vascular patterns may be of interest to discriminate different types of arthritis and different subgroups of patients with the same disease. There is a differential cellular expression and of the protein p53 between patients with rheumatoid arthritis (RA) and psoriatic arthritis (PsA). These differences correlate with a clinical and prognostic reality. The contribution of this thesis aim to use these findings as a pathway in the pathogenic knowledge of inflammatory diseases and alights a way to establish prognostic factors and evaluate the efficacy of treatments.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42235
ISBN: 9788469219010
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.GSA_TESI.pdf230.08 kBAdobe PDFView/Open
02.GSA_TREBALL_1.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
03.GSA_TREBALL_2.pdf342.32 kBAdobe PDFView/Open
04.GSA_TREBALL_3.pdf249.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.