Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42314
Title: Mortalitat per càncer de mama a Europa l'any 2005 i projeccions per a l'any 2015
Author: Valls i Marsal, Joan
Director: Ribes Puig, Josepa
Clèries Soler, Ramon
Keywords: Taxes de mortalitat
Projeccions - Estadística
2005-2015
Estadístiques sanitàries
Càncer de mana
Issue Date: 4-Jun-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El treball presentat en aquesta tesi es centra en l'anàlisi de la mortalitat per càncer de mama a Europa. Concretament, hem realitzat una anàlisi estadística i epidemiològica de la tendència de la mortalitat, per a un conjunt de 32 països europeus, en els darrers 10 anys disponibles (fins a l'any 2005) i també hem proporcionat les projeccions per a les taxes de mortalitat per a l'any 2015. Els resultats obtinguts mostren que, en general, la tendència de la mortalitat a Europa és decreixent, situant-se al voltant d'un decrement del 2% anual. Tanmateix, en la majoria de països de l'Europa del Centre i de l'Est, només s'observa aquesta disminució per als grups de dones més joves, podent-se constatar tendències fins i tot creixents per a les dones d'edat més avançada. Hem estimat que a Europa, l'any 2015 hi haurà 127.983 defuncions per càncer de mama en dones majors de 35 anys, el que representa un augment del 4,68% respecte les dades absolutes de l'any 2005. D'aquestes defuncions, 10.288 (8,04%) correspondran a dones entre 35 i 49 anys, 54.226 (42,37%) a dones entre 50 i 69 anys i,finalment, 63.469 (49,59%) a dones majors de 70 anys. El major nombre de defuncions s'observarà en països de l'Europa de l'Est i del Centre (38,69%), seguit per dones de l'Europa de l'Oest (30,19%) i, en una magnitud menor, dones del Sud i del Nord d'Europa (17,98% i 13,14% respectivament). Pel que fa a l'augment del nombre de defuncions de l'any 2015 respecte l'any 2005 en un 4,68%, aquest pot descomposar-se en tres parts: un augment del 5,28% degut a un creixement de la població europea, un augment del 6,20% degut a un envelliment d'aquesta població i, finalment, un decrement del 6,8% atribuïble a una disminució del risc de morir per aquesta malaltia. D'aquesta forma hem pogut constatar que el risc de morir per càncer de mama disminuirà de forma important, essent aquest decrement del 14% al Nord d'Europa, del 10,61% i 7,37% a l'Europa de l'Oest i del Sud respectivament, i per a l'Europa del Centre i Est es constata un augment del risc del 0,49%.Pel que fa a la metodologia estadística, en aquesta tesi aportem un marc de modelització que permet analitzar eficientment dades de mortalitat o d'incidència durant un període de temps i, mitjançant models edat-període, obtindre projeccions en el futur. L'estratègia de modelització ha donat lloc a uns resultats raonablement acceptables per a analitzar la mortalitat per càncer de mama a Europa. Hem desenvolupat un conjunt de funcions en el programa "R" que són lliurement accessibles i que permeten reproduir els resultats o bé aplicar la metodologia en altres àmbits i dades. També s'ha implementat una eina web que permet analitzar quina part de les diferències observades en la mortalitat o incidència d'una malaltia entre dos moments són degudes a factors demogràfics respecte el risc de desenvolupar o morir per la malaltia.
[eng] In this work, we present a statistical and epidemiological analysis of the breast cancer mortality in Europe. More particularly we have analyzed its recent trend up to 2005, for 32 European countries, and we provide projections for breast cancer mortality for the year 2015. Our results indicate that the trend is decreasing, with a diminution around 2% each year. However in most countries for Eastern and Center Europe this decrease affects only to younger women, while for older ones we detect an increasing trend. We have estimated for the year 2015 127,983 deaths from breast cancer in Europe, which represents a global increase of 4.68% respect to the number observed in 2005. Furthermore, this increase can be decomposed in three components: an increase of 5.28% due to the fact that European population will increase; and increase of 6.20% due to the aging of the European population and, finally, a decrement of 6.8% which can be attributed to a decrease of the risk of dying from breast cancer. Therefore, we have stated that, in fact, the risk associated to die from breast cancer will decrease in the years to come, more importantly in the North (14%), followed by the West and South of Europe (10.61% and 7.37% respectively). However in Eastern and Central Europe it is expected an increase of this risk (0.49%).Regarding statistical methodology, we provide a modeling frame which is efficient for analyzing incidende or mortality data for a given disease, by means of using age-period models and providing also projections for the future. We have developed a set of functions in R code, which are freely available.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42314
ISBN: 9788469408254
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JVM_TESI.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.