Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42373
Title: Agressió, grooming i kinship: un model integral de jerarquia en Cercopithecinae basat en la conducta adaptativa
Author: Dolado i Guivernau, Ruth
Director: Quera, Vicenç (Quera Jordana)
Salvador Beltrán, Francesc
Keywords: Primats
Primates
Cercopitècids
Cercopitécidos
Cercopithecidae
Jerarquia social en els animals
Jerarquía social en los animales
Social hierarchy in animals
Etologia
Etología
Animal behavior
Issue Date: 23-Dec-2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Prenent com a referència el marc teòric plantejat per la hipòtesi de covariació (Thierry, 2004), al llarg d’aquesta tesi es pretenia elaborar un model d’estructura social en primats integrant les conductes de competició (agressió), de cooperació (grooming) i les relacions de parentiu (kinship). Facilitant així, la comprensió dels processos que intervenen en la formació i manteniment de l’estructura social en primats, integrant-los un únic model més parsimoniós, on l’emergència de les conductes complexes s’explica a partir de la interacció entre regles de conducta simples. Per aconseguir aquests objectius vàrem combinar dues vies d’investigació: a) l’observació naturalista centrada en un grup de Cercocebus torquatus residents al Parc Zoològic de Barcelona; i b) l’elaboració d’un model basat en agents (MBA) anomenat A-KinGDom que està basat en altres MBA ja existents que permeten l’estudi d’estructura social en el gènere Macaca (Hemelrijk, 1998 i Puga-González et al., 2009). La combinació d’ambdues vies de recerca aportaren dades quantitatives sobre els patrons de conducta que determinen l’estructura social en la subfamília Cercopithecinae. Els resultats van mostrar existència de concordança entre les dades procedents de les simulacions i les dades procedents de l’observació naturalista, permeten emprar el model basat en agents com a eina predictiva d’estructura social en Cercopithecinae.
Using as reference the theoretical framework proposed by the covariation hypothesis (Thierry, 2004), this thesis aims to develop a model of social structure in primates integrating competitive behavior (aggression), cooperation (grooming) and kinship. Facilitating the understanding of the processes involved in the formation and maintenance of social structure in primates, integrating them in a single model, where the emergence of complex behavior is explained through the interaction of simple rules of conduct. In order to achieve these objectives, we combine two lines of research: a) naturalistic observation centered on a group of Cercocebus torquatus living at Barcelona Zoo, and b) the development of an agent based model called A-Kingdom. The combination of both pathways contributed to obtain quantitative values that determine the social structure in the subfamily Cercopithecinae. The results showed the existence of concordance between data from the simulations and data from naturalistic observation, so we can use the model based on agents as a predictive tool of social structure in Cercopithecinae.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42373
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Metodologia de les Ciències del Comportament

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RDG_TESI.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.